9.6.2021 10.05
Uutiset
 

Valaisintyöt kantatie 43:llä alkavat pian – led-valaistusta tulee kymmenen kilometriä Eurasta Kiukaisiin

Kantatie 43 saa tänä kesänä nykyaikaisen led-valaistuksen Souppaan liittymästä Yhdystien risteykseen asti eli noin 10 kilometrin matkalle. Valaisintöiden on määrä alkaa kuun puolenvälin tienoilla.

Kantatie 43 saa tänä kesänä nykyaikaisen led-valaistuksen Souppaan liittymästä Yhdystien risteykseen asti eli noin 10 kilometrin matkalle. Valaisintöiden on määrä alkaa kuun puolenvälin tienoilla.

Esa Viippola

image

Eu­ra, Kiu­kai­nen | Kan­ta­tiel­le 43 ra­ken­ne­taan uut­ta tie­va­lais­tus­ta val­ta­tie 12:lta Soup­paan kier­to­liit­ty­mäs­tä maan­tie 209:n eli Yh­dys­tien ris­teyk­seen as­ti. Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kuk­sen ura­kas­sa va­lais­tus­ta tu­lee noin 10 ki­lo­met­rin mat­kal­le. Työt al­ka­vat ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä vii­kol­la 24.

Li­säk­si sa­mas­sa ura­kas­sa ra­ken­ne­taan Eu­ra­kos­ken­tiel­le uut­ta tie­va­lais­tus­ta puut­tu­val­ta noin ki­lo­met­rin mat­kal­ta. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä uu­si­taan myös kan­ta­tiel­lä Sork­kis­ten­tien sekä Yh­dys­tien liit­ty­mis­sä ole­vat van­hat va­lai­si­met led-va­lais­tuk­sek­si.

Työt teh­dään pää­a­si­as­sa ajo­kais­to­jen ul­ko­puo­lel­la. Liik­ku­van työ­maan koh­dal­la no­peus­ra­joi­tus las­ke­taan 50 ki­lo­met­riin tun­nis­sa. Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ei­vät vai­ku­ta lii­ken­teen su­ju­mi­seen ja niis­sä on eri­tyi­ses­ti huo­mi­oi­tu ke­vy­en lii­ken­teen tur­val­li­nen ja es­tee­tön kul­ku. Työ ei vai­ku­ta myös­kään lin­ja-au­to­py­säk­kien käyt­töön.

Tie­va­lais­tus ra­ken­ne­taan puu­pyl­väil­lä, il­ma­joh­dol­la sekä led-va­lai­si­mil­la. Va­lais­tus ra­ken­ne­taan elyn saa­mal­la eril­lis­ra­hoi­tuk­sel­la. Muut va­lot jää­vät val­ti­on huol­let­ta­vik­si, mut­ta Eu­ra­kos­ken­tien ki­lo­met­rin mit­tai­nen uu­si va­lais­tus luo­vu­te­taan hank­keen val­mis­tu­es­sa Eu­ran kun­nan yl­lä­pi­det­tä­väk­si.

Han­ke val­mis­tuu mar­ras­kuun 2021 lop­puun men­nes­sä. Ura­koit­si­ja­na hank­kees­sa toi­mii Nor­mi­va­lais­tus Oy.