10.10.2021 15.07
Uutiset
 

Koronatilanne valahti jälleen Suomen huonoimmaksi – Satasairaalassa koronatapauksia kirurgisella osastolla

Satakunnan koronatilanne jatkuu vaikeana, sanoo infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Satakunnan koronatilanne jatkuu vaikeana, sanoo infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

image

Pori | Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­ne on taas Suo­men huo­noin, kun il­maan­tu­vuus on nous­sut vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na yli 200:aan per 100 000 asu­kas­ta. In­fek­ti­oyk­si­kön yli­lää­kä­ri Rai­ja Uu­si­ta­lo-Sep­pä­lä ko­ros­taa sun­nun­tai­na tie­dot­tees­sa, et­tä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le voi nyt maa­kun­nas­sa al­tis­tua mis­sä ta­han­sa, kun liik­kuu ih­mis­ten pa­ris­sa.

Li­säk­si lau­an­tai-il­ta­na pal­jas­tui, et­tä Sa­ta­sai­raa­lan ki­rur­gi­sel­la osas­tol­la KIRO 3 on vii­me vii­kol­la ol­lut hoi­dos­sa kak­si po­ti­las­ta, joi­den ko­ro­nain­fek­tio on tul­lut esiin vas­ta hoi­to­jak­son jäl­keen ja joi­den tar­tun­ta on voi­nut ta­pah­tua osas­tol­la. Huo­ne­to­ve­rit ja lä­hi­kon­tak­tit on kar­toi­tet­tu.

Kai­kil­ta osas­tol­la hoi­dos­sa ole­vil­ta po­ti­lail­ta ja vuo­ros­sa ol­leel­ta hen­ki­lö­kun­nal­ta on otet­tu näyt­teet, jot­ka oli­vat ne­ga­tii­vi­sia. Lo­put hen­ki­lö­kun­nas­ta tes­ta­taan tä­nään.

Mitä tästä pitää oppia?

Uu­si­ta­lo-Sep­pä­län mu­kaan on to­den­nä­köis­tä, et­tä ai­na­kin jäl­kim­mäi­nen tar­tun­nois­ta on saa­tu osas­tol­la joko toi­sel­ta po­ti­laal­ta tai vie­rai­li­jal­ta. Tar­tun­nan läh­de ei ole sel­vil­lä. Hen­ki­lö­kun­nan ro­ko­te­kat­ta­vuus on hyvä, ja he käyt­tä­vät suo­jai­mia.

– Tä­män Sa­ta­sai­raa­lan ti­lan­teen ta­kia muis­tu­tan, et­tä ko­ro­na­näyt­teet tu­lee ot­taa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä myös kes­ken hoi­don, mi­kä­li il­maan­tuu ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­oon viit­taa­via oi­rei­ta. Kun vie­rai­lee sai­raa­las­sa tai lai­tok­sis­sa, on käy­tet­tä­vä suu-ne­nä­suo­jus­ta ja nou­da­tet­ta­va hy­vää kä­si­hy­gie­ni­aa. Ko­ro­nal­le voi täl­lä het­kel­lä al­tis­tua Sa­ta­kun­nas­sa laa­jas­ti.

Sa­ta­sai­raa­las­sa on nyt kak­si­tois­ta ko­ro­na­po­ti­las­ta, jois­ta kak­si on teho-osas­tol­la ja kym­me­nen vuo­de­o­sas­tol­la. Li­säk­si ter­veys­kes­kus­ten vuo­de­o­sas­toil­la on nel­jä ko­ro­na­po­ti­las­ta.