29.4.2021 14.09
Uutiset
 

Lähes miljoonan euron remontti valmistui, ja uusittu Lapin Sale avattiin torstaina

Lapin Salessa otettiin uudistuksen myötä käyttöön pikakassat. Uutta on myös asiakkaiden käyttöön tehty kahvittelupaikka. Muutenkin kaupan ilmeeseen on tehty tuntuvia parannuksia.

Lapin Salessa otettiin uudistuksen myötä käyttöön pikakassat. Uutta on myös asiakkaiden käyttöön tehty kahvittelupaikka. Muutenkin kaupan ilmeeseen on tehty tuntuvia parannuksia.

Osuuskauppa Keula / Sami Junnila

image

Rau­ma, Lap­pi | Osuus­kaup­pa Keu­la on in­ves­toi­nut al­ku­vuon­na eri­tyi­ses­ti maa­seu­tuun ja ky­lien pal­ve­lui­hin. Nyt Keu­la tie­dot­taa, et­tä Sale La­pin lä­hes mil­joo­nan eu­ron uu­dis­tus on val­mis. Se on­nis­tut­tiin vie­mään läpi tiu­kas­sa ai­ka­tau­lus­sa ja kaup­pa ava­si oven­sa suun­ni­tel­lus­ti tors­tai­na 29. huh­ti­kuu­ta.

– Olem­me tuo­neet La­pin Sa­leen uu­te­na kah­vi­la­pal­ve­lun eli asi­ak­kail­la on mah­dol­li­suus nau­tis­kel­la kah­vit täs­sä kau­pal­la ja vaih­taa kuu­lu­mi­sia kai­kes­sa rau­has­sa, mar­ket­kau­pan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Sami Jun­ni­la ker­too.

Asi­a­kas­ko­ke­muk­seen ja asi­oin­nin help­pou­teen on sat­sat­tu myös uu­sien pi­ka­kas­so­jen avul­la. Pi­ka­kas­sat mah­dol­lis­ta­vat no­pe­an ja jous­ta­van asi­oin­nin. La­pin Sa­len ti­lois­sa jat­kaa edel­leen myös Pos­tin pal­ve­lu­pis­te. Eri­tyi­ses­ti ko­ro­na-ai­ka on osoit­ta­nut, et­tä pos­ti­pal­ve­lui­den ky­syn­tä on sel­väs­sä kas­vus­sa ja pal­ve­lun pi­tää toi­mia su­ju­vas­ti ruuh­ka-ai­kaan­kin.