15.10.2019 15.13
Uutiset
 
Veera Reko

Omavaraista energi­an­tuo­tantoa

Asiantuntijat viidestä eri maasta kerääntyivät keskiviikkona Säkylään pohtimaan, miten energiaa voitaisiin tuottaa päästöttömästi. Maaseudun Sivistysliiton Mari Korhonen ja Timo Reko pääsivät Jukka Kontulaisen ohjaamassa työnäytöksessä laittamaan vesijohtoa biomeilerin sisään.

Asiantuntijat viidestä eri maasta kerääntyivät keskiviikkona Säkylään pohtimaan, miten energiaa voitaisiin tuottaa päästöttömästi. Maaseudun Sivistysliiton Mari Korhonen ja Timo Reko pääsivät Jukka Kontulaisen ohjaamassa työnäytöksessä laittamaan vesijohtoa biomeilerin sisään.

Veera Reko

image

Säkylä | Säkylässä kokeiltiin, miten energiaa voi tuottaa tyhjillä tölkeillä ja jättimäisellä kompostilla.

Pro Ag­ria Län­si-Suo­men ener­gia-asi­an­tun­ti­ja Juk­ka Kon­tu­lai­nen oli vii­si vuot­ta sit­ten mu­ka­na, kun Köy­li­öön ra­ken­net­tiin Suo­men en­sim­mäis­tä bi­o­mei­le­riä. Ky­sees­sä on jät­ti­mäi­sen kom­pos­tin ta­paan toi­mi­va läm­mi­tys­lai­te, joka on tar­koi­tet­tu pie­niin läm­mön­tar­pei­siin.

– Köy­li­ön lai­tos oli 130 kuu­ti­o­ta ti­la­va. Sitä ruo­kit­tiin kaa­lil­la ja ka­lan­per­kuu­jät­teel­lä ja saim­me sii­tä pel­käs­tään hy­viä ko­ke­muk­sia. Lai­te ra­ken­net­tiin kas­vi­huo­neen si­sään, jo­ten sii­tä saa­tiin li­sä­läm­pöä huo­nee­seen, Kon­tu­lai­nen ker­too.

Hä­nen mu­kaan­sa lai­te käy niin kuu­ma­na, et­tä hii­ri- tai rot­ta­on­gel­maa ei tar­vit­se pe­lä­tä.

Kes­ki­viik­ko­na Sä­ky­län Kris­tal­li­ran­nas­sa osa­na kan­sain­vä­lis­tä Le­a­der-han­ket­ta ra­ken­net­tuun de­mo­lai­tok­seen ei kui­ten­kaan vie­lä lai­tet­tu bak­tee­re­ja, jot­ka käyn­nis­tä­vät lait­teen toi­min­nan. Ha­ket­ta yk­sin­ker­tai­seen rau­doi­tet­tuun ke­hik­koon sen si­jaan up­po­si yli 20 kuu­ti­o­ta. Jouk­koon lai­tet­tiin myös ve­si­put­kea, joka kul­kee lai­tok­ses­sa kol­mes­sa ker­rok­ses­sa. Sen tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa pro­ses­sin ai­ka­na läm­min­tä vet­tä.

Lue li­sää bi­o­mei­le­rin toi­min­nas­ta tiis­tai­na 15. lo­ka­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.