14.5.2021 6.03
Uutiset
 
Esa Viippola

Kyläpolitikointi karkotti Jyrki Aaltosen kolmen kauden jälkeen Säkylän valtuustosta

Mattoalan yrittäjä Jyrki Aaltonen jättää Säkylän kunnallispolitiikan kolmen valtuustokauden jälkeen. Jatkavia ja uusia valtuutettuja hän muistuttaa yhteistyön ja tarkan taloudenpidon merkityksestä.

Mattoalan yrittäjä Jyrki Aaltonen jättää Säkylän kunnallispolitiikan kolmen valtuustokauden jälkeen. Jatkavia ja uusia valtuutettuja hän muistuttaa yhteistyön ja tarkan taloudenpidon merkityksestä.

Esa Viippola

Sä­ky­lä | Ko­koo­muk­sen ja kes­kus­tan ryh­mis­sä si­tou­tu­mat­to­ma­na is­tu­nut Jyr­ki Aal­to­nen ei hae enää jat­ko­kaut­ta. Tu­le­vil­le val­tuu­te­tuil­le hän an­taa yh­den tär­ke­än neu­von:

– Val­tuu­te­tut päät­tä­vät vuo­sit­tain noin 47 mil­joo­nan eu­ron po­tis­ta. Ota ta­lou­sar­vio ja edel­li­sen vuo­den ti­lin­pää­tös esiin, ja kat­so mi­hin se raha me­nee. Kai­kil­la pää­tök­sil­lä on hin­ta­lap­pu.

Tä­hän liit­tyy myös syy, mik­si ku­lu­val­la kau­del­la kes­kus­tan ryh­mäs­sä ja kah­del­la ai­em­mal­la ko­koo­muk­sen po­ru­kois­sa kul­ke­nut Aal­to­nen ei ole enää eh­dol­la. Hä­nen mu­kaan­sa Sä­ky­län ny­kyi­ses­sä val­tuus­tos­sa val­lal­la ovat ve­ron­ko­rot­ta­jat ja "mu­ka­vat tyy­pit", jot­ka ei­vät näe tar­vet­ta lei­ka­ta me­no­ja – ai­na­kaan omal­ta ky­läl­tä.

– Oli­sin esi­mer­kik­si toi­vo­nut, et­tä oli­sim­me edes käy­neet vii­me syk­sy­nä kes­kus­te­lun kou­lu­ver­kos­ta. Kun­nan pi­täi­si elää suu säk­kiä myö­ten, ja pe­rus­tel­tui­hin leik­kauk­siin pi­tää myös ol­la roh­keut­ta.

Kou­lu­ver­kon kar­si­mis­pää­tök­sen si­jaan Sä­ky­läs­sä pää­tet­tiin pe­rus­taa asu­kas­mark­ki­noin­ti­työ­ryh­mä. Muun mu­as­sa las­ke­vaan lap­si­mää­rään läh­det­tiin et­si­mään rat­kai­sua po­si­tii­vi­sel­la ot­teel­la. Aal­to­sen mu­kaan eri­tyi­ses­ti köy­li­ö­läi­set oli­vat ryh­män pe­rus­ta­mi­ses­sa ak­tii­vi­sia.

– Jos ky­lä­kou­lu on val­ta­va ve­to­voi­ma­te­ki­jä, mik­si kou­lu­jen ym­pä­ris­tö ei ole täyn­nä lap­si­per­hei­tä? On hyvä ke­hit­tää kun­nan toi­min­taa, mut­ta se pi­täi­si teh­dä ta­lou­den pe­rus­teis­ta, ei­kä ky­lä­po­li­ti­koin­ti­na. Jo­kai­sen val­tuu­te­tun pi­täi­si aja­tel­la kun­nan ko­ko­nai­suut­ta, Aal­to­nen sa­noo.

Vieläkin Köyliö vastaan Säkylä

Sä­ky­lä­läis­val­tuu­te­tun mie­les­tä Sä­ky­län ja Köy­li­ön hen­ki­set raja-ai­dat nä­ky­vät edel­leen val­tuus­tos­sa. Tämä on Jyr­ki Aal­to­sen mu­kaan joh­ta­nut muun mu­as­sa kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin ra­pau­tu­mi­seen.

