23.6.2020 14.48
Uutiset
 

Säkylän kunnan ja yritysten yhteinen kuituverkkohanke oli yleisö­ää­nes­tyksen ykkönen

Valokuituverkkoa rakennettiin Säkylässä viime vuonna loka-marraskuuhun asti. Arkistokuva: Veera Reko.

Valokuituverkkoa rakennettiin Säkylässä viime vuonna loka-marraskuuhun asti. Arkistokuva: Veera Reko.

Veera Reko / arkisto

image

Säkylä | Säkylän kunta, Köyliön-Säkylän Sähkö sekä Lounea Palvelut voittivat Traficomin Vuoden yhteis­ra­ken­ta­misteko 2019 -kilpailun kuntasarjassa yleisö­ää­nes­tyksen ensimmäisen sijan.

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­co­min jär­jes­tä­mä Vuo­den yh­teis­ra­ken­ta­mis­te­ko 2019 -kil­pai­lu sii­vit­ti verk­ko­jen yh­teis­ra­ken­ta­mis­ta eri puo­lil­la Suo­mea. Yh­teis­työ mui­den ver­kon ra­ken­ta­jien kans­sa on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Sä­ky­län kun­nan, Lou­ne­an ja Köy­li­ön-Sä­ky­län Säh­kön yh­teis­han­ke on Tra­fi­co­min tie­dot­teen mu­kaan mal­lie­si­merk­ki hy­vin toi­mi­nees­ta yh­teis­työs­tä kun­nan, verk­ko-ope­raat­to­rin ja säh­kö­verk­ko­yh­ti­ön vä­lil­lä.

Ai­em­min pel­käl­lä lan­gat­to­mal­la ver­kol­la ope­roi­neet Sä­ky­län kun­nan asuk­kaat ja yri­tyk­set ha­lu­si­vat pa­ran­nus­ta, kun tv-ka­na­vat nä­kyi­vät hei­kos­ti ei­vät­kä tie­don­siir­to­yh­tey­det toi­mi­neet kun­nol­la. Verk­ko­yh­tiö Lou­nea Pal­ve­lut Oy ra­ken­si koko Sä­ky­län kun­nan alu­eel­le va­lo­kui­tu­ver­kon yh­teis­työs­sä kun­nan ja Köy­li­ön-Sä­ky­län Säh­kö Oy:n kans­sa.

Kus­tan­nuk­set ja­et­tiin ja hank­kees­ta saa­tiin pie­nen pi­tä­jän toi­mi­joil­le mer­kit­tä­vää sääs­töä, kun noin sata ki­lo­met­riä ojan­pien­nar­ta kai­vet­tiin au­ki vain yh­den ker­ran. Sy­ner­gi­aa syn­tyi, kun jo­kai­nen toi­mi­ja pys­tyi lait­ta­maan omat asen­nuk­sen­sa sa­maan kai­van­toon.

Vuo­den yh­teis­ra­ken­ta­mis­te­ko 2019 -kil­pai­lus­sa et­sit­tiin uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja, joil­la maa­u­ra­koin­tia vaa­ti­vien inf­ra­töi­den yh­teen­so­vit­ta­mi­nen eri toi­mi­joi­den kes­ken yleis­tyi­si ja hel­pot­tui­si.

̶ Sä­ky­län yh­teis­ra­ken­ta­mis­ta voi­daan syys­tä pi­tää voit­ta­ja­hank­kee­na. On hie­noa näh­dä, mi­ten pie­nes­sä maa­seu­tu­pi­tä­jäs­sä koko alue, sen asuk­kaat ja siel­lä toi­mi­vat yri­tyk­set huo­mi­oi­tiin. Sä­ky­lä on ny­ky­ai­kai­nen ajas­sa elä­vä kun­ta, joka sel­väs­ti tie­dos­taa maa­il­man muut­tu­mi­sen en­tis­tä di­gi­taa­li­sem­mak­si. Yh­teis­ra­ken­ta­mi­sel­la saa­vu­te­taan kus­tan­nus­sääs­tö­jä hyö­dyn­tä­mäl­lä re­surs­se­ja mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti. Yh­teis­ra­ken­ta­mi­sen hyö­dyt ja­kau­tu­vat meil­le kai­kil­le, Tra­fi­co­min joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Päi­vi Pel­to­la-Oja­la to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Tra­fi­co­min mu­kaan kun­ta­lai­sil­ta ja yri­tyk­sil­tä saa­tu po­si­tii­vi­nen pa­lau­te osoit­taa, et­tä yh­teis­ra­ken­ta­mi­nen on­nis­tui Sä­ky­läs­sä eri­no­mai­ses­ti. Alu­e­ke­hi­tyk­sen nä­kö­kul­mas­ta on tär­ke­ää, et­tä tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sis­sä ol­leet on­gel­mat pois­tui­vat ja alu­een inf­ra saa­tiin ny­ky­ai­kais­tet­tua jär­ke­väl­lä ja kus­tan­nus­te­hok­kaal­la ta­val­la.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram