29.10.2020 5.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Mattila kirjoitti kirjan lautakunnan potkuista

Hannu Mattila kertoo, että hän uunituore Perusturvaa ja kuntapolitikointia -kirjansa tarkastelee kunnallista vallankäyttöä ja sen ympärillä tapahtuvaa vilpistelyä yhden tapahtumaryppään perustalta. Kirjoittajan näkökulma on tietoisesti asenteellinen - yhteen suuntaan - vastapainoksi sille toiselle, valtaa käyttävien näkökulmalle.

Hannu Mattila kertoo, että hän uunituore Perusturvaa ja kuntapolitikointia -kirjansa tarkastelee kunnallista vallankäyttöä ja sen ympärillä tapahtuvaa vilpistelyä yhden tapahtumaryppään perustalta. Kirjoittajan näkökulma on tietoisesti asenteellinen - yhteen suuntaan - vastapainoksi sille toiselle, valtaa käyttävien näkökulmalle.

Liisa Nykänen

image

Eura | Miltei päivälleen vuosi sitten Euran valtuusto erotti perus­tur­va­lau­ta­kunnan kesken sen toimikautta. Yksi erotetuista, Hannu Mattila on kirjoittanut potkuista kovasanaisen kirjan.

– Tämä pamf­let­ti­ni he­rät­tää var­mas­ti kes­kus­te­lua ja pa­haa miel­tä­kin, mut­ta se pe­rus­tuu jul­ki­siin asi­a­kir­joi­hin, Han­nu Mat­ti­la sa­noo ja pi­tää kä­des­sään tiis­tai­na jul­kis­tet­tua kir­jaan­sa Pe­rus­tur­vaa ja kun­ta­po­li­ti­koin­tia. Sen lap­sen­ka­kan vä­ris­ten kan­sien hän sa­noo ole­van tar­kan har­kin­nan tu­los.

Kir­ja saat­taa he­rät­tää enem­män­kin kuin pa­haa miel­tä, sil­lä sii­nä jul­kais­taan muun mu­as­sa Mat­ti­lan kär­ke­vää kir­jeen­vaih­toa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le, syy­te­tään lau­ta­kun­nan jä­sen­tä va­leh­te­lus­ta ja ker­ro­taan mui­ta­kin vah­vo­ja väit­tei­tä kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä ja vi­ran­hal­ti­jois­ta ni­miä mai­ni­ten.

Mat­ti­la kiis­tää, et­tä pa­ri­sa­taa-si­vui­nen kir­ja oli­si kat­ke­ran mie­hen ti­li­tys. Ei, hän ha­lu­si kir­joit­taa vain sik­si, et­tei asi­oi­ta saa unoh­taa, ja et­tä lau­ta­kun­nan ak­ti­vis­tien nä­kö­kul­ma jäi hä­nen mie­les­tään ai­van lii­an vä­häl­le huo­mi­ol­le sen pit­kän pro­ses­sin ai­ka­na, jon­ka pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan erot­ta­mi­nen kes­ti.

– De­mok­ra­ti­aan kuu­lu­va asi­oi­den avoin kä­sit­te­ly jäi sil­loin te­ke­mät­tä. Tie­do­tu­sil­mas­to oli vi­ral­li­sen tie­do­tuk­sen hal­lin­nas­sa. Kir­ja va­lot­taa sitä tois­ta puol­ta, mikä ta­pah­tu­mis­ta on ole­mas­sa.

Avoimuus jäi puuttumaan

Mat­ti­la sa­noo, et­tä 28. lo­ka­kuu­ta 2019 ero­tet­tua pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­taa syy­tet­tiin sii­tä, et­tä se vie asi­oi­ta ää­nes­tyk­siin, kes­kus­te­lee pit­kään ja saa ko­kouk­set ve­ny­mään. Pöy­tä­kir­jaan kir­ja­tun pää­tök­sen mu­kaan pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­ta oli me­net­tä­nyt val­tuus­ton luot­ta­muk­sen "joh­tu­en lau­ta­kun­nan si­säi­sis­tä konf­lik­teis­ta, lau­ta­kun­nan joh­ta­mi­son­gel­mis­ta sekä lau­ta­kun­nan jä­sen­ten ja vi­ran­hal­ti­joi­den vä­li­sis­tä konf­lik­teis­ta ja lau­ta­kun­nan jä­sen­ten puut­tu­mi­ses­ta ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan lau­ta­kun­nan jä­se­nel­le epä­so­pi­val­la ta­val­la".

– Lau­ta­kun­nan erot­ta­misp­ro­ses­sin ku­lu­es­sa vas­tuul­li­set kun­ta­po­lii­ti­kot oli­vat hy­vin vai­to­nai­sia. Kan­sa­lai­set jäi­vät il­man vas­tauk­sia. Re­hel­lis­tä avoi­muut­ta ei ol­lut pro­ses­sin mis­sään vai­hees­sa, Han­nu Mat­ti­la väit­tää ja sa­noo kir­jan­sa va­lot­ta­van ai­em­min jul­ki sa­no­mat­to­mia ta­pah­tu­mia ja nii­den taus­to­ja.

Mat­ti­la on ni­men­nyt hel­mi­kuun ma­ni­fes­tik­si 12. hel­mi­kuu­ta 2019 jär­jes­te­tyn kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den, jos­sa kä­si­tel­tiin lau­ta­kun­nan toi­min­taa ja roo­lia kun­nal­li­ses­sa luot­ta­mus­hen­ki­lö­toi­min­nas­sa. Hän poh­tii kir­jas­saan myös, ket­kä ovat kuis­ku­tel­leet kun­nan­hal­li­tuk­sel­le pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan ak­ti­vis­tien "pa­hek­sut­ta­vis­ta te­ke­mi­sis­tä" ja mik­sei nii­den to­den­pe­räi­syyt­tä tar­kis­tet­tu kun­nol­la.

Mat­ti­la sa­noo, et­tei Eu­ra ole ai­noa ei­kä var­mas­ti pa­hin­kaan kun­ta, jos­sa ta­pah­tuu täl­lais­ta luot­ta­mus­hen­ki­löi­hin koh­dis­tu­vaa käyt­täy­ty­mis­tä. Kir­jas­sa on hä­nen mu­kaan­sa mah­dol­li­sim­man on­nel­li­nen lop­pu. Sen epi­lo­gis­sa to­de­taan: "On meil­lä ihan hyvä kun­ta ja sen pal­ve­lut – sik­ses. Avoi­mel­la ja re­hel­li­sel­lä toi­min­nal­la sii­tä saa­daan vie­lä pa­rem­pi kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le – ikään ja ase­maan kat­so­mat­ta."

Han­nu Mat­ti­lan ke­sän ai­ka­na kir­joit­ta­ma kir­ja on oma­kus­tan­ne. Se löy­tyy kir­jas­tos­ta ja sen voi os­taa Vi­sol­ta tai ti­la­ta pa­rin­kym­pin hin­taan säh­kö­pos­til­la suo­raan Mat­ti­lal­ta tai net­ti­kir­ja­kau­pois­ta, esi­mer­kik­si www.bod.fi/kir­ja­kaup­pa kir­joit­ta­mal­la ha­ku­kent­tään sana "pe­rus­tur­vaa".

Näköislehti

Menovinkit

Pe 27.11. Sa­tu­tuo­kio Eu­ras­sa

klo 10 pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma mu­ka­va ker­to­mus sekä lu­vas­sa pien­tä puu­haa. Il­moit­tau­tu­mi­nen etu­kä­teen kir­jas­toon. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.11. Jou­lu­myy­jäi­set Eu­ras­sa

klo 12–17 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen isos­sa sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, ar­pa­jai­set, kris­til­li­nen kir­ja­pöy­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 27.11. Eu­ran ja Kaut­tu­an jou­lu­na­vauk­set

klo 17–20 Eu­ras­sa ja Kaut­tu­al­la. Liik­keet ovat au­ki koko päi­vän, ja niis­sä voi osal­lis­tua jou­lu­puk­kien hen­ki­löl­li­syy­den ar­vai­luun. Järj. Eu­ran Yrit­tä­jät ja Eu­ran kun­ta.

Pe 27.11 La­pin jou­lu­na­vaus

klo 17 al­ka­en jou­luis­ta oh­jel­maa Lap­pi-Tu­val­la ja Pyör­nin kah­vi­lal­la. Klo 18.30 Lap­po­nia-kuo­ro esit­tää jou­lu­lau­lu­ja Lap­pi-Tu­val­la. Klo 19.30 ilo­tu­li­tus, jota kat­so­taan Sa­ha­mä­en­tiel­lä Myl­ly­ton­tun park­ki­pai­kal­ta. Järj. La­pin Yrit­tä­jät.

La 28.11. Sä­ky­län jou­lu­na­vaus

klo 11–12 voi näh­dä jou­lu­puk­ke­ja liik­keel­lä Sä­ky­län kes­kus­tas­sa trak­to­rien rat­tien ta­ka­na. Klo 12 lau­lu­ryh­mä Ilo ja Valo esiin­tyy Sä­ky­lä-seu­ran toi­mis­ton lä­het­ty­vil­lä. Yri­tyk­sis­sä on päi­vän ai­ka­na jou­lu­na­vau­soh­jel­maa ja jou­lu­pu­kil­le voi jät­tää kir­jei­tä kai­kis­sa kam­pan­ja­liik­keis­sä, jol­loin osal­lis­tuu ar­von­taan. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 28.11. Kiu­kais­ten jou­lu­na­vaus

klo 15–18 ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma­na. Oh­jel­mas­sa shop­pai­lun li­säk­si esi­mer­kik­si tu­lis­how, soih­tu­kul­kue ja jou­lu­puk­ki, kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja ja puu­roa. Kir­kos­sa mu­siik­kie­si­tyk­siä.

Su 29.11. Pa­ne­li­an jou­lu­myy­jäi­set

klo 13–17 to­ril­la ja työ­vä­en­ta­lol­la. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ma 30.11. Di­gi­tu­kea Eu­ras­sa

klo 15–16.30 pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ai­hei­na Kir­jas­to­ki­no ja kir­jas­ton mu­siik­ki­pal­ve­lut. Li­säk­si neu­von­taa verk­ko­a­si­oin­nis­ta ja säh­köis­ten pal­ve­lui­den käy­tös­tä osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Ra­jat­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä, pai­kat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ma 30.11. Las­ten­kir­jan jul­kis­tus Ylä­neel­lä

klo 17.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Läm­pi­mäi­si­nä pie­niä lu­ku­tuo­ki­oi­ta leh­mien pa­ris­sa uu­des­ta las­ten ku­va­kir­jas­ta, Iri­na ja Nai­lon Piit – Yl­lät­tä­vä päi­vä mai­to­ti­lal­la. Pai­kal­la ovat myös kir­jan kir­joit­ta­nut Kat­ja Ma­hal ja kurk­ki­ja­hah­mot piir­tä­nyt Piia Tuo­mi­nen, jot­ka ker­to­vat, kuin­ka kir­ja on syn­ty­nyt. Mai­don ja mai­don tuo­tan­non li­säk­si kir­ja pur­su­aa ys­tä­vyyt­tä sekä käy läpi vuo­de­na­jat ja har­vi­nais­ta har­ras­tus­ta.

Ti 1.12. Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri avau­tuu

klo 14–20 en­sim­mäi­nen luuk­ku Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Jou­lu­puo­din avaus ja näh­tä­vää ja os­tet­ta­vaa myös ul­ko­sal­la.

Ti 1.12. Yli­sen­pään ky­lien ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri au­ke­aa

klo 17–20 en­sim­mäi­ses­sä luu­kus­sa him­me­li­kau­den avaus Ko­dik­sa­mis­sa (Ko­dik­sa­min­tie 367, Rau­ma). Mu­ka­na Suk­ka­lan, Ko­dik­sa­min, Mä­en­taan ja Kuo­li­maan ky­lät. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki

Ti 1.12. Kir­jas­ton kou­kut Sä­ky­läs­sä

klo 18.00–19.30 pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Yh­des­sä­o­loa kä­den­tai­to­ja teh­den ja kuun­nel­len mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja sekä vink­ke­jä kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Tee­tar­joi­lu, tule kä­si­työn kans­sa tai il­man. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

Pe 27.11. Sa­tu­tuo­kio Eu­ras­sa

klo 10 pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma mu­ka­va ker­to­mus sekä lu­vas­sa pien­tä puu­haa. Il­moit­tau­tu­mi­nen etu­kä­teen kir­jas­toon. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.11. Jou­lu­myy­jäi­set Eu­ras­sa

klo 12–17 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen isos­sa sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, ar­pa­jai­set, kris­til­li­nen kir­ja­pöy­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 27.11. Eu­ran ja Kaut­tu­an jou­lu­na­vauk­set

klo 17–20 Eu­ras­sa ja Kaut­tu­al­la. Liik­keet ovat au­ki koko päi­vän, ja niis­sä voi osal­lis­tua jou­lu­puk­kien hen­ki­löl­li­syy­den ar­vai­luun. Järj. Eu­ran Yrit­tä­jät ja Eu­ran kun­ta.

Pe 27.11 La­pin jou­lu­na­vaus

klo 17 al­ka­en jou­luis­ta oh­jel­maa Lap­pi-Tu­val­la ja Pyör­nin kah­vi­lal­la. Klo 18.30 Lap­po­nia-kuo­ro esit­tää jou­lu­lau­lu­ja Lap­pi-Tu­val­la. Klo 19.30 ilo­tu­li­tus, jota kat­so­taan Sa­ha­mä­en­tiel­lä Myl­ly­ton­tun park­ki­pai­kal­ta. Järj. La­pin Yrit­tä­jät.

La 28.11. Sä­ky­län jou­lu­na­vaus

klo 11–12 voi näh­dä jou­lu­puk­ke­ja liik­keel­lä Sä­ky­län kes­kus­tas­sa trak­to­rien rat­tien ta­ka­na. Klo 12 lau­lu­ryh­mä Ilo ja Valo esiin­tyy Sä­ky­lä-seu­ran toi­mis­ton lä­het­ty­vil­lä. Yri­tyk­sis­sä on päi­vän ai­ka­na jou­lu­na­vau­soh­jel­maa ja jou­lu­pu­kil­le voi jät­tää kir­jei­tä kai­kis­sa kam­pan­ja­liik­keis­sä, jol­loin osal­lis­tuu ar­von­taan. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 28.11. Kiu­kais­ten jou­lu­na­vaus

klo 15–18 ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma­na. Oh­jel­mas­sa shop­pai­lun li­säk­si esi­mer­kik­si tu­lis­how, soih­tu­kul­kue ja jou­lu­puk­ki, kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja ja puu­roa. Kir­kos­sa mu­siik­kie­si­tyk­siä.

Su 29.11. Pa­ne­li­an jou­lu­myy­jäi­set

klo 13–17 to­ril­la ja työ­vä­en­ta­lol­la. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ma 30.11. Di­gi­tu­kea Eu­ras­sa

klo 15–16.30 pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ai­hei­na Kir­jas­to­ki­no ja kir­jas­ton mu­siik­ki­pal­ve­lut. Li­säk­si neu­von­taa verk­ko­a­si­oin­nis­ta ja säh­köis­ten pal­ve­lui­den käy­tös­tä osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Ra­jat­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä, pai­kat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ma 30.11. Las­ten­kir­jan jul­kis­tus Ylä­neel­lä

klo 17.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Läm­pi­mäi­si­nä pie­niä lu­ku­tuo­ki­oi­ta leh­mien pa­ris­sa uu­des­ta las­ten ku­va­kir­jas­ta, Iri­na ja Nai­lon Piit – Yl­lät­tä­vä päi­vä mai­to­ti­lal­la. Pai­kal­la ovat myös kir­jan kir­joit­ta­nut Kat­ja Ma­hal ja kurk­ki­ja­hah­mot piir­tä­nyt Piia Tuo­mi­nen, jot­ka ker­to­vat, kuin­ka kir­ja on syn­ty­nyt. Mai­don ja mai­don tuo­tan­non li­säk­si kir­ja pur­su­aa ys­tä­vyyt­tä sekä käy läpi vuo­de­na­jat ja har­vi­nais­ta har­ras­tus­ta.

Ti 1.12. Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri avau­tuu

klo 14–20 en­sim­mäi­nen luuk­ku Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Jou­lu­puo­din avaus ja näh­tä­vää ja os­tet­ta­vaa myös ul­ko­sal­la.

Ti 1.12. Yli­sen­pään ky­lien ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ri au­ke­aa

klo 17–20 en­sim­mäi­ses­sä luu­kus­sa him­me­li­kau­den avaus Ko­dik­sa­mis­sa (Ko­dik­sa­min­tie 367, Rau­ma). Mu­ka­na Suk­ka­lan, Ko­dik­sa­min, Mä­en­taan ja Kuo­li­maan ky­lät. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki

Ti 1.12. Kir­jas­ton kou­kut Sä­ky­läs­sä

klo 18.00–19.30 pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Yh­des­sä­o­loa kä­den­tai­to­ja teh­den ja kuun­nel­len mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja sekä vink­ke­jä kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Tee­tar­joi­lu, tule kä­si­työn kans­sa tai il­man. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram