17.6.2019 15.23
Uutiset
 
Jasmin Rikkonen

Paikalliset nuoret menestyvät

Euralaislähtöinen Tuomas Mäkelä keskittyy yrityksen tuotekehitykseen.

Euralaislähtöinen Tuomas Mäkelä keskittyy yrityksen tuotekehitykseen.

Jasmin Rikkonen

image

Cuitu NY kilpailee startup-ohjelman euroo­pan­mes­ta­ruu­desta Oslossa. Cuidun perustajiin kuuluu euralais­läh­töinen Tuomas Mäkelä ja Köyliöstä kotoisin oleva Anna Kytövuori.

Nuo­ri Yrit­tä­jyys ry:n kurs­sil­la al­kun­sa saanut Cui­tu NY suun­nit­te­lee ja tuot­taa eko­lo­gi­sia teks­tii­li­tuot­tei­ta ja tar­jo­aa kau­pal­lis­ta­mis­pal­ve­lui­ta ma­te­ri­aa­lien tuot­ta­jil­le.

Puo­li vuot­ta sit­ten ide­oi­tu Cui­tu on tuo­re val­ta­kun­nal­li­sen Us­kal­la Yrit­tää -kil­pai­lun kor­ke­a­kou­lu­sar­jan voit­ta­ja. Voit­to toi nä­ky­vyy­den ja kun­ni­an li­säk­si pai­kan Suo­mi­A­ree­nan oh­jel­mis­tos­sa sekä jat­ko­pai­kan Os­loon EM-ki­soi­hin.

Yk­si Cui­dun tavoit­teis­ta on tuo­da li­sä­ar­voa ja vie­dä mark­ki­noil­le suo­ma­lai­sia ma­te­ri­aa­li-in­no­vaa­ti­oi­ta.

– Uu­del­la tek­no­lo­gi­al­la il­man ke­mi­kaa­le­ja kä­si­tel­tä­vä puu­kui­tu on huo­mat­ta­vas­ti eko­lo­gi­sem­pi ma­te­ri­aa­li kuin puu­vil­la. Puu­vil­lan kas­va­tus vie pal­jon vet­tä, ja suu­rin osa kai­kis­ta maa­il­man vil­je­ly­ke­mi­kaa­leis­ta käy­te­tään puu­vil­la­pel­loil­la, Mä­ke­lä se­lit­tää.

Mä­ke­lä ker­too, et­tä uu­del­la me­ne­tel­mäl­lä kä­si­tel­tä­vä puu­kui­tu pys­ty­tään ha­joit­ta­maan ja käyt­tä­mään uu­del­leen sen jäl­keen­kin, kun se on lei­kat­tu val­miik­si tuot­tek­si.

Lue li­sää tiis­tain 18.6 leh­des­tä.