13.6.2019 9.00
Uutiset
 
Joni Tuominen

Suomessa paljon uimataidottomia

Uimakoululaiset Velmeri Mäkitalo (vas.), Olga Nurminen ja Sara Valtonen olivat Euran uimahallin syvässäkin altaassa kuin kotonaan.

Uimakoululaiset Velmeri Mäkitalo (vas.), Olga Nurminen ja Sara Valtonen olivat Euran uimahallin syvässäkin altaassa kuin kotonaan.

Joni Tuominen

image

Eura | Jopa kolmasosa 15–64-vuotiaista suomalaisista ei osaa uida, kun määritelmänä käytetään pohjoismaissa käytettävää määritelmää uimataidosta.

Sen mu­kaan hen­ki­lö on ui­ma­tai­toi­nen, kun hän pu­dot­tu­aan sy­vään ve­teen niin, et­tä pää käy ve­den al­la ja pääs­ty­ään uu­del­leen pin­nal­le ui yh­tä­jak­soi­ses­ti 200 met­riä, jos­ta 50 met­riä se­läl­lään.

Eu­ran kun­nan ui­ma­kou­lu­jen oh­jaa­ja­na vii­meis­ten nel­jän vuo­den ajan toi­mi­nut Mona Kos­ki ko­kee, et­tä ui­ma­tai­dos­sa oli­si pa­ran­net­ta­vaa sekä lap­sil­la et­tä ai­kui­sil­la.

– Kyl­lä sen va­li­tet­ta­vas­ti huo­maa, et­tä ui­ma­tai­to on hei­ken­ty­nyt jat­ku­vas­ti, yh­teen­sä 14 vuot­ta eri puo­lil­la Sa­ta­kun­taa uin­ti­oh­jaa­ja­na toi­mi­nut Kos­ki to­te­aa.

Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja An­ne­li Toi­vo­nen myön­tää suo­ma­lais­ten ui­ma­tai­dot­to­mien mää­rän ole­van kor­kea. Hän sa­noo, et­tä ti­lan­teen odo­te­taan pa­ra­ne­van tu­le­vai­suu­des­sa, sil­lä vai­kut­ta­jat ovat al­ka­neet ym­mär­tää ui­ma­tai­don mer­ki­tyk­sen.

– On hie­noa, et­tä ui­ma­tai­don op­pi­mi­nen on otet­tu osak­si pe­rus­kou­lun op­pi­mis­ta­voi­tet­ta. Tär­ke­ää oli­si, et­tä kou­lu­ja tu­et­tai­siin riit­tä­väs­ti myös ta­lou­del­li­ses­ti, jot­ta ui­ma­o­pe­tus­ta pys­tyt­täi­siin jär­jes­tä­mään.

Lue li­sää suo­ma­lais­ten ui­ma­tai­dos­ta 13. ke­sä­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.