11.1.2020 13.35
Uutiset
 

Rattijuopumusten yö Eurassa - yhdellä jo kymmenes kerta vuodessa

image

Eura | Rattijuoppojen tekemät epäillyt liikennerikokset työllistivät poliisia Eurassa perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Lau­an­tai­yö­nä kel­lo 0.20 eu­ra­lai­sen mie­hen kul­jet­ta­ma au­to kiin­nit­ti po­lii­si­par­ti­on huo­mi­on. Po­lii­si py­säyt­ti epäi­lyt­tä­väs­ti kul­ke­neen au­ton, jota aja­nut päih­ty­neen oloi­nen mies pu­hal­si po­lii­sin seu­lon­ta-al­ko­met­riin 2,2 pro­mil­lea. Hä­net kul­je­tet­tiin Rau­man po­lii­si­a­se­mal­le, mis­sä hän pu­hal­si tark­kuu­sal­ko­met­riin 1,96 pro­mil­len lu­ke­man.

Mies oli yk­si­nään lii­ken­tees­sä au­tol­laan. Hän­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, ja hä­nen ajo­kort­tin­sa otet­tiin po­lii­sin hal­tuun. Mies mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon.

Kel­lo 03.40 myös toi­sen eu­ra­lai­sen mie­hen kul­jet­ta­ma au­to kiin­nit­ti po­lii­si­par­ti­on huo­mi­on. Po­lii­sit py­säyt­ti­vät ra­vin­to­lan edus­tal­ta läh­te­neen au­ton, jota kul­jet­ta­nut mies pu­hal­si seu­lon­ta-al­ko­met­riin 1,8 pro­mil­len lu­ke­man. Mies vie­tiin Po­rin po­lii­si­a­se­mal­le. Hän oli niin voi­mak­kaas­ti päih­ty­nyt, et­tä hä­nel­tä oli otet­ta­va ve­ri­koe, sil­lä tark­kuu­sal­ko­met­riin pu­hal­lus ei enää on­nis­tu­nut. Mies oli yk­si­nään lii­ken­tees­sä au­tol­laan. Hän­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, ja hä­nen ajo­kort­tin­sa otet­tiin po­lii­sin hal­tuun. Hä­net­kin mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon.

Sa­ma­na aa­mu­yö­nä hie­man en­nen puo­li viit­tä po­lii­si py­säyt­ti kol­man­nen Eu­ras­sa asu­van mie­hen, joka ajoi hen­ki­lö­au­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Tämä mies pu­hal­si po­lii­sin seu­lon­ta-al­ko­met­riin 1,83 pro­mil­lea. Hä­nel­lä ei ol­lut ajo-oi­keut­ta moot­to­ri­käyt­töi­seen ajo­neu­voon ja li­säk­si hä­nes­tä oli voi­mas­sa ole­va et­sin­tä­kuu­lu­tus.

Rau­man po­lii­si­a­se­mal­la teh­dyn tark­kuu­sal­ko­met­ri­pu­hal­lus­ko­keen tu­los oli 1,39 pro­mil­lea. Mies­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oi­keu­det­ta. Hän on vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na syyl­lis­ty­nyt ai­em­min kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­seen oi­keu­det­ta yh­dek­sän ker­taa. Mies otet­tiin kiin­ni epäil­lyis­tä ri­kok­sis­ta.

Uu­ti­sen ot­sik­koa kor­jat­tu ajo-oi­keut­ta ajet­tu­jen ker­to­jen lu­ku­mää­räs­täs­tä.

Näköislehti

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram

Menovinkit

To 13.8. Virsi-ilta Paneliassa

klo 18 ri­vi­myl­lyn pi­hal­la (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra). Sää­va­raus, mahd. väis­tö­ti­lana Pa­ne­li­an kirk­ko. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Pe 14.8. Narvi-triathlon

klo 18 La­pin Puu­sau­nal­la (Ruo­nan­tie 319, Rau­ma). Kun­to­sar­ja sekä kil­pa­sar­ja. Il­moit­tau­tua voi klo 16.30 al­ka­en, jos ei ole teh­nyt sitä etu­kä­teen. Järj. La­pin Sa­la­ma.

Pe 14.8. Karaoke-ilta Yläneellä

klo 19 Lyst­met­tän tans­si­la­val­la (Kuu­sis­ton­tie 425, Pöy­tyä) Uu­des­sa­kar­ta­nos­sa. Va­paa pää­sy. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Villiinny Koskeljärvestä -tapahtuma

klo 11.50–23. Klo 11.50 avaus Hon­ki­lah­den kou­lul­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra), klo 12–13 Tei­ja Kirk­ka­la ja Lee­na Koi­vis­to ker­to­vat suos­ta ja suo­löy­döis­tä, lap­sil­le aar­tee­net­sin­tää. Klo 13–15 Uh­ra­tun ran­nas­sa ko­ren­to­ret­ki, poh­ja­e­läi­miä ja hyön­teis­ho­tel­le­ja, pien­pe­to­pyy­dyk­siä, tie­to­kil­pai­lu. Klo 14–17 La­to­saa­res­sa yrt­ti­roh­dois­ta, luon­to­pol­ku, kah­vi­la, luon­to­ku­va­näyt­te­ly, klo 14–15 Vaal­jo­en siir­to­loh­ka­reet. Klo 15–18 vil­liyrt­ti­kah­vi­la ja on­gin­taa Härk­luo­mas­sa. Klo 16.30 läh­tö kou­lul­ta Tank­kaan ja ra­ja­pyy­kil­le. Klo 20 Kos­kel­jär­ven luon­toil­ta Uh­ra­tun ran­nas­sa. Klo 22 Jo­ki­suul­ta läh­tö le­pak­ko- ja yö­per­hos­ret­kel­le. Li­säk­si ta­pah­tu­mia, joi­hin on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Tar­kem­pi oh­jel­ma kun­nan verk­ko­si­vuil­la. Järj. pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja yk­si­tyi­set.

La 15.8. Elopäivä-tapahtuma

klo 11–15 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7, Sä­ky­lä). Oh­jel­mas­sa esi­mer­kik­si Ke­po­la-suun­nis­tus, leik­ki­mie­li­nen cros­s­fit-kisa, ka­ra­o­ke­telt­ta sekä ar­von­ta. Järj. Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

La 15.8. Perhos­har­ras­tuksen esittely

klo 12–16 Kiu­kais­ten Wan­has­sa pap­pi­las­sa (Pap­pi­lan­ku­ja 3, Eu­ra). Mii­ka Vuo­la ja Simo Kor­pe­la ker­to­vat per­hos­har­ras­tuk­ses­taan. Jat­kos­sa Kiu­kais­ten Wan­ha pap­pi­la on au­ki vain vii­kon­lop­pui­sin. Järj. Kiu­kais­ten Kil­ta.

La 15.8. Pyhäjärvi soi -yökonsertti

klo 22 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja, Sä­ky­lä). Fes­ti­vaa­lin noin tun­nin kes­tä­vän yö­kon­ser­tin nimi on Pi­meys, ja sen oh­jel­mis­tos­sa on Oli­vier Mes­si­ae­nin Lo­pu­nai­ko­jen kvar­tet­to kla­ri­ne­til­le, viu­lul­le, sel­lol­le ja pi­a­nol­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ti 18.8. Kesäjumppaa

klo 18 Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän ta­ka­na nur­mel­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran Nais­voi­mis­te­li­jat.

Instagram