24.9.2021 8.17
Uutiset
 

Satakunta selkeästi leviä­mis­vai­heessa – ilmaantuvuusluku kaksin­ker­tais­tunut viikossa

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­mä ar­vi­oi tors­tai­ses­sa ko­koon­tu­mi­ses­saan alu­een pan­de­mi­a­ti­lan­teen hei­ken­ty­neen no­pe­as­ti. Uu­sien ko­ro­na­ta­paus­ten il­maan­tu­vuus on kak­sin­ker­tais­tu­nut vii­kon ai­ka­na, ja myös po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti.

Vii­kol­la 37 Sa­ta­kun­nas­sa otet­tiin THL:n ti­las­to­jen mu­kaan yh­teen­sä 4301 näytet­tä, jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 4,2 pro­sent­tia. Vii­kol­la 36 ote­tuis­ta 4935 näyt­tees­tä po­si­tii­vi­sia oli 1,5 pro­sent­tia.

Ti­lan­tee­seen vai­kut­taa mer­kit­tävästi Har­ja­val­las­sa toi­mi­van BASF:n ak­ku­teh­taan työmaan laa­ja epi­de­mi­a­ti­lan­ne, mut­ta myös muu­al­la Sa­ta­kun­nas­sa ta­paus­määrät ovat ol­leet nou­sus­sa. AT­TR pai­not­taa edel­leen alu­eel­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mis­ta ja ko­ro­na­tur­val­lis­ten toi­min­ta­ta­po­jen tärkeyt­tä epi­de­mi­an hil­lit­se­mi­sek­si.

Sa­ta­kun­nas­sa on to­det­tu ai­ka­vä­lil­lä 8.–21. syys­kuu­ta kaik­ki­aan 279 ta­paus­ta, jo­ten 14 vuo­ro­kau­den il­maan­tu­vuus on 129,5/100 000 asu­kas­ta koh­den. Eu­ras­sa tar­tun­to­ja on to­det­tu ky­sei­sel­lä ai­ka­vä­lil­lä nel­jä ja Sä­ky­läs­sä kol­me. Pa­hin ti­lan­ne on Po­ris­sa, jos­sa tar­tun­to­ja on ol­lut 169 ja Har­ja­val­las­sa sekä Rau­mal­la, jois­sa on to­det­tu 32 tar­tun­taa.

Ti­lan­ne ylit­tää le­viämis­vai­heen kri­tee­rit laa­jal­ti Sa­ta­kun­nas­sa, mut­ta on vai­kein Har­ja­val­las­sa ja Po­ris­sa. Myös Po­mar­kus­sa ja Jämijärvel­lä il­maan­tu­vuus on hy­vin kor­kea, jon­ka lisäksi sel­vässä nou­sus­sa ol­laan myös Rau­mal­la.

Tartunnat pitkälti työpaikoilta

Sa­ta­kun­nas­sa to­det­tiin vii­me vii­kon ai­ka­na 171 uut­ta ta­paus­ta, jois­ta pe­rä­ti 91 jäl­ji­tet­tiin työ­pai­koil­le. Tar­tun­nois­ta val­ta­o­sa, eli 88 oli pe­räi­sin Har­ja­val­lan ak­ku­teh­taal­ta.

Sa­mas­ta ta­lou­des­ta to­det­tiin 39 tar­tun­taa ja ys­tä­vä- ja lä­hi­pii­ris­tä vii­si tar­tun­taa. Har­ras­tus- tai ra­vin­to­la­pe­räi­siä tar­tun­to­ja ei vii­me vii­kon ai­ka­na to­det­tu.

Tar­tun­nan­läh­de sel­vi­si 89 pro­sen­tis­sa ta­pauk­sis­ta. 46 pro­sent­tia tar­tun­nan saa­neis­ta oli val­miik­si ka­ran­tee­nis­sa, kun tar­tun­ta to­det­tiin.

Sa­ta­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­det­ta­va­na nel­jä ko­ro­na­po­ti­las­ta, jois­ta kak­si vuo­de­o­sas­tol­la ja kak­si teho-osas­tol­la. Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon vuo­de­o­sas­toil­la ei ole po­ti­lai­ta, mut­ta pe­rus­ter­vey­den­huol­to on edel­leen erit­täin kuor­mit­tu­nut ko­ro­na­toi­mis­ta.

Ravin­to­la­ra­joi­tukset tiukkenevat jälleen

Val­ti­o­neu­vos­to päät­ti tors­tai­na, et­tä ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten osal­ta Sa­ta­kun­nas­sa pa­la­taan pe­rus­ta­sol­ta le­vi­ä­mis­vai­heen ra­joi­tuk­siin. Ra­joi­tuk­set tu­le­vat voi­maan per­jan­tais­ta 24. syys­kuu­ta läh­tien.

Le­vi­ä­mis­vai­heen alu­eil­la an­nis­ke­lu on sal­lit­tu kel­lo 23 saak­ka ja ra­vin­to­lat saa­vat ol­la au­ki puo­lee­nyö­hön. Baa­rien ja pu­bien sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa on käy­tös­sä vain puo­let asi­a­kas­pai­kois­ta.

Ruo­ka­ra­vin­to­loi­den sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa on käy­tös­sä 75 pro­sent­tia asi­a­kas­pai­kois­ta. Tans­si­mi­nen ja ka­ra­o­ken lau­la­mi­nen ei­vät ole käy­tän­nös­sä sal­lit­tu­ja, kos­ka asi­ak­kai­ta oh­jeis­te­taan is­tu­maan si­sä­ti­lois­sa pai­koil­laan.

Nuoria toivotaan rokottautumaan

Ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus Sa­ta­kun­nas­sa nou­see ta­sai­ses­ti. Ei­li­sen tie­don mu­kaan en­sim­mäisen an­nok­sen on saa­nut 72,7 pro­sent­tia sa­ta­kun­ta­lai­sis­ta, kun luku on koko Suo­mes­sa 73,4 pro­sent­tia. Kak­si ro­ko­te­an­nos­ta saa­nei­ta on niin Sa­ta­kun­nas­sa kuin koko Suo­mes­sa­kin 59,1 pro­sent­tia.

Ro­ko­tus­ten pai­no­pis­te on siir­ty­nyt kak­ko­san­nos­ten ro­ko­tuk­siin. En­sim­mäisen an­nos­ten osal­ta ti­las­tol­lis­ta nou­sua ta­pah­tuu hi­taas­ti. Edel­leen eri­tyi­ses­ti nuor­ten ai­kuis­ten ro­ko­te­kat­ta­vuut­ta pitäisi saa­da kor­ke­am­mak­si.

THL on suo­si­tel­lut kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen an­ta­mis­ta va­ka­vas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le, joi­den toi­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta on vähin­tään kak­si kuu­kaut­ta ja hen­ki­löil­le, jot­ka sai­vat kak­si an­nos­ta 3-4 vii­kon välein al­ku­vuo­des­ta 2021. Toi­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta tu­lee kui­ten­kin ol­la vähin­tään kuu­si kuu­kaut­ta. Kol­mat­ta ro­ko­te­an­nos­ta ei kui­ten­kaan tässä vai­hees­sa an­ne­ta al­le 30-vuo­ti­ail­le mie­hil­le.

Kol­man­net ro­ko­tuk­set käyn­nis­te­tään Sa­ta­kun­nas­sa mah­dol­li­sim­man pian. Osa kun­nis­ta on jo aloit­ta­nut im­muu­ni­puut­teis­ten ro­ko­tuk­set.

Sai­raan­hoi­to­pii­ri ro­kot­taa di­a­lyy­si­po­ti­laat ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat asi­ak­kaat, jot­ka sai­vat ro­kot­teet al­ku­vuo­des­ta. Sai­raan­hoi­to­pii­rin etu­lin­jan työnte­ki­jöiden kol­man­net ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät en­si vii­kol­la.