7.9.2019 12.30
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Muutoksen tekijä

Jari Leija kertoi elintarvikealan kuulumisista ja omista vaiheistaan Säkylän Yrittäjien käynnistämässä seminaarien sarjassa torstaina Säkylässä.

Jari Leija kertoi elintarvikealan kuulumisista ja omista vaiheistaan Säkylän Yrittäjien käynnistämässä seminaarien sarjassa torstaina Säkylässä.

Mirja Linnemäki

image

Eura, Säkylä | Köyli­ö­läis­syn­tyi­sellä Jari Leijalla on poikkeuksellinen urakehitys; hän meni 17-vuotiaana vasta­val­mis­tu­neena sähköasentajana töihin silloisen Euran Kariniemen kanateurastamoon ja on omien sanojensa mukaan edelleen sillä matkalla, nyt HKScanin Suomen markkina-alueen johtajana.

– Säh­kö­a­sen­ta­jan hom­mia ei löy­ty­nyt. Olen vii­si­lap­si­ses­ta pien­vil­je­li­jä­per­hees­tä ei­kä ra­haa juu­ri ol­lut. Kak­si päi­vää en­nen ju­han­nus­ta vuon­na 1982 pää­sin kesä- ja sai­ras­lo­ma­si­jai­sek­si ka­na­teu­ras­ta­moon, ja sin­ne me­nin, kun en työt­tö­mäk­si ha­lun­nut jää­dä, 54-vuo­ti­as Jari Lei­ja ker­too.

Hän myön­tää, et­tä ura­ke­hi­tys on sit­tem­min ol­lut poik­keuk­sel­li­nen, sil­lä hän on 90-lu­vun al­ku­puo­lel­ta as­ti ol­lut li­ha­ta­lo­jen joh­to­teh­tä­vis­sä, kym­men­kun­ta vuot­ta myös toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

– Kor­ke­a­kou­lut jäi­vät mi­nul­ta käy­mät­tä ei­kä tuo il­man tut­kin­to­ja ny­ky­ään enää var­maan on­nis­tui­si. Mut­ta fir­mat ovat mi­nua kou­lut­ta­neet, hän sa­noo.

Sinne missä tarvitaan muutos

Jari Lei­ja ker­too, et­tä hä­net ”on lai­tet­tu ai­na sin­ne, mis­sä on tar­vit­tu isoa muu­tos­ta”.

Vuo­det 1993–97 hän oli LSO:n omis­ta­mas­sa broi­ler­ta­los­sa sii­pi­kar­ja­lii­ke­toi­min­nan myyn­nin joh­to­teh­tä­vis­sä, kun LSO os­ti Cul­to­rin sii­pi­kar­ja­lii­ke­toi­min­nan.

– Oli iso sa­vot­ta ra­ken­taa kah­den yh­ti­ön asi­a­kas­kun­ta yh­teen, hän to­te­aa.

Tuo­hon jak­soon osui myös Sä­ky­län teh­taan sul­ke­mi­nen ja Eu­ran broi­ler­ta­lon siir­ty­mi­nen kah­teen vuo­roon.

Vuon­na 1997 hän vaih­toi het­kek­si muu­al­le, pie­nen li­ha­ta­lon mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si, mut­ta pa­la­si jo seu­raa­va­na vuon­na Ruo­ka­ta­loon ta­kai­sin. Pa­luu­muut­ta­jan uu­det teh­tä­vät löy­tyi­vät Fors­sas­ta ja Van­taal­ta muu­tos­töis­tä kau­pal­li­ses­sa oh­jauk­ses­sa. 2000-lu­vun al­ku­puo­len hän joh­ti yri­tyk­sen tuo­tan­toa ja lo­gis­tiik­kaa, kun lo­gis­tiik­ka kes­ki­tet­tiin Van­taal­le ja sai sit­ten ti­lai­suu­den pa­la­ta ko­ti­seu­dul­le sii­pi­kar­ja­lii­ke­toi­min­nan vas­taa­vak­si joh­ta­jak­si.

– Pää­sin kor­jaa­maan ti­lan­net­ta, jos­sa sii­pi­kar­jan mark­ki­na­o­suus oli las­ke­nut. Mark­ki­noin­nin ja tuo­te­ke­hi­tyk­sen muu­tok­sil­la se ja tu­los­ta­so saa­tiin mer­kit­tä­vään nou­suun, hän ker­too.

Pi­ka­pää­tök­sel­lä hä­net tuon jäl­keen vuon­na 2007 ni­mi­tet­tiin HK Ruo­ka­ta­lon/HKScan Fin­lan­din toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Al­koi sii­pi­kar­ja­lii­ke­toi­min­nan brän­diu­u­dis­tus ja HKScan Fin­lan­din kau­pal­l­li­sen stra­te­gi­an muut­ta­mi­nen.

Teh­tä­vä jat­kui vuo­teen 2012, jol­loin hän päät­ti vaih­taa li­ha­ta­loa. Syy­nä oli­vat nä­ke­my­se­rot HK:n sil­loi­sen joh­don kans­sa sitä, ”mi­ten hom­mia pi­tää hoi­taa”.

Jari Lei­ja toi­mi sit­tem­min vuo­den 2018 lop­puun At­ria Suo­men va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vas­tuu­a­lu­ee­naan li­ha­lii­ke­toi­min­ta. Hän oli myös A-Re­hun ja Han­kin­ta­yh­tiö A-Tuot­ta­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja, kun­nes hän vii­me ke­vää­nä siir­tyi ta­kai­sin HKSca­nil­le vas­taa­maan Suo­men mark­ki­na-alu­ees­ta.

– Oman cv:ni nä­kö­kul­mas­ta muu­tos on ai­na ol­lut suu­ri mah­dol­li­suus, hän to­te­aa.

Uskoa Rauman tehtaaseen ja siipikarjaan

– Olen nyt aja­tel­lut, et­tä tä­män yh­den sa­vo­tan vie­lä ve­dän ja jään 5–6 vuo­den ku­lut­tua eläk­keel­le Py­hä­jär­vi­seu­dul­le, hän sa­noo.

Sa­vot­ta tar­koit­taa HK:n kurs­sin kään­tä­mis­tä syök­sy­kier­tees­tä nou­suun. Sii­hen on kol­mi­vuo­ti­nen oh­jel­ma.

– Tä­män vuo­den ta­voit­tee­na on ta­lou­den saa­mi­nen ta­sa­pai­noon, va­kaut­ta­mi­nen en­si vuon­na ja kan­nat­ta­vuu­den kas­vu seu­raa­va­na vuon­na. Sii­tä, mi­ten kan­nat­ta­va kas­vu teh­dään, ker­ro­taan vie­lä tänä vuon­na, hän sa­noo.

Taus­tal­la vai­kut­taa muun mu­as­sa ku­lu­tus­tot­tu­muk­sien muu­tos.

– Ka­lan ja si­an­li­han ku­lu­tus on las­kus­sa, juus­ton, mu­nien ja var­sin­kin sii­pi­kar­jan nou­sus­sa, mut­ta suu­rin kas­vu on vi­han­nes- ja he­del­mä­puo­lel­la. HKSca­nil­la­kin ke­hi­tys me­nee koh­ti laa­jem­paa ruo­ka­salk­kua, Jari Lei­ja sa­noo.

Hän myön­tää, et­tä HKSca­nin vii­me ai­ko­jen mur­he, uu­si Rau­man teh­das ei ole vie­lä kun­nos­sa ja vil­le­jä hu­hu­ja liik­kuu, mut­ta us­koo, et­tä tuot­ta­vuus muut­tuu jo tänä vuon­na ja teh­das saa­vut­taa ko­via kas­vu­lu­ku­ja.

– Ka­ri­nie­men brän­di on vah­va, hän sa­noo.

Menestyksen kaksi puolta

Jari Lei­ja tun­nus­taa, et­tä työ­e­lä­män hur­jal­la me­nes­tys­tah­dil­la on toi­nen­kin puo­li.

– Tot­ta kai on tul­lut epä­on­nis­tu­mi­si­a­kin. Ja burn ou­tin par­taal­la olen nuo­rem­pa­na ol­lut, kun en ole pyy­tä­nyt apua, hän sa­noo.

– On­nek­si ko­to­na on iha­na vai­mo, joka huo­leh­tii per­heen ar­jen pyö­rit­tä­mi­sen ja älyk­kää­nä nai­se­na pi­tää huo­len, et­tä ja­lat py­sy­vät tu­ke­vas­ti maas­sa, Jari Lei­ja nau­rah­taa.

Vai­mon Tai­ja Sa­rin-Lei­jan li­säk­si per­hee­seen kuu­lu­vat ur­hei­le­vat lap­set 12-vuo­ti­as Nik­las ja 15-vuo­ti­as Net­te.

Ai­kai­sem­mas­ta avi­o­lii­tos­ta Jari Lei­jal­la on kak­si ai­kuis­ta ty­tär­tä Hei­di ja Han­na ja hän on myös kol­men lap­sen pap­pa.

Hän on asu­nut Kaut­tu­an Lo­hi­luo­mas­sa, kävi per­hei­neen Sei­nä­jo­el­la kään­ty­mäs­sä At­ri­an ai­koi­naan ja pa­la­si ta­kai­sin.

Nyt ko­ti­na on Kaut­tu­an Lo­hi­luo­mas­sa Py­hä­jär­ven ran­nan tun­tu­mas­sa si­jait­se­va Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­ma yli-in­si­nöö­rin talo.

– Kak­si vuot­ta sit­ten, kun meil­lä oli avoi­mien ovien ta­pah­tu­ma Al­va­rin päi­vä­nä, tu­tus­tu­mas­sa kävi 220 ih­mis­tä nel­jän tun­nin ai­ka­na, Jari Lei­ja häm­mäs­te­lee.

Jari Lei­ja oli avaus­pu­hu­ja­na Sä­ky­län Yrit­tä­jien Po­we­ria bis­nek­seen -se­mi­naa­ris­sa tors­tai­na. Lue li­sää tiis­tain 10.9. Ala­sa­ta­kun­nas­ta.