– Vaih­to­eh­to­jen pun­nit­se­mi­nen on hei­kol­la ta­sol­la. Ryh­mien si­säi­sis­tä­kin kes­kus­te­luis­ta hu­hut läh­te­vät no­pe­as­ti liik­keel­le ky­lil­le, ja mo­nes­sa asi­as­sa on edel­leen Köy­liö vas­taan Sä­ky­lä -ajat­te­lua.

Tu­le­via val­tuu­tet­tu­ja Aal­to­nen kan­nus­taa yh­teis­työn kas­vat­ta­mi­seen.

– Se pi­tää muis­taa, et­tä po­li­tii­kas­sa ei ole sel­kä­voit­to­ja. Mi­nä­kin luu­lin kol­me kaut­ta sit­ten, et­tä tu­len ja pa­nen asi­at hal­ki, poik­ki ja pi­noon, mut­ta ei se mene niin.

"Uudet yritykset ovat elinvoiman merkki"

Vaik­ka Jyr­ki Aal­to­nen jät­tää po­li­tii­kan, hän toi­voo ko­ti­kun­nal­leen kaik­kea hy­vää.

– Sä­ky­lä voi ol­la it­se­näi­nen kun­ta vie­lä pit­kään, mut­ta se vaa­tii jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa.

Sä­ky­läs­sä työ­i­käis­ten ja elä­ke­läis­ten huol­to­suh­de on maa­kun­nan huo­noim­pia, mut­ta vuo­si­kym­me­nen pääs­tä käy­rä al­ka­nee jo ta­soit­tua. Aal­to­sen mu­kaan har­ki­tul­la ta­lous­po­li­tii­kal­la Sä­ky­lä voi sei­la­ta me­nes­tyk­sek­kääs­ti suh­dan­tei­den mu­ka­na – kun­han tu­le­vat­kin val­tuus­tot osaa­vat pi­tää vir­ka­mies­ten kans­sa yri­tyk­sis­tä huo­len.

– Sä­ky­läs­sä on elin­kei­no- ja yri­ty­se­lä­mäs­sä nyt hyvä vire. Uu­det yri­tyk­set ovat elin­voi­man merk­ki kun­nal­le, kai­ken pe­rus­ta, Aal­to­nen to­te­aa.

Vielä ei ole tullut vieroitusoireita

Tu­le­viin vaa­lei­hin Jyr­ki Aal­tos­ta ky­syt­tiin kol­men puo­lu­een lis­toil­le, mut­ta hän vas­ta­si kai­kil­le use­aan ker­taan "kii­tos ei". Ai­na­kaan vie­lä ei ole tul­lut vie­roi­tu­soi­rei­ta­kaan.

– Olo on oi­ke­as­taan enem­män huo­jen­tu­nut, Aal­to­nen sa­noo.

Työn­täy­tei­sis­tä päi­vis­tä jää jat­kos­sa enem­män ai­kaa myös lap­sil­le. Pa­ta­pai­dan pääl­leen pu­ke­van po­jan pe­le­jä eh­tii seu­raa­maan pa­rem­min, sa­moin nuo­rem­man tyt­tä­ren mat­kaa mu­sii­kin pa­ris­sa. Van­hin ty­tär taas ot­taa en­sim­mäi­siä as­ke­lia Län­nen Mat­to­huol­lon jat­ka­ja­na.

– Ja Sä­ky­län Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa olen edel­leen mu­ka­na, vaik­ka si­tä­kin olen vä­hen­tä­mäs­sä.

Yrit­tä­jis­sä Jyr­ki Aal­to­nen toi­mii ku­hi­na­pääl­lik­kö­nä. Pe­rin­tei­käs ke­sä­ta­pah­tu­ma on täl­tä­kin ke­säl­tä ko­ro­nan ta­kia ta­pu­tel­tu, mut­ta vie­lä ai­na­kin ker­ran ka­jah­taa Aal­to­sen joh­dol­la kun­nol­la.

– Kyl­lä me sit­ten 2022 jär­jes­täm­me kaik­kien ai­ko­jen Ku­hi­nat, hän tuu­maa.