16.9.2021 14.18
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Sinilevät ovat runsastuneet Pyhäjärvessä vasta syksyn kynnyksellä

Lauantaina Myllyojanlahden yltä otetussa kuvassa näyttäytyy varsin leväinen Pyhäjärvi. Viikonloppuna vallitsi koillistuuli, joka liikutti levää lounaan suuntaan kautta järven.

Lauantaina Myllyojanlahden yltä otetussa kuvassa näyttäytyy varsin leväinen Pyhäjärvi. Viikonloppuna vallitsi koillistuuli, joka liikutti levää lounaan suuntaan kautta järven.

Miika Virta

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Py­hä­jär­ven ran­noil­la oli kiis­kien jouk­ko­kuo­le­mien ai­heut­ta­maa hait­taa lu­kuun ot­ta­mat­ta eri­no­mai­nen uin­ti­ke­sä. Jär­vi oli kir­kas, läm­min ja hy­vä­kun­toi­nen.

Nyt, kun säät ovat kään­ty­neet syk­syi­sem­mäk­si, si­ni­le­vät ovat jär­ves­sä run­sas­tu­neet.

– On­nek­si se ei ta­pah­tu­nut kes­ken par­haan uin­ti­kau­den, Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin asi­an­tun­ti­ja Lau­ri Ant­ti­la to­te­aa.

Hän ei pidä si­ni­le­vä­ti­lan­teen ryöp­säh­tä­mis­tä ol­len­kaan yl­lät­tä­vä­nä, ei­kä ky­sees­sä ole suin­kaan en­sim­mäi­nen ker­ta, kun olo­suh­teet le­vil­le ovat otol­li­set Py­hä­jär­vel­lä vas­ta syk­syl­lä.

– Jär­ven läm­pö­ti­la on yhä noin 15 as­tet­ta, elo­kuun sa­teet huuh­toi­vat ra­vin­tei­ta maal­ta jär­veen ja vii­me­ai­kai­set tuu­let ovat pöl­lyt­tä­neet poh­ja­ra­vin­tei­ta, hän lu­et­te­lee luon­nol­li­sia syi­tä le­vä­ti­lan­teen taus­tal­la.

Vii­kon­lop­pu­na Py­hä­jär­vel­tä al­koi tul­la le­vä­ha­vain­to­ja. Ant­ti­la ker­too, et­tä ti­lan­ne oli vie­lä rau­hal­li­nen, kun jär­ves­tä vii­me vii­kol­la otet­tiin näyt­tei­tä, mut­ta jo niis­sä ha­vait­tiin pal­jon eri­lai­sia le­viä.

– Le­vä­näyt­teen pe­rus­teel­la jär­ves­sä on use­am­paan su­kuun kuu­lu­via si­ni­le­viä, myös po­ten­ti­aa­li­ses­ti myrk­kyä tuot­ta­via la­je­ja. Mi­kä­li ve­des­sä ha­vai­taan run­saas­ti le­vää, on ui­mis­ta ja ve­den käyt­tä­mis­tä ta­lous- tai löy­ly­ve­te­nä syy­tä vält­tää. Si­ni­le­vien li­säk­si jär­ves­sä run­saas­ti pii­le­vää.

Köyliönjärvessä vaihtelua

Ant­ti­lal­la on tar­kem­paa tie­toa ni­me­no­maan Py­hä­jär­ves­tä, mut­ta hän muis­tut­taa, et­tä sade-, tuu­li- ja läm­pö­o­lo­suh­teet ovat koh­dan­neet yh­tä­lail­la mui­ta­kin jär­viä.

– Ve­sien kyl­me­ne­mi­nen voi ede­saut­taa le­vän vä­hen­ty­mis­tä, mut­ta tie­tyt le­vä­ryh­mät toki viih­ty­vät vii­leis­sä­kin ve­sis­sä, Ant­ti­la ar­vi­oi tu­le­vaa.

Köy­li­ön­jär­ves­sä le­vää on ol­lut vii­koit­tais­ta sil­mä­mää­räis­tä seu­ran­taa te­ke­vän Py­hä­jär­vi­seu­dun ym­pä­ris­tö­toi­mis­ton ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja Ilo­na Nis­ka­sen mu­kaan vaih­te­le­vas­ti koko ke­sän.

– Use­am­min ti­lan­ne Köy­li­ön­jär­ves­sä on ol­lut, et­tä le­vää on kuin et­tä sitä ei oli­si. Py­hä­jär­ves­sä taas ti­lan­ne oli koko ke­sän toi­sin päin, hän sum­maa.

Vii­me vii­kol­la ym­pä­ris­tö­toi­mis­ton seu­ran­nan tark­kai­lu­pis­teil­lä Köy­li­ön­jär­ven Yt­ti­län Ot­tas­sa oli hie­man le­vää, mut­ta Py­hä­jär­ven Ka­tis­maas­sa ei lan­kaan. Tuo­rei­man seu­ran­ta­tu­lok­sen mu­kaan edel­lis­päi­vä­nä ei tuu­li­sen sään val­li­tes­sa ol­lut le­vää kum­man­kaan jär­ven ha­vain­to­pis­teel­lä.

– Tuu­len suun­ta ja voi­mak­kuus voi ai­heut­taa le­vä­ku­kin­nan run­sau­des­sa voi­ma­kas­ta pai­kal­lis­ta vaih­te­lua, Ant­ti­la sa­noo.