22.2.2021 15.05
Uutiset
 
Esa Viippola

Riskiryhmien koronarokotukset alkamassa pian Eurassa ja Säkylässä

Nikkarissa asuva 85-vuotias Leo Saari sai maanantaina ensimmäisenä koronarokotteen Euran neuvolan tiloissa. – Pääsin sattumalta viime maanantaina puhelimella heti läpi ja otin ensimmäisen tarjotun ajan. Näkee sitten, kuinka rokote toimii. Terveydenhoitaja Heidi Juntunen pisti iltapäivän aikana 14 rokotetta yli 85-vuotiaille. Saaren vaimo saa rokotteen kotihoidon kautta.

Nikkarissa asuva 85-vuotias Leo Saari sai maanantaina ensimmäisenä koronarokotteen Euran neuvolan tiloissa. – Pääsin sattumalta viime maanantaina puhelimella heti läpi ja otin ensimmäisen tarjotun ajan. Näkee sitten, kuinka rokote toimii. Terveydenhoitaja Heidi Juntunen pisti iltapäivän aikana 14 rokotetta yli 85-vuotiaille. Saaren vaimo saa rokotteen kotihoidon kautta.

Riina Kaski

image

Eura, Säkylä | Eurassa rokotetaan nyt yli 85-vuotiaita, Säkylässä yli 80-vuotiaita. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmien rokotukset ovat myös alkamassa.

Vas­taa­va ter­vey­den­hoi­ta­ja Vir­pi Knih­ti ker­too, et­tä Eu­ran so­te­kes­kuk­seen on tul­lut pal­jon ky­se­lyi­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta ja nii­den ai­ka­tau­luis­ta. Sel­ke­ää tie­toa lu­va­taan kun­ta­lai­sil­le heti kun ai­ka­tau­lut var­mis­tu­vat.

Ala­sa­ta­kun­nas­sa ja kun­nan ko­ti­si­vuil­la il­moi­te­taan ai­na, kun seu­raa­van ikä­luo­kan ro­ko­tuk­set aloi­te­taan. Sen jäl­keen kun­ta­lai­nen voi va­ra­ta ajan it­sel­leen oh­jei­den mu­kaan, Knih­ti oh­jeis­taa.

Vir­pi Knih­tin mu­kaan Eu­ras­sa on täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä yli 85-vuo­ti­ai­den ro­kot­ta­mi­nen, ja vii­mei­set heis­tä saa­daan ro­ko­tet­tua ar­vi­ol­ta vii­kol­la yh­dek­sän.

– Ko­ti­hoi­to ro­kot­taa omia asi­ak­kai­taan, jo­ten iäk­käi­den kun­ta­lais­ten ro­ko­tuk­set edis­ty­vät kah­des­sa eri lin­jas­sa.

Kun­ta­lais­ten ajan­va­raus­ta on hai­tan­nut verk­ko­a­jan­va­rauk­sen tak­ku­a­mi­nen. Ne­tis­tä piti saa­da ai­ko­ja va­rat­tua jo viik­ko sit­ten, mut­ta jär­jes­tel­mä ei ole toi­mi­nut.

– Sel­vi­tys­työ­tä teh­dään, ja kor­jaus voi tul­la päi­vä­nä minä hy­vän­sä, mut­ta ti­lan­ne on har­mil­li­nen ja se on ruuh­kaut­ta­nut pu­he­li­na­jan­va­raus­ta, Knih­ti pa­hoit­te­lee.

Pal­ve­lu­ko­tien asuk­kaat on kaik­ki saa­tu ro­ko­tet­tua, pal­ve­lu­ko­tien hen­ki­lö­kun­nan ro­kot­ta­mi­nen on vie­lä kes­ken. Vii­kol­la yh­dek­sän al­ka­vat myös en­sim­mäi­set al­le 70-vuo­ti­ai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set.

Al­ku­jaan ro­kot­teet piti ja­kaa tark­kaan ikä­jär­jes­tyk­ses­sä, mut­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos päi­vit­ti ro­ko­tu­soh­jet­taan, kun al­le 70-vuo­ti­ail­le tar­koi­tet­tua ro­ko­tet­ta on tul­lut saa­ta­vil­le.

Verkkoajanvaraus alkaa Säkylässä

Sä­ky­läs­sä ro­ko­te­taan täl­lä ja en­si vii­kol­la yli 80-vuo­ti­ai­ta. Pu­he­li­na­jan­va­raus oli au­ki vii­me vii­kon per­jan­tai­na ja tä­nään maa­nan­tai­na. Täl­lä vii­kol­la avau­tuu myös ajan­va­raus­link­ki al­le 70-vuo­ti­ai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­siin kun­nan verk­ko­si­vuil­le. Si­vuil­ta voi myös tar­kis­taa, kuu­luu­ko ro­ko­tet­ta saa­vaan ris­ki­ryh­mään.

Ajan­va­raus ei kos­ke sään­nöl­li­sen ko­ti­pal­ve­lun pii­riin kuu­lu­via, pal­ve­lu­ko­tien asuk­kai­ta tai yli 80-vuo­ti­ai­den omais­hoi­ta­jia. Nämä ro­ko­tuk­set hoi­de­taan eril­li­sen suun­ni­tel­man mu­kaan.

Vs. so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Tai­na Ju­vo­nen opas­taa, et­tä uu­sien ikä­luok­kien ro­ko­tus­ten avau­tu­es­sa sii­tä il­moi­te­taan sel­ke­äs­ti Ala­sa­ta­kun­nas­sa ja kun­nan omis­sa ka­na­vis­sa.

– THL:n lin­jauk­sen mu­kaan ede­tään ikä­ryh­mä ker­ral­laan. Ro­kot­tei­ta an­ne­taan Ke­po­lan ter­vey­sa­se­mal­la ja Sä­ky­län ter­veys­kes­kuk­ses­sa, ja myö­hem­min tu­lee mas­sa­ro­ko­tuk­sia Sä­ky­lä­hal­lis­sa.

Ju­vo­nen ha­lu­aa täh­den­tää kun­ta­lai­sil­le, et­tä ai­ko­ja an­ne­taan vain ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le. Mi­kä­li ei kuu­lu kul­loin­kin vuo­ros­sa ole­viin ryh­miin, tu­lee omaa vuo­roa odot­taa soit­ta­mat­ta ajan­va­raus­nu­me­roon, jot­ta pal­ve­lu ei ruuh­kau­tui­si.

Merkit viittaavat rokote­myön­tei­syyteen

Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­ky­se­lys­sä puo­let noin 1 400 vas­taa­jas­ta il­moit­ti, et­tä ei mis­sään ni­mes­sä aio ot­taa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Vir­pi Knih­tin kor­vaan pro­sent­ti kuu­los­taa yl­lät­tä­väl­tä.

– Val­ta­kun­nal­li­sis­sa uu­ti­sis­sa on po­vat­tu pal­jon kor­ke­am­paa ro­ko­tusp­ro­sent­tia, mut­ta ai­na on tie­tys­ti nii­tä­kin, jot­ka ei­vät ro­ko­tet­ta ha­lua. It­se oli­sin vei­kan­nut, et­tä eh­kä 70–80 pro­sent­tia ai­kuis­vä­es­tös­tä ot­tai­si ro­kot­teen.

THL oh­jeis­taa ja kan­nus­taa ro­kot­teen ot­ta­mi­seen. Pit­kä­ai­kais­tut­ki­mus­ta ro­kot­tees­ta ei vie­lä ole, mut­ta Vir­pi Knih­ti huo­maut­taa, et­tä mi­tään sel­lais­ta akuut­tia ei ole ro­ko­tus­ten aloit­ta­mi­sen jäl­keen tul­lut il­mi, jon­ka pe­rus­teel­la THL oli­si muut­ta­nut oh­jeis­tus­taan.

Tai­na Ju­vo­nen ker­too to­del­li­suu­den ole­van ro­ko­te­myön­tei­sem­pi myös Sä­ky­läs­sä.

– Tuo tu­los yl­lät­tää. On ol­lut yk­sit­täi­siä ro­kot­teen ot­ta­mis­ta poh­ti­via, mut­ta val­ta­o­sa vaa­tii ja ha­lu­aa sen. Ole­tan, et­tä meil­lä kaik­ki tar­jol­la ole­vat ajat me­ne­vät no­pe­as­ti, Tai­na Ju­vo­nen to­te­aa.

Muis­ta ro­ko­tuk­ses­sa

Tule ro­ko­tuk­seen vain ter­vee­nä ja va­ra­tul­le ajal­le.

Käy­tä kas­vo­mas­kia, de­sin­fi­oi kä­det saa­pu­es­sa ja pois­tu­es­sa, ja säi­ly­tä tur­va­vä­lit (2 met­riä) mui­hin odot­ta­es­sa­si.

Ota mu­kaan Kela-kort­ti ja ota se esil­le odot­ta­es­sa­si. Pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­te­si pal­jas­tuu hel­pos­ti.

La­taa Ko­ro­na­vilk­ku pu­he­li­mee­si.