24.1.2020 15.07
Uutiset
 
Riina Kaski

Mediakasvattaja kehottaa vanhempia digivalppauteen

Lasten ja nuorten mediankäytöllä on monta puolta, joista MLL Satakunnan piirin nuorisokoordinaattori Tiia Rosnell puhui torstai-iltana Euran kirjastossa. TikTokista häneltä kysyttiin lisää luennon jälkeen.

Lasten ja nuorten mediankäytöllä on monta puolta, joista MLL Satakunnan piirin nuorisokoordinaattori Tiia Rosnell puhui torstai-iltana Euran kirjastossa. TikTokista häneltä kysyttiin lisää luennon jälkeen.

Riina Kaski

image

Eura | Päätä ei pidä pistää pensaaseen, koska lapset ja nuoret kaipaavat älykännykän ja netin käyttöön aikuisen asettamia rajoja ja opastusta, sanoo MLL Satakunnan nuorisotyön koordinaattori Tiia Rosnell.

Tie­dät­kö sinä van­hem­pa­na, mitä lap­se­si ja nuo­re­si te­kee äly­pu­he­li­mel­laan? Syy­tä oli­si, kos­ka vaik­ka so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta löy­tyy pal­jon hy­vää, sen nur­jil­ta puo­lil­ta ei pi­täi­si sul­kea sil­mi­ään, Ros­nell ki­teyt­tää.

So­mes­sa tu­lee vas­taan mo­nen­lais­ta, jos­ta kaik­keen lap­set ja nuo­ret ei­vät osaa re­a­goi­da. Epäi­lyt­tä­väs­tä si­säl­lös­tä pi­täi­si pys­tyä pu­hu­maan van­hem­pien kans­sa.

– Kat­so­kaa lap­sen pu­he­lin­ta sään­nöl­li­ses­ti ja luo­kaa me­di­an­käy­tön sään­nöt yh­des­sä. Taat­kaa me­di­a­va­paat het­ket ja ol­kaa it­se esi­merk­ke­jä, Ros­nell oh­jeis­ti Eu­ras­sa.

Lue li­sää Ala­sa­ta­kun­nas­ta tiis­tai­na 28. tam­mi­kuu­ta.