15.1.2020 10.10
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Kuntalaisaloite johti toimiin – kohta pääsee kotisohvalta valtuuston kokouksiin

Kuvaaja ja kamera tulevat Euran valtuustosalin etuosaan kokousta seuraamaan. Kuva joulukuun 2019 kokouksesta.

Kuvaaja ja kamera tulevat Euran valtuustosalin etuosaan kokousta seuraamaan. Kuva joulukuun 2019 kokouksesta.

Mirja Linnemäki

image

Eura | Euran kunnanvaltuuston kokouksia voi helmikuusta alkaen seurata internetissä suorina lähetyksinä tai tallenteina.

Hon­ki­lah­te­lai­nen Tero Viil­to teki vi­de­oin­nis­ta kun­ta­lai­sa­loit­teen, ja val­tuus­to päät­ti, et­tä ko­kouk­sia ale­taan näyt­tää in­ter­ne­tis­sä ko­kei­lu­na vuo­den 2020 ajan. Ko­kouk­sia on noin kah­dek­san vuo­des­sa. En­sim­mäi­nen vi­de­oi­ta­va ja Yo­u­Tu­bes­sa kat­sot­ta­va val­tuus­ton ko­kous on maa­nan­tai­na 10. hel­mi­kuu­ta.

Tero Viil­to esit­ti vi­de­oin­tia, jot­ta myös ne kun­ta­lai­set, joil­la ei sai­rau­den, vam­mai­suu­den, lii­kun­ta­ra­joit­tei­suu­den tai vaik­ka työ­es­tei­den vuok­si ole mah­dol­li­suuk­sia tul­la seu­raa­maan ko­kouk­sia pai­kan pääl­le kun­nan­vi­ras­toon, pää­si­si­vät seu­raa­maan pää­tök­sen­te­koa.

– Vi­de­oin­ti toi­si vam­mai­sil­le yh­den­ver­tai­suut­ta seu­ra­ta kun­nan po­liit­tis­ta elä­mää. Ja jos vi­de­oin­ti li­säi­si vaik­ka vain yh­den ak­tii­vi­sen po­li­tiik­kaan osal­lis­tu­van tu­le­vai­suu­des­sa jo­kai­seen val­tuus­to­ryh­mään, on sat­saus kan­nat­ta­nut, hän to­te­aa aloit­tees­saan.

Lue tors­tain 16.1. Ala­sa­ta­kun­nas­ta, mitä aja­tuk­sia vi­de­oin­ti on he­rät­tä­nyt ja kat­so myös, mitä mui­ta kun­ta­lai­sa­loit­tei­ta Eu­ras­sa on vii­me ai­koi­na teh­ty ja mi­ten niil­le on käy­nyt.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram