24.6.2021 8.19
Uutiset
 
Jasmin Rikkonen

Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset poistuivat

image

Ravintoloiden korona­ra­joi­tuksia kevennettiin torstaista 24. kesäkuuta alkaen. Vain yleiset hygie­ni­aoh­jeis­tukset ja vaatimus asiakkaiden istumapaikoista jäävät voimaan.

Pe­rus­ta­son alu­eil­ta pois­tet­tiin asi­a­kas­mää­rien sekä an­nis­ke­lu- ja au­ki­o­lo­ai­ko­jen ra­joi­tuk­set. Vain Uu­si­maa on yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa, ja sen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ovat muu­ta Suo­mea tiu­kem­mat.

Ra­vin­to­loil­la on yhä vel­vol­li­suus tar­jo­ta asi­ak­kail­leen is­tu­ma­pai­kat pöy­dän tai muun ta­son ää­res­tä. Is­tu­ma­paik­ka­vaa­ti­mus ei kui­ten­kaan kos­ke ul­ko­ti­lo­jen ra­vin­to­la­toi­min­taa. Ylei­siä hy­gie­ni­aoh­jei­ta tu­lee myös nou­dat­taa.

Voi­mas­sa ole­vat ylei­set hy­gie­nia- ja etäi­syy­den­pi­to­vel­voit­teet:

Ra­vin­to­loi­den on il­moi­tet­ta­va asi­ak­kaik­seen saa­pu­vil­le nä­ky­väs­ti, et­tei hen­ki­lö, jol­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, saa tul­la ra­vit­se­mis­liik­kee­seen.

Ra­vin­to­loi­den tu­lee huo­leh­tia sii­tä, et­tä asi­ak­kai­den oles­ke­lu jär­jes­te­tään riit­tä­vän väl­jäs­ti ja asi­a­kas­pai­kat si­joit­tu­vat riit­tä­vän etääl­le toi­sis­taan.

Ra­vin­to­loi­den on huo­leh­dit­ta­va ti­lo­jen ja pin­to­jen puh­dis­ta­mi­ses­ta sekä sii­tä, et­tä asi­ak­kaat saa­vat mah­dol­li­suu­den kä­sien puh­dis­ta­mi­seen.

Ra­vin­to­loi­den on laa­dit­ta­va kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma sii­tä, mi­ten se to­teut­taa sen toi­min­taan ja sisä- ja ul­ko­ti­lo­jen käyt­töön sää­de­tyt vel­vol­li­suu­det ja ra­joi­tuk­set.

Ra­vit­se­mis­liik­keen kai­kil­la asi­ak­kail­la tu­lee ol­la oma is­tu­ma­paik­kan­sa pöy­dän tai sitä vas­taa­van ta­son ää­res­sä.

Is­tu­ma­paik­ka­vaa­ti­mus ei kos­ke ul­ko­na ta­pah­tu­vaa ra­vin­to­la­toi­min­taa.