13.2.2020 6.00
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Osuuskunta löysi konsensuksen – vihreää valoa pankkifuusiolle

Honkilahden Osuuspankin fuusiointia on harkittu ennenkin, mutta nyt asia osuuskunta näytti Euran Osuuspankkiin sulautumiselle äänestämättä vihreää valoa.

Honkilahden Osuuspankin fuusiointia on harkittu ennenkin, mutta nyt asia osuuskunta näytti Euran Osuuspankkiin sulautumiselle äänestämättä vihreää valoa.

Juha Kaita-aho

image

Eura, Honkilahti | Honkilahden Osuuspankin sulautumisesta Euran Osuuspankkiin keskusteltiin 207 omistaja-asiakkaan ja heidän edustajiensa kesken lähes parin tunnin ajan, mutta äänestää ei tarvinnut.

Lop­pu­tu­los oli sii­tä huo­li­mat­ta sel­vä: Hon­ki­lah­den Osuus­pan­kin osuus­kun­ta hy­väk­syi su­lau­tu­mi­sen il­man ää­nes­tyk­siä tai vas­ta­eh­do­tuk­sia. Ko­kous pi­det­tiin tiis­tai-il­ta­na Hon­ki­lah­den kou­lul­la.

Eu­ran Osuus­pan­kin edus­ta­jis­to kä­sit­te­lee su­lau­tu­mis­suun­ni­tel­maa vie­lä tä­nään omas­sa ko­kouk­ses­saan. Jos suun­ni­tel­ma saa edus­ta­jis­ton hy­väk­syn­nän, uu­si pank­ki avaa oven­sa 1. elo­kuu­ta 2020.

Hon­ki­lah­den Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka-Pek­ka Koi­vis­to ker­too, et­tä kes­kus­te­lua käy­tiin muun mu­as­sa toi­mi­pai­kois­ta. Kont­to­ri­pal­ve­lui­ta tul­laan tar­kas­te­le­maan käy­tön mu­kaan, ei­kä so­pi­muk­seen ole kir­jat­tu tiet­ty­jä vuo­si­lu­ku­ja.

– Myös pan­kin ta­lou­des­ta pu­hut­tiin, mikä tu­le­vai­suu­des­sa on kan­nat­ta­vaa. Jon­kin­nä­köis­tä kri­tiik­ki­ä­kin pan­kin toi­min­nas­ta esi­tet­tiin, mut­ta se oli enem­män poh­din­taa sii­tä, mi­hin pank­ki­toi­min­ta ja muu­kin pal­ve­lu ylei­ses­ti me­nee. Pal­ve­lui­ta kes­ki­te­tään pai­kal­li­ses­ti ky­lil­tä kes­kus­toi­hin niin Eu­ras­sa kuin koko Suo­mes­sa, Juk­ka-Pek­ka Koi­vis­to sa­noo.

Palvelukyky paranee

Toi­saal­ta osuus­kun­ta kes­kit­tyi myös sii­hen, mikä etu isom­paan pank­kiin su­lau­tu­mi­ses­sa saa­vu­te­taan.

– Hon­ki­lah­del­la suu­rin pe­rus­te on se, et­tä pal­ve­lu­ky­ky tu­lee pa­ran­tu­maan huo­mat­ta­vas­ti. Sii­tä läh­det­tiin. Kun ko­kous päät­tyi, an­net­tiin isot ap­lo­dit. Val­ta­o­sa pai­kal­la­o­li­jois­ta oli erit­täin tyy­ty­väi­siä, vaik­ka jot­kut vie­lä oli­vat­kin vas­taan. Kon­sen­sus oli erit­täin hyvä, en­kä oli­si ol­lut huo­lis­sa­ni, vaik­ka asi­as­ta oli­si ää­nes­tet­ty­kin, Koi­vis­to sa­noo.

Su­lau­tu­mis­tar­peen taus­tal­la ovat pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­sen li­säk­si pie­nel­le pan­kil­le koh­tuut­to­mak­si kas­va­neet vi­ra­no­mais­vaa­ti­muk­set, pal­ve­lu- ja in­ves­toin­ti­ku­lut sekä mon­ta vuot­ta ne­ga­tii­vi­se­na py­sy­tel­leet lai­no­jen vii­te­ko­rot.

Pank­kien hal­li­tuk­set esit­ti­vät yh­dis­ty­mis­tä jo al­ku­vuo­des­ta 2019. Eu­ran Osuus­pan­kin edus­ta­jis­to oli yh­dis­ty­mi­sen kan­nal­la, mut­ta Hon­ki­lah­den Osuus­pan­kin osuus­kun­nan ko­kouk­ses­sa esi­tys ei vie­lä sil­loin saa­nut tar­vit­ta­vaa kan­na­tus­ta.

Näköislehti

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram