9.10.2021 9.27
Uutiset
 

Satakunnan koronatilanne on nyt maan toiseksi huonoin

Torjuntatoimia pitää yhä jaksaa jatkaa, jotta epidemia saadaan kuriin, toteaa Satakunnan ATTR.

Torjuntatoimia pitää yhä jaksaa jatkaa, jotta epidemia saadaan kuriin, toteaa Satakunnan ATTR.

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt ja on nyt Suo­men toi­sek­si huo­noin. Po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus on mel­kein seit­se­män pro­sent­tia. Iso osa­te­ki­jä on Rau­man te­la­kan epi­de­mia, mut­ta il­maan­tu­vuus on kor­kea myös Sä­ky­läs­sä, Ko­ke­mä­el­l­lä, Po­ris­sa ja Ul­vi­las­sa. Eu­ras­sa to­det­tiin yk­si uu­si tar­tun­ta per­jan­tai­na, jo­ten kun­nan ko­ro­na­lu­ku on nyt 182, Sä­ky­läs­sä mää­rä on 62.

Per­jan­tai­na ko­koon­tu­nut alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) pai­not­taa, et­tä mas­kien käyt­töä ja mui­ta ko­ro­na­va­ro­toi­mia oli­si tär­ke­ää edel­leen jat­kaa. Huo­les­tut­ta­va merk­ki on, et­tä sai­raa­la­hoi­don tar­ve on läh­te­nyt maa­kun­nas­sa mel­ko sel­vään nou­suun.

Vii­me vii­kol­la Sa­ta­kun­nas­sa to­det­tiin 260 uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta, edel­lis­vii­kol­la 177. Tar­tun­nan­läh­de tai paik­ka sel­vi­si vii­me vii­kol­la 86 pro­sen­tis­sa ta­pauk­sia. Tar­tun­nois­ta 43 pro­sent­tia oli työ­pai­kal­ta saa­tu­ja ja kai­kis­ta maa­kun­nan tar­tun­nois­ta 40 pro­sent­tia liit­tyi Rau­man te­la­kan epi­de­mi­aan.

Sa­ta­kun­nas­sa oli per­jan­tai­na eris­tyk­ses­sä 266 Co­vid-9-po­ti­las­ta ja ka­ran­tee­nis­sa noin 524 hen­ki­löä.

Sairaalassa varaudutaan
potilasmäärän kasvuun

Sa­ta­sai­raa­las­sa oli per­jan­tai­na hoi­dos­sa 11 ko­ro­na­po­ti­las­ta, jois­ta kol­me te­ho­hoi­dos­sa. Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon yk­si­köi­den vuo­de­o­sa­sol­la oli yk­si po­ti­las. Ar­vi­oi­daan, et­tä sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­see tu­le­vil­la vii­koil­la 12–14 uut­ta po­ti­las­ta, jois­ta 1–3 voi vaa­tia te­ho­hoi­toa. Tämä edel­lyt­tää Sa­ta­sai­raa­las­sa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä mm. hen­ki­lös­tö­re­surs­sin var­mis­ta­mi­sek­si. Myös kun­nat ovat val­mis­tau­tu­neet hoi­ta­maan pe­rus­ta­son hoi­toa vaa­ti­via Co­vid-po­ti­lai­ta.

Val­ta­o­sa sai­raa­laan jou­tu­vis­ta on ro­kot­ta­mat­to­mia, mut­ta mu­ka­na on myös iäk­käi­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat saa­neet kak­si ro­ko­tus­ta.

Sa­ta­kun­nas­sa en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 82 % sa­ta­kun­ta­lai­sis­ta, kak­si an­nos­ta 70 %.

AT­TR on tar­kas­ta­nut alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia, kos­ka epi­de­mi­a­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut. Sa­ta­kun­nan mas­ki­suo­si­tus pi­de­tään alu­eel­li­ses­ti muu­ta maa­ta tiu­kem­pa­na. Asi­aa ar­vi­oi­daan uu­del­leen kah­den vii­kon ku­lut­tua. AT­TR suo­sit­te­lee myös etä­työn mah­dol­lis­ta­mis­ta lo­ka­kuun lop­puun saak­ka.