17.10.2020 13.50
Uutiset
 
Riina Kaski

Muista takavalo, jos haluat välttyä rahanmenolta

Polkupyörässä pitää lakimuutoksen jäljiltä olla takavalo päällä, kun on hämärää, pimeää tai muuten näkymiselle ja näkemiselle haastavat olosuhteet.

Polkupyörässä pitää lakimuutoksen jäljiltä olla takavalo päällä, kun on hämärää, pimeää tai muuten näkymiselle ja näkemiselle haastavat olosuhteet.

Riina Kaski

image

Eura, Säkylä | Poliisi on pyrkinyt aktiivisesti tiedottamaan, kuinka uusi tieliikennelaki vaikuttaa pyöräilyn sääntöihin syksyllä. Huomautuksen sijaan saattaa kouraan tulla 40 euron maksu.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si val­voi syys­kuun lo­pul­la te­hos­te­tus­ti pol­ku­pyö­rien va­lo­jen käyt­töä, kun taas koko maan kat­ta­vaa te­ho­val­von­taa teh­tiin vii­me vii­kol­la. Taus­tal­la on päi­vi­tet­ty tie­lii­ken­ne­la­ki, joka edel­lyt­tää pyö­riin etu­va­lon li­säk­si pu­nais­ta ta­ka­va­loa hä­mä­räl­lä ja pi­me­äl­lä.

Ta­ka­va­lo täy­tyy ol­la joko pyö­räs­sä tai pyö­räi­li­jäs­sä, esi­mer­kik­si ky­pä­räs­sä. Etu­va­lo­vaa­ti­mus on yhä voi­mas­sa, ja valo saa ol­la val­koi­nen tai vaa­le­an­kel­tai­nen.

Lou­nais-Suo­men alu­eel­la po­lii­si kir­joit­ti 40 eu­ron lii­ken­ne­vir­he­mak­su­ja vii­me vii­kol­la 96 kap­pa­let­ta, joi­den ylei­sim­mät syyt oli­vat va­loit­ta pyö­räi­ly pi­me­än tai hä­mä­rän ai­ka­na sekä jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räi­ly. Täl­lä ker­taa pu­nai­sen ta­ka­va­lon käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­ses­tä ja­et­tiin huo­mau­tuk­sia, joi­ta nap­sah­ti yli 500 pyö­räi­li­jäl­le. Kaik­ki huo­mau­tuk­set ei­vät sil­ti liit­ty­neet ta­ka­va­loon.

Suhruinen sää
syy käyttää

Etu- ja ta­ka­va­loa on käy­tet­tä­vä ai­na pi­me­än ja hä­mä­rän ai­kaan sekä sil­loin, kun nä­ky­vyys on huo­non­tu­nut sään tai muun syyn ta­kia. Pol­ku­pyö­rien li­säk­si vel­voi­te kos­kee kaik­kia moot­to­rit­to­mia ajo­neu­vo­ja, po­lii­si muis­tut­taa.

– Va­lai­si­men tar­koi­tus on tuo­da kir­jai­mel­li­ses­ti va­loa pi­me­ään. Va­lai­si­men avul­la pyö­räi­li­jä nä­kee, mis­sä me­nee ja va­lai­see tie­tä edes­sään. Ta­ka­na ole­va va­lai­sin il­mai­see taak­se­päin, et­tä edes­sä me­nee ajo­neu­vo, po­lii­si­tar­kas­ta­ja Heik­ki Kal­lio Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta sa­noo tie­dot­tees­sa.

Va­lo­ja vaa­ti­vis­sa olo­suh­teis­sa po­lii­si voi mää­rä­tä va­lo­jen puut­tu­mi­ses­ta 40 eu­ron lii­ken­ne­vir­he­mak­sun.

Mui­ta kun­to- ja va­rus­te­vaa­ti­muk­sia pol­ku­pyö­räs­sä ovat toi­mi­vat jar­rut ja soit­to­kel­lo. Ky­pä­rää po­lii­si suo­sit­te­lee vah­vas­ti kai­kil­le pyö­räl­lä liik­ku­vil­le, vaik­ka sen käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä ei ran­gais­ta­kaan.