13.9.2021 14.25
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Rokotus­kat­ta­vuu­dessa on kirimistä – Eurassa toivotaan erityisesti kolmekymppisiä nyt piikille: Aikoja saa helposti

Virpi Knihti (vas.), Jukka Pirttimäki, Johanna Sainio, Juha Majalahti, Jussi Helander, Marko Kallio, Tami Siren ja Kari Kankaanranta vetoavat kuntalaisiin: Ottakaan koronarokote, niin päästään palaamaan normaaliin elämään.

Virpi Knihti (vas.), Jukka Pirttimäki, Johanna Sainio, Juha Majalahti, Jussi Helander, Marko Kallio, Tami Siren ja Kari Kankaanranta vetoavat kuntalaisiin: Ottakaan koronarokote, niin päästään palaamaan normaaliin elämään.

Mirja Linnemäki

image

Eu­ra | Val­ta­kun­nal­li­seen 80 pro­sen­tin ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuu­teen on Eu­ras­sa vie­lä mat­kaa.

– Jot­ta tau­din le­vi­ä­mi­nen es­te­tään, ym­pä­ris­tö on taas tur­val­li­nen ja ra­joi­tuk­sis­ta pääs­tään, oli­si tär­ke­ää, et­tä kun­ta­lai­set ot­tai­si­vat ro­kot­teet, kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti ve­to­aa.

Eu­ras­sa en­sim­mäi­nen an­nok­sen on saa­nut 70,6 pro­sent­tia vä­es­tös­tä ja toi­sen 58,4.

Eni­ten huol­ta kan­ne­taan nyt 30–34-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mäs­tä, jos­sa en­sim­mäi­nen ro­ko­te on vas­ta 56 pro­sen­til­la ja toi­nen 37,7 pro­sen­til­la.

Rokotuskattavuus ikäryhmittäin Eurassa.

Rokotuskattavuus ikäryhmittäin Eurassa.

THL

Vas­taa­va ter­vey­den­hoi­ta­ja Vir­pi Knih­ti huo­maut­taa, et­tä ikä­ryh­män on jo pit­kään ol­lut mah­dol­li­suus ro­ko­te saa­da.

– Lä­hes sama pro­sent­ti yk­kös­ro­kot­tees­sa on nyt 12–15-vuo­ti­ail­la, mut­ta hei­dän ro­ko­tus­kat­ta­vuu­ten­sa pa­ra­nee koko ajan, hän to­te­aa.

Eu­ras­sa yk­kö­san­nok­sen va­raa­jia on Vir­pi Knih­tin mu­kaan enim­mil­lään al­le kym­me­nen vii­kos­sa, ja jou­kos­sa on kai­ke­ni­käi­siä.

– Pop up -ro­ko­tus­ko­kei­lu so­te­kes­kuk­ses­sa toi vain 26 asi­a­kas­ta. Lu­ki­os­sa jär­jes­te­tys­sä pop up -ro­ko­tuk­ses­sa kävi kah­dek­san, mut­ta suu­rin osa lu­ki­o­lai­sis­ta haki ro­ko­tuk­sen jo ke­säl­lä, Vir­pi Knih­ti ker­too.

Ro­ko­tus­pis­teen pe­rus­ta­mis­ta kau­pan au­laan on myös mie­tit­ty, mut­ta tar­peek­si väl­jää ti­laa ei tois­tai­sek­si ole py­syt­ty jär­jes­tä­mään, jot­ta myös var­tin seu­ran­ta-ai­ka ro­ko­tuk­sen jäl­keen voi­tai­siin tur­val­li­ses­ti to­teut­taa.

Rokotusaikoja saa hyvin

– Ro­ko­tu­sai­ko­ja on tar­jol­la hy­vin ja nii­tä voi va­ra­ta pu­he­li­mel­la tai säh­kö­pos­til­la ai­kuis­neu­vo­lan ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta tai säh­köi­sel­lä ajan­va­rauk­sel­la. Ajan saa sa­mal­le päi­väl­le. Tiis­tai­na ro­ko­te­taan ur­hei­lu­ta­lol­la. Myös kak­kos­ro­ko­tus­taan voi ai­kais­taa kuu­teen viik­koon, Vir­pi Knih­ti ker­too.

Eu­ras­sa tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Tami Si­ren ki­teyt­tää Eu­ran ti­lan­teen:

– Huo­mat­ta­va osa ris­ki­po­ti­lais­ta on saa­nut ro­ko­tuk­sen ja sai­ras­ta­nei­ta on myös pal­jon. Täs­tä joh­tu­en mi­tään ka­tast­ro­faa­lis­ta tau­ti­ti­lan­net­ta ei tar­vit­se enää pe­lä­tä. Mut­ta 80 pro­sen­tin ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den saa­vut­ta­mi­nen al­kaa täl­lä vauh­dil­la ol­la mah­do­ton­ta, ja suu­rel­ta osin se joh­tuu nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta.

Si­ren pi­tää erit­täin ikä­vä­nä ro­ko­te­vas­tai­sen pu­heen le­vi­ä­mis­tä esi­mer­kik­si so­mes­sa.

– Olen it­se­kin ro­ko­tek­riit­ti­nen, mut­ta vaik­ka yri­tän ol­la kuin­ka kriit­ti­nen, jää lop­pu­tu­le­mak­si se, et­tä jät­tä­mäl­lä ro­kot­teen ot­ta­mat­ta on ris­ki ai­na­kin vä­hin­tään kym­men­ker­tai­nen. Ro­ko­tus­koh­dan kipu, kuu­me tai voi­ma­ton olo, jot­ka voi­vat kes­tää eh­kä päi­vän, ovat pik­ku­jut­tu tau­tiin ver­rat­tu­na, hän sa­noo.

Kaipuu normaaliin on suuri

Vah­van ve­too­muk­sen ro­kot­tei­den puo­les­ta esit­tä­vät pait­si kun­ta, myös isot työ­nan­ta­jat, ku­ten Jujo ja Keu­la, ja iso­ja har­ras­ta­ja­mää­riä ko­ko­a­va Eu­ran Pal­lo.

Ju­jol­la on vas­ti­kään teh­ty ano­nyy­mi ky­se­ly hen­ki­lös­tön kes­kuu­des­sa ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­ses­ta.

– Sen pe­rus­teel­la näyt­tää, et­tä hy­vin ro­ko­tuk­sia on otet­tu, hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Mar­ko Kal­lio ker­too.

Ju­jol­la ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa tiu­kem­pi­na kuin mitä vi­ra­no­mai­set ovat edel­lyt­tä­neet, muun mu­as­sa ka­ran­tee­nit per­heen­jä­se­nen al­tis­tu­es­sa ovat laa­jem­mat.

– Sai­ras­tu­nei­ta meil­lä ei ole ol­lut, mut­ta al­tis­tu­nei­ta kyl­lä, hän to­te­aa.

Ei lä­hi­ko­kouk­sia, ei vie­rai­ta, ei mat­ko­ja, mas­kit käy­tös­sä ja etä­työ mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ovat Ju­jon kei­no­ja tor­jua tau­tia.

– Pa­him­mil­laan teh­das py­säh­tyi­si, ei­kä sii­hen vaa­di­ta ko­vin­kaan mo­nen pois­sa­o­loa, Kal­lio huo­maut­taa.

Osuus­kaup­pa Keu­lan asi­ak­kuus- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Jo­han­na Sai­nio sa­noo, et­tä kau­pan hen­ki­lö­kun­ta on yhä "tu­li­lin­jal­la", sil­lä asi­a­kas­kon­tak­te­ja ei voi vält­tää.

– Meil­lä on huol­to­var­muus­vel­voi­te eli ruo­kaa pi­tää kau­pois­ta saa­da. Hen­ki­lös­tön työ­o­lot pa­ra­ni­si­vat huo­mat­ta­vas­ti jo jos mas­keis­ta pääs­täi­siin, sil­lä esi­mer­kik­si hyl­lyt­tä­mi­nen mas­kin kans­sa on fyy­si­ses­ti ras­kas­ta. Myös hen­ki­ses­ti mo­nel­la on rank­kaa, sil­lä hen­ki­lö­kun­nas­sa on meil­lä­kin pal­jon per­heel­li­siä, hän sa­noo.

Eu­ran yh­teis­kou­lun ja lu­ki­on reh­to­ri Juk­ka Pirt­ti­mä­ki to­te­aa, et­tä jo ly­hy­et­kin etä­o­pe­tus­jak­sot ovat ol­leet stres­saa­via kou­lun vä­el­le.

– Meil­lä on jo nyt opis­ke­li­joi­ta, joil­la on ta­ka­naan pit­kä put­ki kou­lua ko­ro­nan kou­ris­sa, ja se al­kaa puu­dut­taa.

Eu­Pan ju­ni­o­ri­pääl­lik­kö Jus­si He­lan­der ker­too, et­tä ul­ko­la­jis­sa kesä on men­nyt hy­vin, mut­ta syk­syn tul­len osa jouk­ku­eis­ta siir­tyy ur­hei­lu­ta­lol­le ja jou­lu­kuus­sa pääs­tään mo­ni­toi­mi­hal­liin.

– Ro­ko­te­kat­ta­vuu­del­la tur­vat­tai­siin ta­val­li­nen elä­mä ja hel­po­tet­tai­siin ris­ki­ryh­mä­läis­ten ti­lan­net­ta, hän ko­ros­taa.

Myös kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja Kari Kan­kaan­ran­ta on huo­lis­saan hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­ses­ta.

– Eri­tyi­ses­ti hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta etu­rin­ta­mas­sa kuor­mit­tuu – heis­tä on pu­laa, si­jai­sia on vai­kea saa­da ei­kä avoi­miin vir­koi­hin ole ha­ki­joi­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram