21.11.2020 12.43
Uutiset
 

Muu Satakunta on edelleen perustasolla, vaikka Raumalla ja Porissa tilanne pahentunut

image

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä totesi eilen, että Rauman lisäksi myös Pori on siirtynyt korona­ti­lan­teessa kiihty­mis­vai­heeseen. Siksi maskisuositus on nyt Raumalla ja Porissa vahva ja laaja, mutta muualla Satakunnassa voi edelleen noudattaa THL:n perustason suosituksia.

– Kos­ka ih­mi­set kui­ten­kin liik­ku­vat pal­jon, mie­lel­lä­ni nä­ki­sin mas­kien käy­tön li­sään­ty­vän myös muu­al­la, sil­lä kos­kaan ei voi tie­tää, mil­loin al­tis­tus tu­lee, Sa­ta­ku­nan sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Rai­ja Uu­si­ta­lo-Sep­pä­lä sa­noo.

Yk­sit­täi­set toi­mi­jat voi­vat an­taa alu­eel­li­sis­ta laa­jois­ta suo­si­tuk­sis­ta poik­ke­a­via oh­jei­ta. Esi­mer­kik­si Keu­la tie­dot­ti lau­an­tai­na, et­tä se nou­dat­taa kiih­ty­mis­vai­heen oh­jeis­tuk­sia ja suo­sit­te­lee vah­vas­ti kas­vo­mas­kin käyt­töä asi­ak­kail­le.

Ko­ko­nai­suu­des­saan Sa­ta­kun­nan ti­lan­ne on edel­leen val­ta­kun­nal­li­ses­ti hyvä. Uu­sis­ta ta­pauk­sis­ta suu­rim­man osan eli kym­me­nen 16:sta tar­tun­nan läh­de on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Var­mis­tet­tu­ja ta­pauk­sia on yh­teen­sä 179, ja koko maa­kun­nan il­maan­tu­vuus­lu­ku on 12,5 ta­paus­ta 100 000 asu­kas­ta koh­ti kah­den vii­kon ai­ka­na.

Ai­ka­vä­lil­lä 6.11.–19.11. luku on kui­ten­kin jo 15,3, Po­ris­sa 15,6 ja Rau­mal­la 40,8. Muu­al­la Sa­ta­kun­nas­sa on niin rau­hal­lis­ta, et­tei il­maan­tu­vuus­lu­ku­ja kan­na­ta las­kea. Ta­paus­mää­rit­täin tuo­na ai­ka­na on to­det­tu Eu­ras­sa yk­si ta­paus, Kan­kaan­pääs­sä kak­si, Po­ris­sa 14 ja Rau­mal­la 16 ta­paus­ta.

Eu­ras­sa on edel­leen koko ajal­ta yh­teen­sä kah­dek­san ta­paus­ta, ja Sä­ky­lä ei vie­lä ole ko­ro­na­kar­tal­la, eli siel­lä ta­pauk­sia joko ei ole tai on al­le vii­si. Pöy­ty­äl­lä on kah­dek­san ta­paus­ta, mut­ta tie­toa ei ole sii­tä, on­ko ta­pauk­sis­ta yk­si­kään Ylä­neel­lä.

Jut­tuun on päi­vi­tet­ty kel­lo 12.43 tie­to Keu­lan oh­jeis­tuk­ses­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Ota kantaa

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram