14.10.2019 12.12
Uutiset
 

Poliisilla liikenteessä kiireinen sunnuntai – haaviin jäi kaksi huumekuskia

image

Eura, Säkylä | Poliisi selvitteli seudulla sunnuntaina useampia liiken­ne­rik­ko­muksia.

Ai­kai­sin sun­nun­tai­aa­mul­la Ko­ke­mä­en po­lii­si­par­tio sai il­moi­tuk­sen ojaan aje­tus­ta hen­ki­lö­au­tos­ta Ra­ta­lan­ka­dul­la Ko­ke­mä­el­lä. Par­ti­on men­nes­sä pai­kal­le au­to oli tyh­jil­lään, keu­la osit­tain pien­ta­reel­la ja perä ojas­sa. Au­tos­ta puut­tui etum­mai­nen re­kis­te­ri­kil­pi, ja par­tio ir­rot­ti myös ta­ka­kil­ven.

Pai­kal­li­nen tak­sin­kul­jet­ta­ja il­moit­ti hä­tä­kes­kuk­seen poi­mi­neen­sa sa­moi­hin ai­koi­hin lä­hel­tä ta­pah­tu­ma­paik­kaa kyy­tiin­sä päih­ty­neen oloi­sen mie­hen, jol­la oli mu­ka­naan re­kis­te­ri­kil­pi, ja kul­jet­ta­neen­sa tä­män Eu­raan.

Ojaan pe­ruut­ta­nut­ta kul­jet­ta­jaa epäil­lään ai­na­kin lii­ken­ne­rik­ko­muk­ses­ta.

Sun­nun­tai-il­ta­päi­väl­lä Sä­ky­läs­sä lii­ken­ne­sek­to­rin par­ti­o­ta vas­taan ajoi kat­sas­ta­ma­ton hen­ki­lö­au­to. Par­tio läh­ti ta­voit­ta­maan au­toa ja py­säyt­ti sen Ali­sen­tiel­lä. Kul­jet­ta­jak­si to­det­tiin pai­kal­li­nen vuon­na 1983 syn­ty­nyt mies. Mie­hen ajo-oi­keus ei ol­lut voi­mas­sa, ja hän­kin vai­kut­ti päih­ty­neel­tä. Seu­lon­ta-al­ko­met­ri an­toi nol­la­tu­lok­sen, mut­ta huu­me­pi­ka­tes­tin tu­los oli po­si­tii­vi­nen am­fe­ta­mii­nil­le. Kul­jet­ta­jan epäil­lään syyl­lis­ty­neen rat­ti­juo­pu­muk­seen, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­seen oi­keu­det­ta, huu­mau­sai­neen käyt­tö­ri­kok­seen sekä ajo­neu­vo­rik­ko­muk­seen.

Il­lan­suus­sa Tu­run lii­ken­ne­sek­to­rin par­tio py­säyt­ti Sä­ky­läs­sä vie­lä toi­sen­kin kor­tit­to­man kul­jet­ta­jan. Täl­lä ker­taa pui­kois­sa oli vuon­na 1975 syn­ty­nyt pai­kal­li­nen ajo­kiel­los­sa ole­va nai­nen. Hä­nel­le suo­ri­tet­tu huu­me­pi­ka­tes­ti an­toi po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen am­fe­ta­mii­nil­le ja bent­so­di­at­se­pii­neil­le. Hän­tä­kin epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oi­keu­det­ta sekä huu­mau­sai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.