25.11.2021 11.26
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

"Mitä työlleni tapahtuu?" – soteuudistus puhuttaa hoitoalan kahvipöydissä

Säkylän sotealan luottamusmiehet Janika Heikkilä (vas.) ja Veera Männistö toivovat hyvinvointialueille siirtymisen prosessilta ennen kaikkea mahdollisimman suurta avoimuutta. Vaikka ammattiliitoilla on vahva edustus valmistelevissa toimielimissä, konkreettista paikallista tietoa odotetaan omalta työnantajalta. He työskentelevät eri paikoissa – toinen neuvolassa ja toinen palvelukodissa – mutta vaatevarastossa he saattavat arjessa kohdata, kuten myös luottamusmiesasioissa.

Säkylän sotealan luottamusmiehet Janika Heikkilä (vas.) ja Veera Männistö toivovat hyvinvointialueille siirtymisen prosessilta ennen kaikkea mahdollisimman suurta avoimuutta. Vaikka ammattiliitoilla on vahva edustus valmistelevissa toimielimissä, konkreettista paikallista tietoa odotetaan omalta työnantajalta. He työskentelevät eri paikoissa – toinen neuvolassa ja toinen palvelukodissa – mutta vaatevarastossa he saattavat arjessa kohdata, kuten myös luottamusmiesasioissa.

Elli-Mari Ahola

Sä­ky­lä, Eu­ra | Mil­lai­nen toi­men­ku­va­ni jat­kos­sa on? Jou­dun­ko kier­tä­mään ym­pä­ri maa­kun­taa? Näi­tä ky­sy­myk­siä pyö­ri­tel­lään so­te­a­lan työn­te­ki­jöi­den kah­vi­pöy­dis­sä. Sel­lai­nen tun­tu­ma on Sä­ky­län kun­nan so­te­a­lan luot­ta­mus­mie­hil­lä, ter­vey­den­hoi­ta­jia, fy­si­o­te­ra­peut­te­ja, psy­ko­lo­ge­ja ja lää­kä­rei­tä edus­ta­val­la Ju­kon Ja­ni­ka Heik­ki­läl­lä ja lä­hi­hoi­ta­jia edus­ta­val­la Su­pe­rin Vee­ra Män­nis­töl­lä.

– Jän­nit­tää, mitä käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu, Vee­ra Män­nis­tö sum­maa.

Palk­ka ei vai­ku­ta ole­van en­sim­mäi­nen huo­le­nai­he. Eu­ran kun­nan hen­ki­lös­tös­tä vas­taa­va hal­lin­to­joh­ta­ja Kari Kan­kaan­ran­ta ar­vi­oi, et­tei sii­tä kan­na­ta­kaan ol­la huo­lis­saan.

– Työ­eh­to­so­pi­mus sa­noo, et­tä teh­tä­vien muut­tu­mat­ta palk­kaa ei saa las­kea, jo­ten käy­tän­nös­sä har­mo­ni­soin­ti ta­pah­tuu ylös­päin, el­lei toi­men­ku­va muu­tu, hän sa­noo.

Hä­nen ja Sä­ky­län so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Tai­na Ju­vo­sen mu­kaan Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä hoi­to­a­lan pe­rus­työn­te­ki­jöil­lä on mel­ko kes­ki­mää­räi­set pal­kat.

– Sä­ky­läs­sä lä­hie­si­mie­het, pääl­li­köt ja asi­an­tun­ti­jat ovat aa­vis­tuk­sen kor­ke­am­min pal­kat­tu­ja. Esi­mer­kik­si so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja on meil­lä nos­tet­tu, Tai­na Ju­vo­nen sa­noo.

Kiertämisen uhka ja mahdollisuus

Suu­rim­mat huo­le­nai­heet liit­ty­vät luot­ta­mus­mies­ten ko­ke­muk­sen mu­kaan toi­men­ku­viin ja työ­pis­tei­siin. Ra­haa ei lie­ne ja­os­sa maa­kun­nas­sa ai­na­kaan enem­pää kuin kun­nis­sa en­nen, jo­ten pel­ko­na on työ­mää­rän kas­va­mi­nen.

– Työm­me on nyt jo mel­ko kuor­mit­tu­nut­ta. Esi­mer­kik­si me ter­vey­den­hoi­ta­jat olem­me ol­leet yli­mää­räi­se­nä työ­nä ko­ro­na­jäl­ji­tyk­ses­sä, ja pe­rus­työs­säm­me­kin on ko­ro­nan ai­heut­ta­maa vel­kaa, kun vas­taa­not­to­toi­min­ta oli vä­lil­lä vä­hem­mäl­lä, Ja­ni­ka Heik­ki­lä poh­tii.

Mitä tu­lee työ­pis­tei­siin, ky­sees­sä on uh­ka ja mah­dol­li­suus. Luot­ta­mus­mies­ten mu­kaan mo­nia mie­ti­tyt­tää, jou­tuu­ko jat­kos­sa kier­tä­mään ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa si­jai­se­na. Toi­saal­ta he toi­vot­tai­si­vat ter­ve­tul­leek­si, et­tä si­jais­ten löy­tä­mi­nen ja esi­mer­kik­si työ­kier­to hel­pot­tui­si­vat.

Eu­ran pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Ka­le­vi Mä­ki­pää us­koo, et­tä juu­ri näi­hin asi­oi­hin hy­vin­voin­ti­a­lue voi tuo­da hel­po­tus­ta. Hän on hy­vin pe­ril­lä so­teu­u­dis­tuk­sen kie­mu­rois­ta, sil­lä hän is­tuu mi­nis­te­ri­ön alu­eel­li­ses­sa pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen työ­ryh­mäs­sä.

Pel­ko­ja jat­ku­vas­ta maa­kun­nan kier­tä­mi­ses­tä hän top­puut­te­lee.

– Te­o­ri­as­sa on mah­dol­lis­ta, et­tä sä­ky­lä­läi­nen hoi­ta­ja lä­he­te­tään Kan­kaan­pää­hän si­jais­ta­maan, mut­ta sii­nä ei ole ta­lou­del­li­ses­ti jär­keä. Jo­kai­sel­la on kui­ten­kin so­vit­tu ko­ti­pe­sä, jos­ta muu­al­le läh­ties­sä tu­lee kor­vauk­sia, hän ar­vi­oi.

Hän ei us­ko hen­ki­lös­tön mie­li­val­tai­sen si­joit­te­lun ole­van mah­dol­lis­ta.

– Sai­raan­hoi­ta­ja voi teh­dä vain sai­raan­hoi­ta­jan töi­tä. Vas­taa­not­to­hoi­ta­jan saat­tai­si voi­da siir­tää kir­jaa­maan lää­kä­rin vie­reen, mut­ta ei kyl­mil­tään leik­kaus­sa­liin.

Hän huo­maut­taa myös, et­tä hen­ki­lös­tön lii­kut­te­lua maa­kun­nan si­säl­lä ra­joit­taa se, et­tä mis­sään ei ole lii­kaa vä­keä.

Kunnat muuttuvat toisenlaisiksi

Oma lu­kun­sa ovat he, jot­ka ei­vät seu­raa so­ten mu­ka­na, vaan jää­vät kun­tiin. Esi­mer­kik­si Vee­ra Män­nis­tön edus­tet­ta­viin kuu­luu myös kou­lun­käyn­ti­a­vus­ta­jia ja var­hais­kas­va­tus­hen­ki­lös­töä. He jou­tu­ne­vat va­lit­se­maan uu­den luot­ta­mus­mie­hen kun­taan jää­vien kes­kuu­des­ta.

Eu­ran kun­nan 800 työn­te­ki­jäs­tä yli 400 siir­tyy so­ten mu­ka­na, ja Sä­ky­län 450:stä 150–200. Oma lu­kun­sa so­te­val­mis­te­luis­sa ovat he, jot­ka te­ke­vät nyt so­teen liit­ty­vää työ­tä, mut­ta al­le puo­let työ­a­jas­taan.

– Kun­tiin ei sai­si jää­dä yli­mää­räis­tä työ­voi­maa, mut­ta toi­saal­ta kun­nis­ta ei sai­si tul­la lii­an haa­voit­tu­vi­a­kaan, Tai­na Ju­vo­nen tii­vis­tää.

Hä­nen mu­kaan­sa Sä­ky­läs­sä suu­rim­mat jär­jes­te­lyt si­joit­tu­ne­vat ta­lous­hal­lin­toon, mut­ta toi­men­ku­vien kar­toi­tus on vie­lä ai­van al­ku­te­ki­jöis­sään.

Eu­ras­sa kuva on hiu­kan pi­tem­mäl­lä. Kan­kaan­ran­ta ar­vi­oi, et­tä maa­kun­nal­le siir­ty­viä työn­te­ki­jöi­tä on ai­na­kin ruo­ka­pal­ve­luis­sa, lai­tos­huol­ta­jis­sa ja pe­rus­tur­van hal­lin­nos­sa. Hei­tä, jot­ka jää­vät kun­taan mut­ta joi­den toi­men­ku­va vaa­tii uu­del­leen­jär­jes­te­lyä, on hä­nen mu­kaan­sa Eu­ras­sa vain yk­sit­täi­siä.

– Yl­lät­tä­vän­kin sel­ke­äs­ti se sote näyt­täi­si ole­van nap­sais­ta­vis­sa pois. Olem­me val­mis­tau­tu­neet tä­hän jo pit­kään, hän to­te­aa.

Sit­ten on liu­ta alo­ja, joil­la osa hen­ki­lös­tös­tä tai tär­ke­ät yh­teis­työ­kump­pa­nit siir­ty­vät: op­pi­las­huol­to, työl­li­syys­pal­ve­lut, työ­pa­ja­toi­min­ta...

– Eh­kä en­si ke­vää­nä al­kaa hah­mot­tua, mil­lai­sia kun­nis­ta tu­lee.

Isoja ja pieniä kysymyksiä

– Säi­ly­vät­kö ny­kyi­set pal­ve­lu­ko­dit? Meil­lä hen­ki­lös­tö muis­taa vie­lä, kun Sä­ky­lä ul­kois­ti nii­tä muu­ta­ma vuo­si sit­ten, ja sitä pe­lä­tään. On­ko so­te­kes­kuk­seem­me pa­nos­tet­tu tar­peek­si, jot­ta se säi­lyy? Vee­ra Män­nis­tö poh­tii.

Sekä Sä­ky­läs­sä et­tä Eu­ras­sa on val­mis­tau­dut­tu jo so­teu­u­dis­tuk­seen toi­men­ku­via ja or­ga­ni­saa­ti­o­ta sää­tä­mäl­lä.

– Esi­mer­kik­si per­he­kes­kuk­sem­me on luo­tu sil­lä aja­tuk­sel­la, et­tä tä­hän suun­taan maa­kun­nas­sa men­nään, Ju­vo­nen sa­noo.

Hen­ki­lös­tö siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le liik­keen­luo­vu­tuk­se­na – siis läh­tö­koh­tai­ses­ti en­ti­sin eh­doin. Kari Kan­kaan­ran­ta muis­tut­taa, et­tä uu­den val­ta­van työ­yh­tei­sön yh­den­mu­kais­ta­mi­ses­sa­kin on siir­ty­mä­ai­ka.

– Se on vuo­sien työ, jota te­ke­mään tar­vi­taan ar­mei­ja vä­keä.

Vir­ka­mie­het pi­tä­vät­kin to­den­nä­köi­se­nä, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la toi­mi­taan aluk­si sa­mois­sa pai­kois­sa ja sa­man­kal­tai­sis­sa olois­sa kuin nyt. Tu­le­vat alu­e­val­tuus­tot pää­se­vät ai­ka­naan päät­tä­mään mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta.

Iso­ja ja pie­niä ky­sy­mys­merk­ke­jä jää kah­vi­pöy­tiin vie­lä pal­jon: Kuka sit­ten on se esi­mies, jo­hon otan yh­teyt­tä? On­ko luot­ta­mus­mies jat­kos­sa Po­ris­sa as­ti? Mi­ten uu­si työ­nan­ta­ja huo­mi­oi hen­ki­lös­tö­ään? Ovat­ko pik­ku­jou­lut jää­hal­leis­sa ja saa­ko enää kos­kaan per­soo­nal­li­sia jou­lu­lah­jo­ja? Ai­ka tuo­nee li­sää vas­tauk­sia.