12.1.2021 9.38
Uutiset
 
Krista Koski

Vahin­gon­tor­jun­ta­teh­täviä kerrakseen – myrsky kaataa puita ja tekee vahinkoa

image

Eura, Säkylä | Palomestari kertoo, että puoliltapäivin arvioidaan, tarvitaanko iltaa kohden lisävahvuutta.

Il­ma­tie­teen lai­tos on an­ta­nut va­roi­tuk­sen vaa­ral­li­ses­ta ajo­ke­lis­tä Ete­lä- ja Län­si-Suo­meen kuu­teen maa­kun­taan, jois­ta Sa­ta­kun­ta on yk­si. Sa­ta­kun­taan on an­net­tu myös va­roi­tus voi­mak­kaas­ta tuu­les­ta maa-alu­eil­la, sil­lä tuu­len no­peus puus­kis­sa nou­see 20 met­riin se­kun­nis­sa.

Pe­las­tus­lai­tos on saa­nut usei­ta hä­ly­tyk­siä Eu­ras­ta, ja va­hin­gon­tor­jun­ta­teh­tä­vät ovat kos­ke­neet pää­a­si­as­sa tiel­le kaa­tu­nei­ta pui­ta. Yöl­lä puo­li kol­men ai­kaan Eu­ran Tii­ti­sen­tiel­lä kaa­tui puu ke­sä­mö­kin pääl­le. Aa­mul­la Eu­ran Ra­ken­ta­jan­tiel­tä tuli hä­ly­tys ra­ken­nuk­sen ir­ron­nees­ta kat­to­pel­lis­tä. Sä­ky­läs­tä hä­ly­tet­tiin tiel­le kaa­tu­nees­ta puus­ta aa­mu­seit­se­män ai­koi­hin.

Lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sil­ta on sääs­tyt­ty Eu­ran ja Sä­ky­län alu­eel­la, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Jari Eno ker­too. Kun päi­väl­lä sa­ta­va rän­tä al­kaa jää­tyä läm­pö­ti­lan las­kies­sa il­ta­päi­vän kään­ty­es­sä il­taan, tien­pin­nat tu­le­vat ai­em­paa liuk­kaam­mik­si. On­gel­mia säh­kön­ja­ke­lus­sa on myös odo­tet­ta­vis­sa, kun sää jat­kuu huo­no­na.

Pa­lo­mes­ta­ri ker­too, et­tä töi­tä on teh­ty nor­maa­lil­la vuo­ro­vah­vuu­del­la. Puo­lil­ta­päi­vin ar­vi­oi­daan, tar­vi­taan­ko il­taa koh­den li­sä­vah­vuut­ta.