9.9.2021 15.47
Uutiset
 

Varkaat vievät kataly­saat­to­reita autoista – poliisi neuvoo tekemään aina rikosilmoituksen

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kau­det ovat mo­nin­ker­tais­tu­neet Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen alu­eel­la tä­män vuo­den ai­ka­na. Au­to­jen ka­ta­ly­saat­to­rit kiin­nos­ta­vat var­kai­ta, kos­ka ne si­säl­tä­vät ar­vo­me­tal­le­ja.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen alu­eel­la on teh­ty tänä vuon­na jo 115 ri­ko­sil­moi­tus­ta ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sis­ta, mikä on noin vii­si ker­taa enem­män kuin vii­me vuon­na tam­mi–elo­kuus­sa. Koko vii­me vuo­den ai­ka­na ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sia il­moi­tet­tiin 53. Mur­rot au­to­kor­jaa­moi­hin ja ro­mu­liik­kei­siin ei­vät ole mu­ka­na lu­vuis­sa.

– Ti­lan­teet ete­ne­vät usein niin, et­tä var­kaat saa­pu­vat pi­me­än ai­kaan py­sä­köi­dyn ajo­neu­von luo ja sa­haa­vat pa­ko­put­ken ir­ti muu­ta­mis­sa mi­nuu­teis­sa, ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li Mark­ku Kuis­ma Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ka­ta­ly­saat­to­rin ar­vo on muu­ta­mas­ta kym­pis­tä jopa tu­han­teen eu­roon. Nii­tä anas­te­taan usein van­hem­mis­ta ajo­neu­vois­ta.

– Esi­mer­kik­si 90-lu­vul­la ja 2000-lu­vun alus­sa val­mis­te­tut au­tot ovat var­kail­le hou­kut­te­le­via, sil­lä nii­den ka­ta­ly­saat­to­rit ovat usein isom­pia ja si­säl­tä­vät enem­män ar­vo­me­tal­le­ja, Kuis­ma to­te­aa.

Iäk­käis­sä au­tois­sa ei yleen­sä ole var­kaus­va­kuu­tus­ta, jo­ten moni jät­tää il­moit­ta­mat­ta vie­dys­tä ka­ta­ly­saat­to­ris­ta. Po­lii­si kui­ten­kin toi­voo, et­tä jo­kai­ses­ta ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kau­des­ta teh­täi­siin ri­ko­sil­moi­tus. Jos huo­maa epäi­lyt­tä­vää toi­min­taa au­to­jen lä­hel­lä, sii­tä voi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram