23.7.2021 9.03
Uutiset
 
Lenni Lehtonen

Satakunta siirtyi kiihty­mis­vai­heeseen, Euraan kirjattiin eilen kaksi uutta tapausta

image

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) ko­koon­tui tors­tai­na 22. hei­nä­kuu­ta. Sa­ta­kun­nan epi­de­mi­a­ti­lan­ne oli vie­lä al­ku­vii­kol­la rau­hal­li­nen ja pe­rus­ta­sol­la. Vii­me päi­vi­nä ti­lan­ne on muut­tu­nut ja Sa­ta­kun­ta siir­tyi kiih­ty­mis­vai­hee­seen, sil­lä il­maan­tu­vuus­lu­vut ovat nou­sus­sa ja po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus kai­kis­ta näyt­teis­tä ko­hon­nut. Vi­rus le­vi­ää täl­lä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa.

Eu­raan kir­jat­tiin ei­len kak­si uut­ta tar­tun­ta­ta­paus­ta, jot­ka ei­vät lii­ty toi­siin­sa. Sä­ky­lään on vii­meis­ten kah­den vii­kon ai­ka­na tul­lut kol­me uut­ta tar­tun­ta­paus­ta, jois­ta tuo­rein on kir­jat­tu 19. hie­nä­kuu­ta.

Ter­veys­pal­ve­lui­den pääl­lik­kö Jaa­na Ok­sa ker­too, et­tä Sä­ky­läs­sä al­le 30-vuo­ti­ai­den ro­ko­te­kat­ta­vuus on jo 50 pro­sen­tin tie­noil­la, ja al­le 20-vuo­ti­ai­den taas rei­lut 30 pro­sent­tia.

– Hei­nä­kuu on toi­saal­ta hil­jen­tä­nyt ro­kot­tei­den ky­syn­tää, mut­ta toi­saal­ta taas mo­net ha­vah­tu­vat, et­tä mat­kai­lua var­ten tu­lee ol­la ro­ko­te­to­dis­tus. Kaik­ki vii­koit­tai­set ro­ko­tu­sa­jat­kin ovat yhä men­neet, Ok­sa ker­too.