1.3.2021 16.58
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Rokote­a­jan­va­raukseen muutoksia – kuntalaisilta toivotaan kärsivällisyyttä

Tiistaista alkaen euralaiset voivat jättää rokotusajanvaraukseen takaisinsoittopyynnön, mikäli eivät pääse heti läpi ajanvaraukseen.

Tiistaista alkaen euralaiset voivat jättää rokotusajanvaraukseen takaisinsoittopyynnön, mikäli eivät pääse heti läpi ajanvaraukseen.

image

Eura, Säkylä | Koronarokotusten ajanva­raus­nu­meroon soittavat euralaiset voivat tiistaista alkaen jättää takai­sin­soit­to­pyynnön, mikäli eivät heti pääse läpi ajanvaraukseen.

– Enää ei tar­vit­se soi­tel­la lo­put­to­miin, vaan riit­tää, et­tä soit­taa ker­ran, vas­taa­va ter­vey­den­hoi­ta­ja Vir­pi Knih­ti sa­noo.

Jos ta­kai­sin­soit­toa ei kuu­lu sa­ma­na päi­vä­nä, ovat ro­ko­tu­sa­jat tois­tai­sek­si lop­pu­neet ja asi­ak­kaan tu­lee soit­taa uu­del­leen seu­raa­va­na ajan­va­rau­sai­ka­na. Näin tu­lee toi­mia myös sil­loin, jos kuu­lee heti ajan­va­raus­nu­me­roon soit­ta­es­saan tie­dot­teen, jos­sa ro­ko­tu­sai­ko­jen ker­ro­taan lop­pu­neen.

– Jos esi­mer­kik­si tiis­tai­na ei pää­se ajan­va­rauk­ses­ta läpi, niin meil­lä on myös tors­tai­na ja per­jan­tai­na ajan­va­raus­ta, Knih­ti sa­noo.

Kun­ta il­moit­taa ajan­va­raus­päi­vis­tä Ala­sa­ta­kun­nas­sa ja kun­nan verk­ko­si­vuil­la.

­Ro­ko­tu­sai­ko­ja voi­vat täl­lä het­kel­lä va­ra­ta yli 79-vuo­ti­aat kun­ta­lai­set. Ro­ko­tuk­sen saa­vat myös sa­mas­sa ta­lou­des­sa hei­dän kans­saan asu­vat omais­hoi­ta­jat ja yli 70-vuo­ti­aat hen­ki­löt. Li­säk­si ro­ko­tu­sai­ko­ja voi­vat va­ra­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen pa­him­piin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat al­le 70-vuo­ti­aat.

– Toi­von, et­tä ne ih­mi­set, jot­ka ei­vät ole vie­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa, ei­vät soit­tai­si ajan­va­rauk­seen, Knih­ti sa­noo.

Knih­tin vies­ti iäk­käil­le ja ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le on, et­tei kan­na­ta ol­la huo­lis­saan: ro­kot­tei­ta tu­lee Eu­raan vii­koit­tain ja ro­ko­tu­sai­ko­ja ava­taan saa­tu­jen mää­rien mu­kaan.

– Pää­sem­me en­si vii­kol­la ro­kot­ta­maan Ur­hei­lu­ta­lol­le, ja siel­lä saam­me pal­jon ih­mi­siä ro­ko­tet­tua ker­ral­la.

Säh­köis­tä ajan­va­raus­ta ei ole saa­tu Eu­ras­sa tois­tai­sek­si käyt­töön tek­nis­ten on­gel­mien vuok­si.

– Asi­aa rat­ko­taan koko ajan. Toi­vom­me, et­tä saam­me sen toi­min­taan täl­lä vii­kol­la, Knih­ti sa­noo.

Ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen on saa­nut Eu­ras­sa vii­me vii­kon lop­puun men­nes­sä 576 kun­ta­lais­ta.

– Kak­si an­nos­ta saa­nei­ta on 98.

Sote-hen­ki­lö­kun­ta, joka työs­ken­te­lee ko­ro­na­po­ti­lai­den tai sel­lai­sik­si epäil­ty­jen kans­sa, on ro­ko­tet­tu.

– Pal­ve­lu­ko­tien hen­ki­lö­kun­nas­ta kaik­kia ei ole vie­lä ro­ko­tet­tu, mut­ta koh­ta se­kin saa­daan val­miik­si.

Säkylässä
sähköinen ajanvaraus

Sä­ky­läs­sä otet­tiin vii­me vii­kol­la käyt­töön pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen rin­nal­le säh­köi­nen ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä, joka on vs. so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Tai­na Ju­vo­sen mu­kaan toi­mi­nut hy­vin. On­gel­ma­na kui­ten­kin on, et­tä va­rat­ta­vat ajat lop­pui­vat sa­man tien.

– On­gel­mia on ai­heut­ta­nut se­kin, et­tä ai­ko­ja ovat va­ran­neet ver­kos­ta sel­lai­set­kin kun­ta­lai­set, jot­ka ei­vät ole vie­lä ol­leet oi­keu­tet­tu­ja saa­maan ro­ko­tet­ta. Näi­tä ai­ko­ja on va­pau­tu­nut jon­kin ver­ran uu­del­leen ja­koon.

Vii­me vii­kon lop­puun men­nes­sä Sä­ky­läs­sä oli saa­nut ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen 481 kun­ta­lais­ta.

Ko­ro­na­ro­kot­teen ovat saa­neet kaik­ki ne sote-työn­te­ki­jät, jot­ka toi­mi­vat näyt­tee­no­tos­sa tai ko­ro­na­po­ti­lai­den hoi­dos­sa sekä ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­jen ja lai­tos­hoi­don yk­si­köi­den hen­ki­lö­kun­ta ja asi­ak­kaat.

Täl­lä het­kel­lä Sä­ky­läs­sä ro­ko­te­taan yli 79-vuo­ti­ai­ta kun­ta­lai­sia ja hei­dän omais­hoi­ta­ji­aan sekä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via 60–69-vuo­ti­ai­ta.

– Ro­ko­te­a­jan­va­raus­nu­me­ro on avoin­na jäl­leen tä­män vii­kon tors­tai­na. Sil­loin ai­ko­ja an­ne­taan vuon­na 1951 syn­ty­neil­le ja sitä van­hem­mil­le, Ju­vo­nen sa­noo.