10.9.2021 9.38
Uutiset
 

Satakunta lähestyy perustasoa

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) ar­vi­oi tu­tus­ti tors­tai­na Sa­ta­kun­nan ti­lan­net­ta. Maa­kun­ta on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja lä­hes­tyy pe­rus­ta­soa. Tar­tun­nat ovat edel­leen vä­hen­ty­neet. Eu­ras­sa tuo­reim­mat tar­tun­nat, yk­si mo­lem­pi­na päi­vi­nä, ovat tors­tail­ta ja per­jan­tail­ta, jo­ten yh­teis­mää­rä on nyt 171.

Sa­ta­sai­raa­lan ti­las­to­jen mu­kaan Sa­ta­kun­nas­sa oli kes­ki­viik­ko­na to­det­tu yh­teen­sä 2 431 ko­ro­na­ta­paus­ta, Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­ris­sä oli 2 404 ta­paus­ta.

Vii­mei­sen 14 päi­vän ai­ka­na 25.8.–7.9. maa­kun­nas­sa on to­det­tu 69 ko­ro­na­tar­tun­taa ja il­maan­tu­vuus on 32,0/100 000 asu­kas­ta. Eu­raan osui kuu­si ta­paus­ta ja il­maan­tu­vuus oli 52,3, kun taas Sä­ky­läs­sä ei tul­lut il­mi yh­tään tar­tun­taa. Eu­ras­sa po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli vii­me vii­kol­la Sa­ta­kun­nan kor­kein, 1,5 pro­sent­tia.

Vii­me vii­kol­la maa­kun­nas­sa to­det­tiin 31 uut­ta ta­paus­ta, edel­lis­vii­kol­la 45. Tar­tun­nan­läh­de saa­tiin sel­vi­te­tyk­si 81 pro­sen­tis­sa. Ka­ran­tee­niin ase­tet­tiin vii­me vii­kol­la 149 al­tis­tu­nut­ta. Kes­ki­viik­ko­na ko­tie­ris­tyk­ses­sä oli 48 Co­vid-19-po­ti­las­ta ja ka­ran­tee­nis­sa 280 al­tis­tu­nut­ta. Sa­ta­sai­raa­las­sa eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ja ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­tol­la ei ole täl­lä het­kel­lä ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

Mas­ki­suo­si­tus py­syy Sa­ta­kun­nas­sa en­nal­laan, ku­ten muut­kin suo­si­tuk­set. Maa­kun­nas­sa odo­te­taan val­ta­kun­nal­lis­ta tes­taus­st­ra­te­gi­an päi­vi­tys­tä ja tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen suun­taa­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti kou­lu­al­tis­tuk­siin kai­va­taan sel­ke­ää oh­jeis­tus­ta.

En­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­tu­san­nok­sen on saa­nut 72,0 % sa­ta­kun­ta­lai­sis­ta, kak­si an­nos­ta 53,7 %. Koko Suo­men vas­taa­vat lu­vut ovat 72,5 % ja 53,9 %.

Sa­ta­kun­nas­sa­kin py­ri­tään nyt 2. ro­ko­tus­ten tii­vis­tä­mi­seen 6–8 viik­koon.

Uu­tis­ta on päi­vi­tet­ty klo 12.21. Li­sät­ty tie­to, et­tä Eu­raan ra­por­toi­tiin per­jan­tai­na yk­si uu­si ko­ro­na­ta­paus.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram