23.11.2019 13.25
Uutiset
 
Esa Viippola

Toisen orgaaninen "möhnä" on karvantutkijan aarre – Luistarista löytyneistä karvoista on saatu uutta tietoa

image

Eura | Luistarin hyvin kaivetut ja säilötyt löydökset ovat mahdollistaneet myös turkislöytöjen tarkan tieteellisen tutkimisen. FT Tuija Kirkinen Helsingin yliopiston arkeologian laitokselta esitti tuoreimpia tuloksia Luistarin juhlavuoden päättävässä muinais­pu­ku­se­mi­naa­rissa lauantaina Euran koulukeskuksen auditoriossa.

Tut­ki­muk­ses­sa kes­ki­tyt­tiin Eu­ran emän­nän hau­taan. Hau­das­sa ol­lei­den run­sai­den me­tal­lie­si­nei­den an­si­os­ta myös or­gaa­nis­ta ma­te­ri­aa­lia on tal­les­sa tut­ki­joi­ta var­ten.

– Men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä mo­nil­la muil­la kai­vauk­sil­la kes­ki­tyt­tiin esi­neis­töön, mut­ta Luis­ta­ris­sa otet­tiin tal­teen or­gaa­ni­nen "möh­nä­kin", ja sen an­si­os­ta tut­ki­mus on mah­dol­lis­ta, Tui­ja Kir­ki­nen ker­toi au­di­to­ri­on lä­hes täyt­tä­neel­le se­mi­naa­ri­vä­el­le.

Näyt­tei­tä on saa­tu tut­kit­ta­vak­si Kan­sal­lis­mu­se­on va­ras­toi­dus­ta ko­ko­el­mas­ta. Kan­sal­lis­mu­se­on pe­rus­näyt­te­lyyn kuu­lu­via esi­nei­tä tut­ki­mus­ryh­mä pää­si va­lo­ku­vaa­maan pari viik­koa sit­ten, mut­ta hau­rau­den ta­kia niis­tä ei ai­na­kaan vie­lä otet­tu näyt­tei­tä.

Tut­ki­mu­sai­neis­ton pe­rus­teel­la Eu­ran emän­näl­lä oli hau­das­sa yl­lään usei­den eläin­ten tur­kik­sia. Ala­ruu­mis­ta to­den­nä­köi­ses­ti peit­ti met­sä­peu­ran tal­ja, ja tal­jan pääl­le oli ase­tel­tu kis­sa­e­läi­men – mitä il­mei­sim­min il­vek­sen – na­has­ta teh­ty kar­va­tup­pi. Vyö­täi­sil­tä löy­tyi myös sau­kon­na­han pa­la­sia, jot­ka voi­si­vat Tui­ja Kir­ki­sen ar­vi­on mu­kaan ol­la pe­räi­sin vaik­ka­pa pie­nes­tä vyöl­le si­do­tus­ta nah­ka­pus­su­kas­ta.

Yl­lät­tä­vin kar­va­löy­tö oli har­ti­oi­den seu­dul­ta, jos­ta löy­tyi run­saas­ti kar­hun kar­vo­ja.

– Tämä oli to­del­la ou­to, ja vä­hi­ten odot­ta­ma­ni tu­los, Tui­ja Kir­ki­nen to­te­si.

Tui­ja Kir­ki­sen mu­kaan yk­si mah­dol­li­suus on, et­tä Eu­ran emän­näl­lä oli har­teil­laan siep­pu­ri, eli kar­hun­na­has­ta teh­ty viit­ta tai hup­pu. Ete­läs­sä lap­pi­lais­tyy­lis­tä siep­pu­ria ei to­sin ole juu­ri­kaan do­ku­men­toi­tu, vaik­ka kar­hun­nah­kaa on näil­lä­kin le­veyk­sil­lä kyl­lä läm­pi­mä­nä peit­to­na ja tal­ja­na käy­tet­ty.

Tur­kis­tut­ki­mus jat­kuu tie­teel­li­sen ar­tik­ke­lin kir­joit­ta­mi­sel­la, ja suu­rel­le ylei­söl­le­kin ai­hees­ta on Tui­ja Kir­ki­sen mu­kaan tar­koi­tus kir­joit­taa. Suun­ni­tel­mis­sa on myös Eu­ran emän­nän pu­vun en­nal­lis­ta­mi­nen uu­sien tie­to­jen mu­kai­sek­si.

Lue li­sää Luis­ta­rin mui­nais­pu­ku­se­mi­naa­ris­ta 26.11. Ala­sa­ta­kun­nas­ta.

Ota kantaa

Ota kantaa