21.2.2021 10.00
Uutiset
 

Nyt pitää välttää kaikkia kontakteja

image

Seuraavat kolme viikkoa vapaa-aika pitäisi viettää vain oman lähipiirin kesken.

Alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­ti­työ­ryh­mä suo­sit­te­lee Sa­ta­kun­nas­sa nyt vah­vas­ti, et­tä seu­raa­van kol­men vii­kon ajan va­paa-ai­kaa vie­tet­täi­siin vain oman per­heen ja lä­hi­pii­rin kes­ken. Maa­kun­nan epi­de­mi­a­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut no­pe­as­ti ja ris­ki ti­lan­teen pa­he­ne­mi­ses­ta on edel­leen suu­ri.

Kaik­kien yli­mää­räis­ten ih­mis­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen aut­taa es­tä­mään uu­sien tar­tun­to­jen syn­ty­mis­tä.

Hiih­to­lo­ma­kau­den al­ka­es­sa alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­ti­työ­ryh­mä myös muis­tut­taa, et­tä ul­koil­mas­sa tar­tun­ta­ris­ki on huo­mat­ta­vas­ti si­sä­ti­lo­ja pie­nem­pi, jo­ten hiih­to­lo­maa kan­nat­taa viet­tää mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan la­dul­la ja pulk­ka­mä­es­sä.

Sa­ta­kun­nan ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä erit­täin huo­les­tut­ta­va Rau­man te­la­kan ti­lan­teen vuok­si. Te­la­kal­ta on löy­ty­nyt ote­tuis­sa seu­lon­ta­näyt­teis­sä yh­teen­sä noin 230 po­si­tii­vis­ta näy­tet­tä noin tu­han­nel­ta tes­ta­tul­ta. Tois­tai­sek­si te­la­kan työn­te­ki­jöis­tä ei vie­lä ku­kaan ole jou­tu­nut sai­raa­la­hoi­toon, mut­ta odo­tet­ta­vis­sa on, et­tä osas­to­hoi­toa tar­vit­se­vien mää­rä tu­lee nou­se­maan mer­kit­tä­väs­ti.

Sai­ras­tu­neet työn­te­ki­jät ase­te­taan eris­tyk­seen tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mais­ten pää­tök­sel­lä. Myös al­tis­tu­neek­si kat­sot­ta­vat ase­te­taan ka­ran­tee­niin. Ky­sees­sä ovat vi­ral­li­set ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­pää­tök­set eli ka­ran­tee­nin nou­dat­ta­mi­nen ei ole va­paa­eh­tois­ta. Mää­räyk­sien rik­ko­mi­nen on sää­det­ty ri­kos­lais­sa ran­gais­ta­vak­si.

Va­ka­van ti­lan­teen vuok­si Rau­man sote-lau­ta­kun­ta ko­koon­tuu vie­lä tä­nään il­lal­la yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen.