15.5.2021 9.35
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Tänään ja huomenna ovat käsillä ehdokkaiden viimeiset hetket täyttää Alasatakunnan vaalikone

Alasatakunnan vaalikoneita on oikeastaan kaksi, omansa Euralle ja Säkylälle. Jotkut teemat sopivat molemmille.

Alasatakunnan vaalikoneita on oikeastaan kaksi, omansa Euralle ja Säkylälle. Jotkut teemat sopivat molemmille.

Elli-Mari Ahola

Eu­ra, Sä­ky­lä | Ala­sa­ta­kun­nan vaa­li­ko­neen vas­tau­sai­kaa eh­dok­kail­le on pi­den­net­ty sekä Eu­ran et­tä Sä­ky­län osal­ta sun­nun­tai­hin 16. tou­ko­kuu­ta saak­ka.

Ala­sa­ta­kun­nan vaa­li­ko­nee­seen on nyt re­kis­te­röi­ty­nyt vas­taa­jak­si sel­väs­ti yli puo­let koko alu­een kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta, 58 pro­sent­tia Eu­ran eh­dok­kais­ta ja 63 pro­sent­tia Sä­ky­län eh­dok­kais­ta. Kat­ta­vuus on jo hy­väl­lä ta­sol­la, mut­ta vas­tau­sai­kaa on pi­den­net­ty, jot­ta sii­tä tu­li­si en­tis­tä­kin pa­rem­pi.

Tilasto näyttää, kuinka moni ehdokkaista missäkin puolueessa oli rekisteröitynyt vastaajaksi vaalikoneeseen keskiviikkona kello 12 mennessä.

Tilasto näyttää, kuinka moni ehdokkaista missäkin puolueessa oli rekisteröitynyt vastaajaksi vaalikoneeseen keskiviikkona kello 12 mennessä.

Kaik­kein ak­tii­vi­sin vas­taa­mi­ses­sa koko alu­eel­la on ol­lut Eu­ran vih­re­ät, joi­den mo­lem­mat kak­si eh­do­kas­ta ovat re­kis­te­röi­ty­neet ko­nee­seen. Erit­täin ak­tii­vi­nen on ol­lut myös Sä­ky­län SDP, jon­ka 15 eh­dok­kaas­ta vain kak­si ei ole re­kis­te­röi­ty­nyt Ala­sa­ta­kun­nan vaa­li­ko­nee­seen. Lu­ku­mää­räi­ses­ti eni­ten re­kis­te­röi­ty­nei­tä eh­dok­kai­ta on Eu­ran kes­kus­tas­sa, 23. Täl­lä puo­lu­eel­la on myös seu­dun laa­jin, 39 ni­men lis­ta.

Eu­ras­sa kris­til­lis­de­mok­raat­tien ja pi­raat­ti­puo­lu­een tai Sä­ky­läs­sä vih­rei­den eh­dok­kaat ei­vät ai­na­kaan kes­ki­viik­ko­na kel­lo 12 men­nes­sä näi­tä lu­ku­ja täs­mät­tä­es­sä ol­leet re­kis­te­röi­ty­neet ko­nee­seen ol­len­kaan.

Myös nii­den eh­dok­kai­den, jot­ka jo ovat täyt­tä­neet vaa­li­ko­neen, kan­nat­taa hyö­dyn­tää li­sä­ai­ka ja käy­dä vie­lä ker­ran tar­kis­ta­mas­sa omat vas­tauk­sen­sa vaa­li­ko­nees­ta.

Vas­ta­ta tai tar­kis­taa omia vas­tauk­si­aan eh­tii vie­lä koko sun­nun­tain. Jos vie­lä maa­nan­tai­na on pai­na­va syy tar­kis­taa tai muut­taa vas­tauk­sia, se on­nis­tuu ot­ta­mal­la yh­teyt­tä vaa­li­ko­nep­ro­jek­tin yh­teys­hen­ki­lö El­li-Mari Aho­laan säh­kö­pos­til­la el­li-mari.aho­la @ ala­sa­ta­kun­ta.fi tai pu­he­li­mel­la 0447407312. Sa­mas­ta osoit­tees­ta voi myös pyy­tää it­sel­leen vaa­li­ko­neen vas­taus­lin­kin, jos se jos­tain syys­tä on ka­don­nut tai sitä ei ole saa­nut oman puo­lu­een­sa yh­teys­hen­ki­löl­tä.

Vaa­li­ko­ne jul­kais­taan ylei­söl­le kes­ki­viik­ko­na 19. tou­ko­kuu­ta.