10.6.2019 14.45
Uutiset
 

Rattijuoppo ja kaahareita liikkellä

image

Säkylä | Poliisin haaviin jäi perjantaina yksi rattijuoppo ja sunnuntaina kaksi ylinopeuteen syyllistynyttä kuljettajaa.

Po­lii­si py­säyt­ti 1980-lu­vul­la syn­ty­neen kiu­kais­lais­mie­hen Sä­ky­läs­sä Py­hä­jär­ven­tiel­lä per­jan­tai-il­ta­na noin kel­lo 23. Mie­hel­le teh­dyn pu­hal­lus­ko­keen tu­los oli 2,52 pro­mil­lea. Mie­hen epäil­lään syyl­lis­ty­neen rat­ti­juo­pu­muk­seen ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­seen oi­keu­det­ta.

Sun­nun­tai­na po­lii­sin haa­viin tart­tui yli­no­peus­val­von­nas­sa kak­si hur­jas­te­li­jaa Sä­ky­läs­sä Vuo­ren­maan­tiel­lä. Toi­nen mie­his­tä kaa­ha­si po­lii­sin tut­kaan 155 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la ja toi­nen pe­rä­ti 165 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta. Alu­eel­la oli 80 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tus.

Mo­lem­mat nuo­ret mie­het oli­vat liik­keel­lä hen­ki­lö­au­tol­la ei­kä au­tois­sa ol­lut mui­ta mat­kus­ta­jia. Mo­lem­pia epäil­lään tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta. Po­lii­si mää­rä­si kum­mat­kin mie­het ajo­kiel­toon.