23.2.2021 15.38
Uutiset
 

Satakunnassa kampanjoidaan pysymään perhepiirissä

Satakunnassa käynnistyi yhteiskampanja.

Satakunnassa käynnistyi yhteiskampanja.

image

Maakunnan terveys­vi­ra­no­maiset ja kunnat haastavat satakuntalaiset rajoittamaan kontaktejaan, jotta koronaviruksen etenemistä saataisiin hidastettua.

Pysy per­he­pii­ris­sä -kam­pan­jaan voi osal­lis­tua esi­mer­kik­si ja­ka­mal­la so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa tai säh­kö­pos­til­la ban­ne­rei­ta. Kam­pan­ja kes­tää sun­nun­tai­hin 14. maa­lis­kuu­ta.

Idea on pe­räi­sin alu­eel­li­sel­ta tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mäl­tä.

Kam­pan­ja to­teu­te­taan pää­a­si­as­sa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, jot­ta tie­to le­vi­ä­si no­pe­as­ti. Koko Sa­ta­kun­ta on nyt le­vi­ä­mis­vai­hees­sa ja ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on vai­kea. Il­maan­tu­vuus­lu­ku on pää­kau­pun­ki­seu­dun jäl­keen Suo­men toi­sik­si kor­kein.

– On ym­mär­ret­tä­vää, et­tä ih­mi­set al­ka­vat tur­tua jat­ku­viin oh­jei­siin ja suo­si­tuk­siin, mut­ta nyt pi­täi­si vie­lä jak­saa sin­ni­tel­lä ja jos mah­dol­lis­ta vie­lä tar­ken­taa omia toi­min­ta­ta­po­jaan tur­val­li­sem­mik­si, sil­lä kä­sil­lä ovat vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen py­säyt­tä­mi­sen kan­nal­ta ai­van rat­kai­se­vat vii­kot, kam­pan­jai­de­an isä, joh­ta­ja­y­li­lää­kä­ri Pet­te­ri Lan­ki­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Sa­ta­kun­nan epi­de­mi­a­ti­lan­teen ar­vi­oin­nis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Rai­ja Uu­si­ta­lo-Sep­pä­län mie­les­tä kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen ja va­ro­toi­mien nou­dat­ta­mi­nen on nyt kriit­tis­tä, jot­ta ti­lan­ne saa­tai­siin hal­tuun en­nen kuin ter­vey­den­huol­to yli­kuor­mit­tuu.

– Jos me kaik­ki ra­joi­tam­me kon­tak­tim­me vält­tä­mät­tö­mään ja vain lä­hi­pii­riin seu­raa­vat kol­me viik­koa, meil­lä on vie­lä mah­dol­li­suus kään­tää tämä ti­lan­ne, Uu­si­ta­lo-Sep­pä­lä kan­nus­taa.