24.3.2020 13.16
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Nyt kaivataan kuvia Aalto-arjesta – Oletko asunut Aallon Kauttuan taloissa?

Alvar Aallon Terassitalo Kauttuan Varkaudenmäessä.

Alvar Aallon Terassitalo Kauttuan Varkaudenmäessä.

Mirja Linnemäki

image

Eura | Alvar Aalto -viikko järjestetään 22.–30. elokuuta Eurassa ja Porissa. Toiveissa on, että euralaiset lähtisivät nyt kaivelemaan valokuva-albumeitaan urakalla.

Aal­to-vii­kon suun­nit­te­lu on Eu­ran kult­tuu­ri­päl­lik­kö Sir­pa Wahlq­vis­tin mu­kaan eden­nyt, ja oh­jel­ma on tar­koi­tus jul­kais­ta tou­ko­kuus­sa. Vii­kon tee­ma on Aal­to ar­jes­sa. Lu­vas­sa on muun mu­as­sa Eu­ran kir­jas­toon ra­ken­net­ta­va näyt­te­ly, jos­sa on tar­koi­tus esi­tel­lä ih­mis­ten ar­kie­lä­mää Al­var Aal­lon Eu­raan suun­nit­te­le­mis­sa ta­lois­sa va­lo­ku­vien ja huo­ne­ka­lu­jen avul­la.

– Sa­ta­kun­nas­sa ja eri­tyi­ses­ti Eu­ras­sa Aal­lon ra­ken­nuk­set ovat asu­mi­seen ja ar­keen liit­ty­viä koh­tei­ta, eli olem­me hie­man poik­keuk­sel­li­nen Aal­to-koh­de. Se ha­lu­taan nos­taa mei­dän Aal­to-vii­kos­sam­me sel­ke­äs­ti esil­le.

Näyt­te­lyn ja koko Aal­to-vii­kon to­teu­tuk­seen jär­jes­tä­vät ta­hot kai­paa­vat kui­ten­kin ki­pe­äs­ti ylei­sön apua: toi­veis­sa on ku­via ih­mis­ten ar­ki­ses­ta elä­mäs­tä Aal­lon suun­nit­te­le­mis­sa ta­lois­sa.

– Nyt moni on var­maan­kin pal­jon ko­to­na, jo­ten ei muu­ta kuin va­lo­ku­via kai­ve­le­maan. Vie­lä em­me ole saa­neet ku­via muu­al­ta kuin Te­ras­si­ta­lol­ta. Ei kan­na­ta pe­lä­tä ku­vien ko­koa tai ta­soa. Ny­ky­tek­nii­kal­la pie­nis­tä­kin ku­vis­ta pys­tyy te­ke­mään kiin­nos­ta­via näyt­te­ly­ku­via. Aal­lon ark­ki­teh­tuu­rin ei myös­kään tar­vit­se esit­täy­tyä pra­me­as­ti ku­vis­sa. Kuva voi ol­la esi­mer­kik­si per­hees­tä olo­huo­nees­sa, ruo­an­lai­tos­ta keit­ti­ös­sä tai puu­tar­han­hoi­dos­ta pi­ha­maal­la, Wahlq­vist sa­noo.

Tapahtumia
ideoimaan

Aal­to-vii­kol­la Eu­ras­sa on lu­vas­sa se­mi­naa­ri, jon­ka jär­jes­tää Sa­ta­kun­nan ra­has­to lau­an­tai­na 22. elo­kuu­ta.

– Se­mi­na­ris­ta tu­lee suur­ta ylei­söä kiin­nos­ta­va. Sii­hen on tar­koi­tus saa­da use­am­pia pu­hu­jia, jot­ka ovat pe­reh­ty­neet eri­tyi­ses­ti Kaut­tu­an te­ol­li­seen his­to­ri­aan ja Al­var Aal­toon Kaut­tu­al­la, Wahlq­vist ker­too.

Ta­pah­tu­ma­vii­kol­la on tar­jol­la myös muun mu­as­sa mo­nen­lai­sia kä­ve­ly­o­pas­tuk­sia Ruu­kin­puis­ton alu­eel­la suo­mek­si ja eng­lan­nik­si. Sir­pa Wahlq­vis­tin toi­veis­sa on, et­tä Aal­to-vii­kol­la voi­tai­siin jär­jes­tää li­säk­si mo­nen­lai­sia ma­ta­lan kyn­nyk­sen ta­pah­tu­mia. 

– Oli­si mu­ka­va pääs­tä tu­tus­tu­maan sel­lai­siin Aal­to-koh­tei­siin, joi­hin ei nor­maa­lis­ti pää­se. Jos joku on val­mis näyt­tä­mään, mi­ten Aal­lon ta­los­sa ny­ky­ään asu­taan, niin se oli­si hie­noa. Ei tar­vit­se ol­la Aal­to-asi­an­tun­ti­ja, vaan mu­kaan kan­nat­taa läh­teä iloi­sel­la ja ren­nol­la mie­lel­lä.

Ku­via ja ta­pah­tu­mai­de­oi­ta voi lä­het­tää suo­raan Sir­pa Wahlq­vis­til­le.