8.6.2021 17.15
Uutiset
 
Esa Viippola

Tietöitä tiedossa Kokemäentiellä tällä viikolla

Kokemäentie Kepolan ja Ristolan välissä saa tällä viikolla uutta pintaa noin 2,5 kilometrin matkalle.

Kokemäentie Kepolan ja Ristolan välissä saa tällä viikolla uutta pintaa noin 2,5 kilometrin matkalle.

Esa Viippola

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kuk­sen tie­työt tu­le­vat täl­lä vii­kol­la Köy­li­öön, kun Ris­to­lan ja Ke­po­lan vä­lis­sä pääl­lys­te­tään noin 2,5 ki­lo­met­riä Ko­ke­mä­en­tie­tä.

Pi­ki­töi­den koh­dal­la lii­ken­ne py­säy­te­tään kum­mas­ta­kin suun­nas­ta vuo­ro­tel­len. Töi­tä teh­dään päi­vä- ja il­ta-ai­kaan, jo­ten tiel­lä­liik­ku­jien on syy­tä va­rau­tua vii­väs­tyk­siin. Pai­kal­la on töi­den ai­ka­na lii­ken­tee­noh­jaus.

Työ­mai­den koh­dal­la on alen­net­tu no­peus­ra­joi­tus ja tiel­lä­liik­ku­jien on syy­tä nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta työ­maan lä­hei­syy­des­sä aja­es­saan. No­peus­ra­joi­tuk­set pa­lau­te­taan en­nal­leen vas­ta kun tie­mer­kin­nät on maa­lat­tu pääl­lys­tys­töi­den jäl­keen.

Mah­dol­li­nen sade voi sot­kea ai­ka­tau­lun, sil­lä pääl­lys­tys­töi­tä ei voi­da teh­dä ko­val­la sa­teel­la. Sade voi myös vii­väs­tyt­tää tie­mer­kin­tö­jen te­ke­mis­tä, sil­lä tie­mer­kin­tö­jä voi­daan maa­la­ta ai­no­as­taan kui­val­la ke­lil­lä.