19.5.2021 10.20
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Nyt pääset kokeilemaan, kuka Alasatakunnan vaalikoneen perusteella on sinulle oikea ehdokas kuntavaaleissa

Elli-Mari Ahola

Eu­ra, Sä­ky­lä | Ala­sa­ta­kun­nan vaa­li­ko­ne on nyt avat­tu, ja sin­ne pää­set vaik­ka­pa seu­raa­vis­ta lin­keis­tä:

Sä­ky­läl­le ja Eu­ral­le on kum­mal­le­kin oma vaa­li­ko­neen­sa, jois­sa on kum­paa­kin kun­taa var­ten erik­seen rää­tä­löi­dyt ky­sy­myk­set ai­dos­ti pai­kal­li­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta.

Vaa­li­ko­nei­den eh­do­kas­kat­ta­vuus on to­del­la hyvä. Mu­kaan on läh­te­nyt 102 Eu­ran 132 eh­dok­kaas­ta ja 73 Sä­ky­län 90 eh­dok­kaas­ta. Ala­sa­ta­kun­nan vaa­li­ko­neen etu­na on, et­tä se mit­taa eri­tyi­ses­ti eh­dok­kai­den kan­to­ja to­del­li­siin pai­kal­li­siin ky­sy­myk­siin ja vas­ta tois­si­jai­ses­ti ar­vo­maa­il­maan.

Kun vaa­li­ko­net­ta täyt­tää, se las­kee en­sim­mäi­ses­tä ky­sy­myk­ses­tä al­ka­en so­pi­vim­pia eh­dok­kai­ta, ja so­pi­vien eh­dok­kai­den lis­ta päi­vit­tyy re­aa­li­ai­kai­ses­ti ky­sy­mys ky­sy­myk­sel­tä. Vaa­li­ko­neen avul­la on myös mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la kaik­kien sii­hen vas­tan­nei­den eh­dok­kai­den kan­to­ja erik­seen.

Eh­dok­kaat ovat vas­tan­neet vaa­li­ko­neen väit­tä­miin ne­li­por­tai­sel­la as­tei­kol­la Täy­sin sa­maa miel­tä – Täy­sin eri miel­tä, ja li­säk­si he ovat voi­neet ha­lu­tes­saan pe­rus­tel­la vaik­ka jo­kais­ta vas­taus­ta.