10.1.2020 15.21
Uutiset
 
Riina Kaski

Sivakointia samaan suuntaan – yläneläisnuoret yhteistyöllä loppukilpailuun

Yläneen yhtenäiskoulun 9.-luokkalaiset Harri Salonen, Atte Räihä ja Aleksi Aalto tekivät Taitaja9:n aluekilpailussa esimerkiksi kolmen etenijän sukset, joilla he pääsivät viemään rakentamansa linnunpöntön määrättyyn paikkaan. Joukkuekaverusten työnjako on ollut sen verran hyvää, että finaali häämöttää keväällä.

Yläneen yhtenäiskoulun 9.-luokkalaiset Harri Salonen, Atte Räihä ja Aleksi Aalto tekivät Taitaja9:n aluekilpailussa esimerkiksi kolmen etenijän sukset, joilla he pääsivät viemään rakentamansa linnunpöntön määrättyyn paikkaan. Joukkuekaverusten työnjako on ollut sen verran hyvää, että finaali häämöttää keväällä.

Riina Kaski

image

Pöytyä, Yläne | 9.-luokkalaiset Harri Salonen, Atte Räihä ja Aleksi Aalto ovat tsempanneet itsensä kahden vaiheen läpi Taitaja9-kilpailun finaaliin.

Ylä­neen yh­te­näis­kou­lua käy­vät Har­ri Sa­lo­nen, At­te Räi­hä ja Alek­si Aal­to odot­ta­vat jo tou­ko­kuu­ta, jol­loin on Tai­ta­ja9-kil­pai­lun fi­naa­li. He ovat eden­neet jat­koon pai­kal­lis- ja alu­e­kil­pai­luis­ta.

– Sa­lon alu­e­kil­pai­lus­sa meil­le oli tär­kein­tä voit­taa kou­lum­me toi­nen jouk­kue, kol­mik­ko sa­noo lei­kil­lään.

Sii­nä he on­nis­tui­vat, kos­ka yl­si­vät 36 jouk­ku­ees­ta kol­man­sik­si. Kah­dek­san ryh­mää va­lit­tiin lop­pu­kil­pai­luun, jos­ta toi­nen ylä­ne­läis­jouk­kue kar­siu­tui.

Alun pe­rin kou­lun 9.-luok­ka­lai­sis­ta muo­dos­tet­tiin nel­jä jouk­ku­et­ta, jois­ta kak­si sel­vi­si alu­e­kil­pai­luun.

Tä­hän men­nes­sä kol­mik­ko on esi­mer­kik­si tun­nis­ta­nut lo­go­ja, las­tan­nut muut­to­laa­ti­koi­ta, pur­ka­nut ha­ju­lu­kon ja ra­ken­ta­nut di­no­sau­ruk­sen. Alu­e­ki­sa koos­tui kuu­des­ta sar­jas­ta, jois­sa vie­räh­ti koko päi­vä.

Yh­dek­si me­nes­ty­mi­sen­sä sa­lai­suu­dek­si nuo­ret epäi­le­vät par­ti­o­taus­taan­sa.

En­si syk­syn opis­ke­lu­suun­ni­tel­mat ys­tä­vyk­sil­lä ovat sa­man suun­tai­sia, jos­kin pie­nil­lä vi­vah­de-eroil­la.

Lue li­sää Ala­sa­ta­kun­nas­ta 14. tam­mi­kuu­ta.