25.1.2021 15.45
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Rokotus­suun­ni­telmat on, rokotteita tarvittaisiin lisää

Kunnissa toivotaan, että koronarokotteita saataisiin pian lisää, jotta kuntalaiset voitaisiin rokottaa nopeasti.

Kunnissa toivotaan, että koronarokotteita saataisiin pian lisää, jotta kuntalaiset voitaisiin rokottaa nopeasti.

Krista Koski

image

Eura, Säkylä | Kunnissa valmistaudutaan joukko­ro­ko­tuksiin, mutta nyt tarvittaisiin kiireesti lisää koronarokotteita.

Ro­ko­tet­ta tar­jo­taan kai­kil­le yli 16-vuo­ti­ail­le, ja se on va­paa­eh­toi­nen ja mak­su­ton. Kos­ka ro­kot­tei­ta on aluk­si tar­jol­la vain ra­joi­te­tus­ti, an­ne­taan ro­ko­tuk­set lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein eri vä­es­tö­ryh­mil­le.

En­sim­mäi­sek­si ro­ko­te­taan co­vid-19-tau­tiin sai­ras­tu­nei­den tai pe­rus­tel­lus­ti sai­ras­tu­neek­si epäil­ty­jen hen­ki­löi­den tut­ki­mi­seen, vä­lit­tö­mään hoi­toon tai huo­len­pi­toon liit­ty­vä tai muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa an­ta­va so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö sekä so­si­aa­li­huol­lon iäk­käil­le hen­ki­löil­le tar­koi­te­tun asu­mis­pal­ve­lun ja lai­tos­hoi­don toi­min­ta­yk­si­kön hen­ki­lös­tö ja asuk­kaat. Seu­raa­vak­si ovat vuo­ros­sa yli 80-vuo­ti­aat, sen jäl­keen yli 70-vuo­ti­aat ja hen­ki­löt, joil­la on va­ka­val­le co­vid-19-tau­dil­le al­tis­ta­via sai­rauk­sia. Vii­mek­si ro­ko­te­taan muut hen­ki­löt. Ro­ko­tus­jär­jes­tys pe­rus­tuu kan­sal­li­siin lin­jauk­siin.

Nopeasti läpi

Eu­ras­sa on las­ket­tu, et­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta pys­tyt­täi­siin an­ta­maan 2 000 asuk­kaal­le vii­kos­sa, jos vain saa­tai­siin tar­peek­si ro­ko­tet­ta. Tar­kat suun­ni­tel­mat ro­kot­ta­mi­sen to­teut­ta­mi­ses­ta no­pe­aan tah­tiin ovat val­mii­na.

– Olem­me pei­lan­neet tah­tia vii­me syk­syn inf­lu­ens­sa­ro­kot­ta­mi­seen. Kun saam­me tar­peek­si suu­ren mää­rän ro­ko­tet­ta, voim­me jär­jes­tää ur­hei­lu­ta­lol­la ison­kin mas­sa­ro­ko­tuk­sen. Sii­hen ei­vät kos­ke avi:n ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set, Eu­ran pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Ka­le­vi Mä­ki­pää sa­noo.

Mi­kä­li ro­ko­tet­ta tu­lee kun­tiin vain pie­niä mää­riä, ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään ajan­va­rauk­sel­la ja kut­su­pe­ri­aat­teel­la. Ro­ko­tuk­sis­ta tie­do­te­taan kyl­lä kun­ta­lai­sil­le heti, kun nii­den jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu.

– Täl­lä het­kel­lä Eu­raan saa­daan 30–60 Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta vii­kos­sa. Mää­rä on va­li­tet­ta­van pie­ni, ja oli­si­kin toi­vot­ta­vaa, et­tä Ast­ra­Ze­ne­can myyn­ti­lu­vat saa­tai­siin kun­toon ja ro­ko­tet­ta voi­tai­siin saa­da isot mää­rät Suo­meen ja kun­tiin, Mä­ki­pää sa­noo.

Ryhmärokotuksia Säkylässä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Sä­ky­läs­sä 4. tam­mi­kuu­ta THL:n ja Sa­ta­sai­raa­lan oh­jei­den mu­kaan. En­sim­mäi­sen ryh­män ro­ko­tuk­set ovat par­hail­laan me­nos­sa ja seu­raa­vak­si siir­ry­tään ro­kot­ta­maan ko­to­na il­man kun­nan tu­ki­pal­ve­lu­ja asu­via yli 80-vuo­ti­ai­ta ja sen jäl­keen 70–79-vuo­ti­ai­ta asuk­kai­ta.

Sä­ky­läs­sä kun­ta­lais­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­ka­vat mah­dol­li­ses­ti hel­mi­kuus­sa. Jouk­ko­ro­ko­tuk­set tul­laan jär­jes­tä­mään Sä­ky­lä­hal­lil­la. Ro­kot­ta­mi­sen ete­ne­mi­nen riip­puu sii­tä, mi­ten ro­ko­tet­ta on saa­ta­vil­la. Jouk­ko­ro­ko­tuk­sia var­ten tul­laan ot­ta­maan käyt­töön säh­köi­nen ajan­va­raus.

Ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä tie­do­te­te­aan vii­koit­tain Sä­ky­län kun­nan net­ti­si­vuil­la osoit­tees­sa www.sa­ky­la.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Jouk­ko­ro­ko­tus­ten al­ka­mi­ses­ta il­moi­te­taan myös leh­des­sä.