8.11.2019 15.30
Uutiset
 

Osuuspankit suunnittelevat jälleen yhdistymistä

image

Eura, Honkilahti | Honkilahden ja Euran Osuuspankkien hallitukset ovat päättäneet esittää uudelleen pankkien yhdistymistä. Asiasta päättää Honkilahdella osuuskunnan kokous ja Eurassa edustajisto helmikuun alussa 2020.

Jos yh­dis­ty­mi­nen to­teu­tuu, se tu­li­si voi­maan 31. hei­nä­kuu­ta 2020. Hon­ki­lah­den Osuus­pank­ki on pie­nim­piä pank­ke­ja Suo­mes­sa, sil­lä toi­mi­tus­joh­ta­jan li­säk­si pan­kis­sa työs­ken­te­lee vain yk­si ko­ko­ai­kai­nen ja yk­si osa-ai­kai­nen työn­te­ki­jä.

Vii­me vuo­si­na mo­nin­ker­tais­tu­neen vi­ra­no­mais­sään­te­lyn vaa­ti­muk­set aset­ta­vat pie­nel­le pan­kil­le mo­nel­ta osin sa­mat vaa­ti­muk­set kuin isol­le pan­kil­le.

– Ko­em­me ole­vam­me mah­dot­to­man haas­teen edes­sä yrit­tä­es­säm­me täyt­tää kaik­ki ne vaa­ti­muk­set, joi­ta oma­na ju­ri­di­se­na yk­sik­kö­nä ja pank­ki­toi­mi­lu­van hal­ti­ja­na toi­mi­mi­nen aset­taa ja sa­mal­la pi­tää huol­ta pan­kin kan­nat­ta­vas­ta toi­min­nas­ta ja ky­vys­tä pal­vel­la asi­ak­kai­tam­me laa­duk­kaas­ti, Hon­ki­lah­den Osuus­pan­kin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ta­pa­ni Al­ho to­te­aa pan­kin tie­dot­tees­sa.

Lue li­sää pank­kien yh­dis­ty­mi­sai­keis­ta tiis­tai­na 12. mar­ras­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.