3.5.2021 18.57
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Perus­tur­va­johtaja ennustaa, että Eurakin siirtyy pian perustasolle

image

Eu­ra | Eu­ran kun­nan pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Ka­le­vi Mä­ki­pää piti maa­nan­tai-il­tai­ses­sa kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa kat­sauk­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta Eu­ras­sa, sil­lä kun­ta­lai­set ovat ol­leet huo­lis­saan ro­ko­tus­ten hi­taas­ta ete­ne­mi­ses­tä naa­pu­rei­hin ver­rat­tu­na.

Pe­rus­tur­va­joh­ta­ja ker­too, et­tä ris­ki­ryh­mät voi­daan tul­ki­ta pit­käl­ti ro­ko­te­tuik­si, ja ro­ko­tuk­sis­sa ede­tään tors­tai­na yli 50-vuo­ti­ai­siin, kun sii­hen as­ti ro­ko­te­taan vain yli 60-vuo­ti­ai­ta. Ro­ko­tuk­sia an­ne­taan hä­nen mu­kaan­sa täl­lä vii­kol­la Eu­ras­sa 300 yh­teen­sä kuu­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa, ja kun­nan stra­te­gi­a­na on ro­kot­taa tou­ko­kuun ai­ka­na niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta, jot­ta ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nan nor­maa­lit ke­sä­lo­mat oli­si­vat mah­dol­li­sia.

– Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan pula on sel­väs­ti näh­tä­vis­sä, ja loma-ai­ka var­maan vie­lä pa­hen­taa ti­lan­net­ta, hän to­te­aa.

Mä­ki­pään mu­kaan Eu­ras­sa ei ole tur­vau­dut­tu ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­sen vuok­si kii­reet­tö­mäs­tä hoi­dos­ta su­pis­ta­mi­seen, mikä oli­si mah­dol­lis­ta, ei­kä hä­nel­lä ole tie­toa, kuin­ka laa­jal­ti näin on tai ei ole me­ne­tel­ty muis­sa kun­nis­sa.

Apua ro­ko­tus­ka­pa­si­teet­tiin tuo, jos par­hail­laan te­keil­lä ja pyr­ki­myk­se­nä ole­vat so­pi­muk­set pai­kal­lis­ten yk­si­tyis­ten ter­vey­den­huol­lon yri­tys­ten kans­sa to­teu­tu­vat ri­va­kas­ti.

– Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on Eu­ras­sa men­nyt alas päin pa­rin vii­kon ta­kais­ten jouk­ko­al­tis­tus­ten jäl­keen. Jos mi­tään ih­meel­lis­tä ei ta­pah­du, to­den­nä­köi­ses­ti en­si tors­tai­na alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­män ko­kouk­ses­ta tu­lee pää­tös, et­tä Eu­ra­kin siir­tyy pe­rus­ta­sol­le, Mä­ki­pää ar­vi­oi.

Tes­taus on Eu­ras­sa yhä vil­kas­ta: Mä­ki­pään mu­kaan in­fek­ti­o­vas­taa­no­ton kä­vi­jä­mää­rä on kes­ki­mää­rin 30 ih­mis­tä päi­väs­sä.