19.2.2021 19.21
Uutiset
 

Lapin Linnavuoren työntekijällä koronatartunta

image

Rauma, Lappi | Rauman kaupungin terveyspalvelut sai tänään perjantaina tiedon korona­tar­tun­nasta Lapin Linnavuoren palvelukeskuksen työntekijällä.

Työn­te­ki­jä on ol­lut töis­sä oi­reet­to­ma­na ja jää­nyt pois oi­rei­den il­maan­nut­tua tors­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta. Tar­tun­ta­läh­det­tä sel­vi­tel­lään par­hail­laan. Pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa on al­tis­tu­nut seit­se­män hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa, jot­ka on ase­tet­tu tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­seen 14 vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­niin. Lin­na­vuo­ren Pih­la­ja- ja Kir­sik­ka-yk­si­köi­den asuk­kaat ja koko hen­ki­lö­kun­ta on tä­nään per­jan­tai­na tes­tat­tu. Asuk­kaat ovat oma­eh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa, kun­nes tes­ti­tu­lok­set val­mis­tu­vat. Vie­rai­lu­ja pal­ve­lu­kes­kuk­seen ei suo­si­tel­la.