23.11.2019 13:25
Uutiset
 
Esa Viippola

Toisen orgaaninen "möhnä" on karvantutkijan aarre – Luistarista löytyneistä karvoista on saatu uutta tietoa

image

Eura | Luistarin hyvin kaivetut ja säilötyt löydökset ovat mahdollistaneet myös turkislöytöjen tarkan tieteellisen tutkimisen. FT Tuija Kirkinen Helsingin yliopiston arkeologian laitokselta esitti tuoreimpia tuloksia Luistarin juhlavuoden päättävässä muinais­pu­ku­se­mi­naa­rissa lauantaina Euran koulukeskuksen auditoriossa.

Tut­ki­muk­ses­sa kes­ki­tyt­tiin Eu­ran emän­nän hau­taan. Hau­das­sa ol­lei­den run­sai­den me­tal­lie­si­nei­den an­si­os­ta myös or­gaa­nis­ta ma­te­ri­aa­lia on tal­les­sa tut­ki­joi­ta var­ten.

– Men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä mo­nil­la muil­la kai­vauk­sil­la kes­ki­tyt­tiin esi­neis­töön, mut­ta Luis­ta­ris­sa otet­tiin tal­teen or­gaa­ni­nen "möh­nä­kin", ja sen an­si­os­ta tut­ki­mus on mah­dol­lis­ta, Tui­ja Kir­ki­nen ker­toi au­di­to­ri­on lä­hes täyt­tä­neel­le se­mi­naa­ri­vä­el­le.

Näyt­tei­tä on saa­tu tut­kit­ta­vak­si Kan­sal­lis­mu­se­on va­ras­toi­dus­ta ko­ko­el­mas­ta. Kan­sal­lis­mu­se­on pe­rus­näyt­te­lyyn kuu­lu­via esi­nei­tä tut­ki­mus­ryh­mä pää­si va­lo­ku­vaa­maan pari viik­koa sit­ten, mut­ta hau­rau­den ta­kia niis­tä ei ai­na­kaan vie­lä otet­tu näyt­tei­tä.

Tut­ki­mu­sai­neis­ton pe­rus­teel­la Eu­ran emän­näl­lä oli hau­das­sa yl­lään usei­den eläin­ten tur­kik­sia. Ala­ruu­mis­ta to­den­nä­köi­ses­ti peit­ti met­sä­peu­ran tal­ja, ja tal­jan pääl­le oli ase­tel­tu kis­sa­e­läi­men – mitä il­mei­sim­min il­vek­sen – na­has­ta teh­ty kar­va­tup­pi. Vyö­täi­sil­tä löy­tyi myös sau­kon­na­han pa­la­sia, jot­ka voi­si­vat Tui­ja Kir­ki­sen ar­vi­on mu­kaan ol­la pe­räi­sin vaik­ka­pa pie­nes­tä vyöl­le si­do­tus­ta nah­ka­pus­su­kas­ta.

Yl­lät­tä­vin kar­va­löy­tö oli har­ti­oi­den seu­dul­ta, jos­ta löy­tyi run­saas­ti kar­hun kar­vo­ja.

– Tämä oli to­del­la ou­to, ja vä­hi­ten odot­ta­ma­ni tu­los, Tui­ja Kir­ki­nen to­te­si.

Tui­ja Kir­ki­sen mu­kaan yk­si mah­dol­li­suus on, et­tä Eu­ran emän­näl­lä oli har­teil­laan siep­pu­ri, eli kar­hun­na­has­ta teh­ty viit­ta tai hup­pu. Ete­läs­sä lap­pi­lais­tyy­lis­tä siep­pu­ria ei to­sin ole juu­ri­kaan do­ku­men­toi­tu, vaik­ka kar­hun­nah­kaa on näil­lä­kin le­veyk­sil­lä kyl­lä läm­pi­mä­nä peit­to­na ja tal­ja­na käy­tet­ty.

Tur­kis­tut­ki­mus jat­kuu tie­teel­li­sen ar­tik­ke­lin kir­joit­ta­mi­sel­la, ja suu­rel­le ylei­söl­le­kin ai­hees­ta on Tui­ja Kir­ki­sen mu­kaan tar­koi­tus kir­joit­taa. Suun­ni­tel­mis­sa on myös Eu­ran emän­nän pu­vun en­nal­lis­ta­mi­nen uu­sien tie­to­jen mu­kai­sek­si.

Lue li­sää Luis­ta­rin mui­nais­pu­ku­se­mi­naa­ris­ta 26.11. Ala­sa­ta­kun­nas­ta.

Näköislehti

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram