13.10.2020 10.21
Uutiset
 

Satakunnassa epidemia on perustasolla – ilmaantuvuus edelleen manner-Suomen alhaisin

Uudet kansalliset ohjeet karanteeni- ja eristysajoista tulivat voimaan eilen.

Uudet kansalliset ohjeet karanteeni- ja eristysajoista tulivat voimaan eilen.

image

Satakunta | Pandemia kiihtyy Suomessa, ja tapausmäärät nousevat Satakunnan ympärillä.

Sa­ta­Di­ag tie­dot­taa, et­tä pan­de­mia kiih­tyy Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nan ym­pä­ril­lä ta­paus­mää­rät nou­se­vat, mut­ta Sa­ta­kun­nas­sa CO­VID-ti­lan­ne on edel­leen säi­ly­nyt rau­hal­li­se­na. Ta­pauk­sia on nyt Sa­ta­kun­nas­sa to­det­tu kaik­ki­aan 108.

Il­maan­tu­vuus Sa­ta­kun­nas­sa on nyt 6,0 100 000 asu­kas­ta koh­den 14 vuo­ro­kau­den ai­ka­na. Luku on edel­leen man­ner-Suo­men al­hai­sin, mut­ta koko ajan lie­väs­sä nou­sus­sa. Epi­de­mia Sa­ta­kun­nas­sa on edel­leen pe­rus­ta­sol­la. Kun­tien tu­lee kui­ten­kin va­rus­tau­tua li­sään­ty­vään työ­hön tar­tun­nan jäl­ji­tyk­ses­sä. Vaa­san ja Jy­väs­ky­län esi­mer­kit osoit­ta­vat, et­tä ti­lan­ne saat­taa huo­non­tua no­pe­as­ti.

To­det­tu­jen ta­paus­ten tar­tun­nan­läh­teet on Sa­ta­kun­nas­sa tois­tai­sek­si pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään hy­vin. To­den­nä­köi­set tar­tun­nan läh­teet sekä nii­hin liit­ty­vät ta­pah­tu­mat tai paik­ka­kun­nat on pys­tyt­ty tun­nis­ta­maan.

Sa­ta­kun­nas­sa ei ole tois­tai­sek­si to­det­tu pai­kal­lis­ta le­vi­ä­mis­tä. Lop­pu­vii­kon ja vii­kon­lo­pun ta­pauk­sis­ta vain yh­des­sä tar­tun­nan­läh­de on epä­sel­vä ja to­den­nä­köi­ses­ti Sa­ta­kun­nas­sa. Ai­em­min tie­do­tet­tui­hin jouk­ko­al­tis­tu­mi­siin liit­ty­en ei ole to­det­tu jat­ko­tar­tun­to­ja.

Muu­al­ta Suo­mes­ta on il­moi­tet­tu useis­ta ta­pauk­sis­ta, joi­hin liit­tyy al­tis­tu­mi­sia myös Sa­ta­kun­nas­sa, jo­ten ti­lan­net­ta jou­du­taan seu­raa­maan hy­vin tark­kaan. Vii­me vii­kon ai­ka­na ko­tie­ris­tyk­seen mää­rät­tiin yh­teen­sä 11 Sa­ta­kun­nas­sa asu­vaa hen­ki­löä ja ka­ran­tee­niin 73 hen­ki­löä. Lu­vut ovat tääl­lä vie­lä pie­niä.

Uudet kansalliset ohjeet karanteeni- ja eristysajoista voimassa

Sa­ta­kun­nas­sa otet­tiin uu­det val­ta­kun­nal­li­set oh­jeis­tuk­set käyt­töön ei­len, heti nii­den tul­tua voi­maan. Jat­kos­sa lie­vä­oi­rei­sen po­ti­laan ko­tie­ris­ty­sai­ka ly­he­nee 14 vuo­ro­kau­des­ta 7 vuo­ro­kau­teen.

Eris­tyk­sen lop­pu­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin, et­tä hen­ki­lö on ol­lut 48 tun­tia oi­ree­ton. Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­van po­ti­laan eris­ty­sai­ka säi­lyy 14 vuo­ro­kau­des­sa, ja se on ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti tar­vit­ta­es­sa pi­dem­pi­kin.

Al­tis­tu­mi­sen jäl­kei­nen ka­ran­tee­ni­ai­ka ly­he­nee 14 vuo­ro­kau­des­ta 10 vuo­ro­kau­teen vii­mei­ses­tä al­tis­tu­mis­päi­väs­tä las­kien. Sa­mas­sa ta­lou­des­sa ko­tie­ris­tyk­seen mää­rä­tyn CO­VID-po­ti­laan kans­sa asu­van per­heen­jä­se­nen ka­ran­tee­ni ly­he­nee 21 vuo­ro­kau­des­ta 14 vuo­ro­kau­teen sai­ras­tu­neen oi­rei­den al­ka­mi­ses­ta las­kien.

Kun­nan tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­set mää­rit­te­le­vät kus­sa­kin ta­pauk­ses­sa näi­den oh­jei­den pe­rus­teel­la eris­tyk­sen ja ka­ran­tee­nin kes­ton ja kir­joit­ta­vat vi­ra­no­mais­mää­räyk­sen, jota tu­lee nou­dat­taa.

Sa­ta­kun­nas­sa voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set ja epi­de­mi­o­lo­gi­nen ti­lan­ne päi­vi­te­tään vii­koit­tain per­jan­tai­sin Sa­ta­sai­raa­lan net­ti­si­vuil­le https://www.sa­ta­sai­raa­la.fi/ko­ro­na­vi­rus-co­vid-19.

Tar­vit­ta­es­sa muu­tok­sia teh­dään no­pe­am­min­kin. Mah­dol­li­sis­ta jouk­ko­al­tis­tuk­sis­ta tie­do­te­taan vii­veet­tä.