24.9.2020 6.30
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Kulissit esiin Honkalan kätköistä

Nuutti Mäkinen kurkistaa Vihtori Ylisen aikanaan maalaamista lavasteista kuin oikeasta mökistä ikään. Kulissit ovat parhaillaan Nuutin isovanhempien huomassa Karhusuolla.

Nuutti Mäkinen kurkistaa Vihtori Ylisen aikanaan maalaamista lavasteista kuin oikeasta mökistä ikään. Kulissit ovat parhaillaan Nuutin isovanhempien huomassa Karhusuolla.

Pia Mattila-Lonka

image

Säkylä | Honkalan seurojentalon vanhat kulissit kaivettiin kätköistä esiin, ja niille yritetään vielä saada uutta elämää.

1950-lu­vun nuo­ri­so­seu­ra­lai­set muis­ta­vat vie­lä hy­vin Hon­ka­lan van­han näyt­tä­mön ko­me­at met­sä­ai­hei­set ku­lis­sit, joi­den kat­vees­sa esi­tet­tiin lu­ke­mat­to­mia Aga­pe­tuk­sen ja Va­len­ti­nin ja mo­nen muun tun­net­tu­ja näy­tel­miä. Jos­sain vai­hees­sa ku­lis­sit kui­ten­kin hau­dat­tiin Hon­ka­lan vin­til­le, ja 1990-lu­vun re­mon­tin yh­tey­des­sä vin­til­tä edel­leen ul­ko­va­ras­toon.

Hon­ka­las­sa par­hail­laan me­nos­sa ole­van ison re­mon­tin yh­tey­des­sä myös ajan ha­per­ta­mat ku­lis­sit kai­vet­tiin uu­del­leen kät­köis­tä esiin.

– Olin sur­rut näi­den koh­ta­loa jo pit­kään, sil­lä ku­lis­sit ovat tai­tei­li­ja Vih­to­ri Yli­sen maa­laa­mat, Rai­ja Ää­ri to­te­aa.

Rai­ja oli toi­vo­nut, et­tä ku­lis­sit voi­si vie­lä en­ti­söi­dä uu­teen us­koon, ja hän ot­ti yh­teyt­tä Sa­ta­kun­nan maa­kun­ta­mu­se­on asi­an­tun­ti­joi­hin.

– Maa­kun­ta­mu­se­os­ta kui­ten­kin to­det­tiin, et­tä ne kan­nat­taa vain do­ku­men­toi­da ku­vaa­mal­la mah­dol­li­sim­man tar­koin, mut­ta res­tau­roin­tiin ei Sä­ky­läs­sä kan­na­ta ryh­tyä, sil­lä se on niin kal­lis­ta.

Hon­ka­lan ku­lis­sit on­kin nyt ku­vat­tu tar­kas­ti, ja do­ku­men­toin­nin suo­rit­ti Jari Kor­pe­la.

Sermeiksi ja tauluiksi

Rai­ja Ää­ri on ide­oi­nut, et­tä pie­ni osa Yli­sen maa­laa­mis­ta ku­lis­seis­ta kui­ten­kin kun­nos­tet­tai­siin vie­lä yk­sit­täi­sik­si ser­meik­si. Ser­mit voi­daan sit­ten nos­taa Hon­ka­lan näyt­tä­mön pe­rä­sei­näl­le ja säi­lyt­tää siel­lä. Esi­mer­kik­si säi­löön tu­li­si Yli­sen maa­laa­ma hie­no mök­ki­ra­ken­nus ko­ko­nai­suu­des­saan.

– Toi­saal­ta tiet­ty­jen ti­lai­suuk­sien yh­tey­des­sä ku­lis­sit oli­si tar­vit­ta­es­sa nos­tet­ta­vis­sa hel­pos­ti myös pois näyt­tä­möl­tä.

Lo­puis­ta ku­lis­sin kap­pa­leis­ta Ää­ri suun­nit­te­lee teh­tä­väk­si tau­lu­ja, jot­ka on tar­koi­tus tu­le­vai­suu­des­sa myy­dä Hon­ka­lan seu­ro­jen­ta­lon hy­väk­si. Myös tämä idea sai maa­kun­ta­mu­se­ol­ta vih­re­ää va­loa.

Hon­ka­lan seu­ro­jen­ta­lon re­mont­ti on ke­sän ku­lu­es­sa eden­nyt suun­ni­tel­mien mu­kaan. Hank­kees­sa hää­ri­nyt Ant­ti Ää­ri ker­too, et­tä ra­ken­nuk­sen pää­ty­sei­nä on jo teh­ty uu­sik­si, ja vii­meis­te­ly­työt ovat sen suh­teen me­nos­sa.

– Nyt on ko­mea sei­nä, sil­lä sor­met me­ni­vät sii­tä en­nen läpi.

Par­hail­laan ra­ken­nuk­ses­sa lai­te­taan ik­ku­nan­puit­tei­ta. Sä­ky­län Hon­ka­laa on hei­nä­kuus­ta al­ka­en kun­nos­ta­nut am­mat­ti­lais­ten ohel­la tal­koo­lais­ten jouk­ko, joka muun mu­as­sa pur­ki nyt uu­si­tun mä­dän­ty­neen pää­ty­sei­nän. Tal­koo­lai­sia on tar­vit­tu myös ra­ken­nus­jät­tei­den sii­vo­a­mi­ses­sa, maa­laus­töis­sä ja eri­lai­sis­sa pi­ha­töis­sä ku­ten ki­vi­tuh­kan le­vit­tä­mi­ses­sä.

Työt ei­vät ole suin­kaan vie­lä ohi, vaan re­mont­ti jat­kuu.

– Pää­ty­sei­nä oli pa­hin, mut­ta lau­doi­tus yri­te­tään saa­da kun­toon ym­pä­ri ta­lon, seu­ra­ta­lo­hank­kees­sa niin ikään mu­ka­na ole­va Kari Haa­vis­to muis­tut­taa.

Tal­koo­lai­sia tar­vi­taan siis jat­kos­sa­kin esi­mer­kik­si lau­doi­tuk­sen kor­jauk­seen.

– Ta­voi­te on, et­tä uu­si­tun pää­ty­sei­nän tel­lin­git saa­tai­siin pois syys-lo­ka­kuun vaih­tees­sa, mut­ta koko ta­lon osal­ta han­ke ei ken­ties vie­lä en­si vuo­den ai­ka­na val­mis­tu.