12.1.2021 9.55
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Satakunnassa todettu kaksi muuntuneen viruskannan aiheuttamaa korona-infektioa

image

Kahdella Satakuntaan ulkomailta saapuneelta henkilöllä todettiin viikonlopun jatko­tut­ki­muk­sissa Britanniassa yleisen virusmuunnoksen aiheuttama infektio.

Toi­nen hen­ki­löis­tä oli oi­ree­ton ja on jo pois­tu­nut maas­ta. Toi­sen po­ti­laan tar­tut­ta­vuu­sai­ka päät­tyi ei­len. Ta­paus­ten lä­hi­kon­tak­tit (yh­teen­sä vii­si hen­ki­löä) oli heti ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­on to­te­a­mi­sen jäl­keen ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Vi­rus­muun­nok­sen vuok­si ka­ran­tee­ni­ai­kaa pi­den­net­tiin. Vi­rus­kan­nan ei ar­vi­oi­da näi­hin ta­pauk­siin liit­ty­en le­vin­neen laa­jem­mal­le.

Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na. Ta­pauk­sia on nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin oman re­kis­te­rin mu­kaan kaik­ki­aan 415, tar­tun­ta­tau­ti-il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la 396.

Il­maan­tu­vuus­lu­ku Sa­ta­kun­nas­sa on py­sy­nyt va­kaa­na ol­len nyt ko­ro­na­kar­tan mu­kaan 13,9 / 100 000 asu­kas­ta /14 vuo­ro­kaut­ta. Koko Sa­ta­kun­nan on epi­de­mi­o­lo­gi­ses­ti ar­vi­oi­tu ole­van kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta ti­lan­ne lä­hes­tyy pe­rus­ta­soa.

Sa­ta­sai­raa­las­sa on nyt hoi­dos­sa yk­si po­ti­las. Teho-osas­tol­la ei ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

Sa­ta­kun­nas­sa ei ole vii­me ai­koi­na ol­lut ta­pauk­sia, joi­den tar­tun­nan­läh­de oli­si ol­lut epä­sel­vä ja tar­tun­ta saa­tu Sa­ta­kun­nas­sa.