8.10.2019 15.39
Uutiset
 
Esa Viippola

Kunnanjohtaja taide­han­kin­noista: "Uusia prosent­ti­pe­ri­aatteen mukaisia esityksiä ei ole tulossa"

image

Eura | Päiväkoti Euranrinkilä on ensimmäinen ja tällä tietoa viimeinen kohde, jossa sovelletaan Eurassa vuonna 2016 uudelleen käyttöön otettua taiteen prosent­ti­pe­ri­aa­tetta.

Pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti osa kun­nan koh­tei­den ra­ken­nus­kus­tan­nuk­sis­ta käy­te­tään tai­teen hank­ki­mi­seen. Al­kuun sum­ma oli 0,4–0,5 pro­sent­tia, ja tar­koi­tus oli nos­taa se pro­sen­tin ta­soon. Eu­ran­rin­ki­lään suun­ni­tel­tu­jen tai­de­han­kin­to­jen kus­tan­nu­sar­vio on 29 400 eu­roa. Koko päi­vä­ko­din kus­tan­nu­sar­vio on 4,25 mil­joo­naa eli tai­de­han­kin­to­jen ar­vo on noin 0,7 pro­sent­tia koko sum­mas­ta.

Kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­den te­ke­män vi­ran­hal­ti­ja­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti päi­vä­ko­din ul­ko­sei­nään tu­lee tur­ku­lai­sen Tii­na Vai­ni­on Aar­re­per­ho­set-teos, jon­ka ko­ko­nais­hin­ta on 20 400 eu­roa. Ruo­kai­lu­ti­laan tu­lee po­ri­lai­sen Vei­jo Se­tä­län Kel­lo 9 000 eu­rol­la.

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Ari Reu­na­nen (sd.) on kri­ti­soi­nut tai­de­han­kin­ta­pää­tös­tä muun mu­as­sa Ala­sa­ta­kun­nan mie­li­pi­de­si­vul­la. Kun­nan­joh­ta­jan mu­kaan pää­tös on kun­nan ta­lou­den va­kaut­ta­mis­työ­ryh­män lin­jaus­ten mu­kai­nen, ei­kä mui­ta pro­sent­ti­pe­ri­aat­teen mu­kai­sia koh­tei­ta ole tu­los­sa.

– Kou­lu­kes­kuk­sen tai­de­ka­tok­ses­ta on luo­vut­tu, ei­kä uu­sia esi­tyk­siä ole tu­los­sa, Juha Ma­ja­lah­ti sa­noo.

Lue li­sää ASK 8.10.