21.9.2021 5.14
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Sote-uudistus voisi olla nimeltään myös sotepe, sillä se uudistaa pelas­tus­pal­ve­lutkin

Päivystävät palomestarit Petri Rantala ja Harri Salonen työskentelevät monipuolisella alueella. Ala-Satakunnassa on poikkeuksellisen monipuolinen teollisuus, puolustusvoimien toimintaa, iso järvi ja vilkasliikenteisiä isoja teitä, joilla liikkuu myös vaarallisia aineita. Kaikki nämä seikat asettavat vaatimuksia pelastustoiminnalle ja kalustolle.

Päivystävät palomestarit Petri Rantala ja Harri Salonen työskentelevät monipuolisella alueella. Ala-Satakunnassa on poikkeuksellisen monipuolinen teollisuus, puolustusvoimien toimintaa, iso järvi ja vilkasliikenteisiä isoja teitä, joilla liikkuu myös vaarallisia aineita. Kaikki nämä seikat asettavat vaatimuksia pelastustoiminnalle ja kalustolle.

Elli-Mari Ahola

Eu­ra, Sä­ky­lä, Rau­ma, Lap­pi | Sote-uu­dis­tus tuo pe­las­tus­lai­tok­sen ja ter­veys­kes­kuk­set sa­man hal­lin­non al­le sääs­tö­pai­nei­neen. Eu­ran ja Sä­ky­län alu­een vas­tuu­pa­lo­mes­ta­rit top­puut­te­le­vat pa­him­pia pel­ko­ja so­pi­mus­pa­lo­kun­tien lak­kaut­ta­mi­sis­ta.

Sä­ky­län ja Köy­li­ön vii­des­tä so­pi­mus­pa­lo­kun­nas­ta vas­taa­va pa­lo­mes­ta­ri Har­ri Sa­lo­nen ei pidä kä­sit­tees­tä "sote-uu­dis­tus".

– Oli­si alun pe­rin­kin pi­tä­nyt pu­hua so­te­pes­tä, sil­lä pe­las­tus on olen­nai­nen osa sitä. Nyt se on unoh­tu­nut vä­lil­lä päät­tä­jil­tä­kin, hän to­te­aa.

Hän us­koo, et­tä so­ten uhat liit­ty­vät pait­si mah­dol­li­seen ra­hoi­tuk­sen ja sen myö­tä pal­ve­lu­ta­son hei­ken­tä­mi­seen, myös sii­hen, et­tä pe­las­tu­sa­lan ää­ni ei pää­se riit­tä­väs­ti kuu­lu­viin suu­ren sote-mas­san jou­kos­ta.

Sen si­jaan sii­hen, et­tä sote-uu­dis­tuk­sen myö­tä lak­kau­tet­tai­siin VPK-so­pi­muk­sia ja pa­lo­a­se­mia, hän ei us­ko, ku­ten ei Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an VPK:ia lu­kuun ot­ta­mat­ta Eu­ran so­pi­mus­pa­lo­kun­nis­ta vas­taa­va pa­lo­mes­ta­ri Pet­ri Ran­ta­la­kaan. He pi­tä­vät to­den­nä­köi­se­nä, et­tä sääs­töt koh­dis­tu­vat ta­sai­ses­ti sekä vir­ka­hen­ki­lös­töön et­tä so­pi­mus­pa­lo­kun­tiin.

Pel­kään, et­tä alu­e­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti jää al­hai­sek­si. Nyt pi­täi­si ym­mär­tää, et­tä so­tes­sa maa­kun­nal­le siir­ty­vät pal­ve­lut ovat nii­tä kaik­kein lä­hei­sim­piä lä­hi­pal­ve­lui­ta, joi­ta on ole­mas­sa.

Har­ri Sa­lo­nen

Uu­dis­tuk­ses­sa ei ole pelk­kiä uh­kia, ja on­nis­tu­es­saan sen ei pi­täi­si juu­ri nä­kyä kun­ta­lai­sel­le as­ti.

– On­net­to­muus­ti­lan­tei­den hoi­to voi hel­pot­tu­a­kin, kun pe­las­tus, en­si­hoi­to ja jat­ko­hoi­to ovat kaik­ki sa­mas­sa jär­jes­tel­mäs­sä. Akuu­teis­sa on­net­to­muus­ti­lan­teis­sa sote-uu­dis­tuk­sen ei pi­täi­si nä­kyä kan­sa­lai­sel­le ol­len­kaan, mut­ta hal­lin­toa se saat­taa hel­pot­taa, Ran­ta­la ar­vi­oi.

Hyväkuntoiset palokunnat

Ala-Sa­ta­kun­nan alu­eel­la pe­las­tus­pal­ve­lut pe­rus­tu­vat vah­vas­ti so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­jär­jes­tel­mään. Lä­him­mät va­ki­tui­set pa­lo­kun­nat ovat Huit­ti­sis­sa, Har­ja­val­las­sa ja Rau­mal­la. Vah­van VPK-ver­kos­ton tu­ke­mi­nen on to­den­nä­köi­ses­ti myös tu­le­van maa­kun­nan suun­ta, sil­lä se on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Pe­las­tus­lai­tos tar­jo­aa ka­lus­ton ja VPK:t työn.

– Alu­eel­lam­me on tosi hy­vät ka­lus­tot ja vi­re­ät kou­lu­te­tut pa­lo­kun­nat, Har­ri Sa­lo­nen ar­vi­oi.

VPK:t ovat hank­ki­neet myös eri­koi­so­saa­mis­ta, jota voi hyö­dyn­tää nii­den oman ydi­na­lu­een ul­ko­puo­lel­la­kin. Esi­mer­kik­si Eu­ran VPK:lla on rai­vau­syk­sik­kö tuk­ki­kou­ra­va­rus­tuk­sel­la ja kah­del­la nos­tu­ril­la, Pa­ne­li­an VPK on yk­si maa­kun­nan kol­mes­ta ve­si­huol­to­pa­lo­kun­nas­ta ja eri­kois­tu­nut suur­ten sam­mu­tus­ve­si­mää­rien siir­toon, Kaut­tu­an teh­tai­den VPK on hank­ki­nut ka­lus­toa te­ol­li­suu­teen suun­tau­tu­viin teh­tä­viin, se ja Sä­ky­län VPK ovat eri­kois­tu­neet jär­vi­teh­tä­viin, Kiu­kais­ten VPK:lla on met­sä­pa­lo­kont­ti ja myös Yt­ti­läs­sä toi­mi­va Köy­li­ön VPK on eri­kois­tu­nut maas­to­pa­loi­hin hank­ki­mal­la mön­ki­jöi­tä.

Pa­lo­mes­ta­rit ovat sitä miel­tä, et­tä VPK-ver­kos­tos­ta sääs­tä­mi­nen pa­lo­kun­tia vä­hen­tä­mäl­lä ei ole re­a­lis­tis­ta. Jos sa­maan teh­tä­vään pi­tää tul­la kau­em­paa, ei tule sääs­töä mut­ta tur­val­li­suus heik­ke­nee.

Eu­ran pa­lo­a­se­mal­la pal­ve­le­vat niin Kaut­tu­an teh­tai­den VPK, Eu­ran VPK kuin pe­las­tus­lai­tok­sen Ala-Sa­ta­kun­nan päi­vys­tä­vät pa­lo­mes­ta­rit. Alu­een ul­ko­puo­lel­ta on jos­kus kuu­lu­nut ky­se­ly­jä, tar­vit­see­ko yk­si ase­ma kak­si pa­lo­kun­taa.

– Jos nämä VPK:t yh­dis­tet­täi­siin, syn­tyi­si yk­si mas­sii­vi­nen pa­lo­kun­ta ja ku­lut oli­si­vat sa­mat. Alu­eel­la on niin pal­jon teh­tä­viä, Sa­lo­nen ar­vi­oi.

Johtaja mieluiten lähellä

Yk­si ky­sy­mys on myös pa­lo­mes­ta­rien si­jain­ti. Nyt Sa­ta­kun­nas­sa on kol­me päi­vys­ty­sa­lu­et­ta. Ran­ta­la ja Sa­lo­nen pal­ve­le­vat P32-alu­eel­la, joka ulot­tuu Eu­ra­jo­el­le, Eu­raan, Rau­mal­le, Sä­ky­lään, Huit­ti­siin, Ko­ke­mä­el­le ja Har­ja­val­taan. Muut alu­eet ovat Poh­jois-Sa­ta­kun­ta ja Po­rin seu­tu.

– Päi­vys­ty­sa­lu­ei­den yh­dis­tä­mi­ses­tä on käy­ty kes­kus­te­lu­ja so­tes­ta ir­ral­laan. Sitä koh­taan on ken­täl­lä vas­tus­tus­ta, kos­ka so­pi­mus­pa­lo­kun­nat ha­lu­a­vat, et­tä pa­lo­mes­ta­rin tuki on lä­hel­lä.

Jos kaik­ki pa­lo­mes­ta­rit is­tui­si­vat Po­ris­sa, he­rää ky­sy­mys, on­ko se enää kaik­kien kan­nal­ta riit­tä­vän lä­hel­lä. Si­tä­kin tu­le­vat alu­e­val­tuus­tot saat­ta­vat jou­tua poh­ti­maan.

– Pel­kään, et­tä alu­e­vaa­lien ää­nes­tysp­ro­sent­ti jää al­hai­sek­si. Nyt pi­täi­si ym­mär­tää, et­tä so­tes­sa maa­kun­nal­le siir­ty­vät pal­ve­lut ovat nii­tä kaik­kein lä­hei­sim­piä lä­hi­pal­ve­lui­ta, joi­ta on ole­mas­sa, Sa­lo­nen ve­to­aa.