22.1.2020 12.55
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Onnellisuusoppia porilaisittain Säkylän lukiolaisille

Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen olivat Säkylän seudun lukiolaisille tv:stä tuttuja monista ohjelmista. Tiistaina he puhuivat lukiolaisille siitä, miten jokainen voi toteuttaa unelmansa.

Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen olivat Säkylän seudun lukiolaisille tv:stä tuttuja monista ohjelmista. Tiistaina he puhuivat lukiolaisille siitä, miten jokainen voi toteuttaa unelmansa.

Liisa Nykänen

image

Säkylä | Porilaiset muutos­val­men­tajat Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen puhuivat tiistaina Säkylän seudun lukiolaisille siitä, miten unelmat toteutetaan.

Pa­ris­kun­ta pyö­rit­tää jo vii­det­tä vuot­ta Ri­ta­ki-hy­vin­voin­tiy­ri­tys­tään ja kier­tää hy­vin­voin­ti­bus­sil­laan eri ti­lai­suuk­sis­sa pu­hu­mas­sa lii­kun­nas­ta, ra­vin­nos­ta, ter­veel­li­ses­tä elä­mäs­tä ja unel­mien to­teut­ta­mi­ses­ta. Hei­dän Sä­ky­län kou­lu­vie­rai­lun­sa oli osa lu­ki­on lii­kun­ta-pro­jek­tia.

– Va­lit­kaa oma pol­kun­ne ja teh­kää mah­dol­li­sim­man hy­vin asi­at, jot­ka aut­ta­vat tei­dän haa­vei­den­ne to­teu­tu­mis­ta, Rita ja Aki neu­voi­vat nuo­ria.

Lue li­sää mo­nis­ta tv-oh­jel­mis­ta tu­tun pa­ris­kun­nan aja­tuk­sia Ala­sa­ta­kun­nas­ta 23.1.