11.6.2021 9.05
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Varuskunta avasi vuosikymmenet suljettuna olleen hiekkarantansa kaikille

Prikaatin kunnossapitoaliupseeri Petri Lehti, vapaa-aikapäällikkö Lauri Parviainen ja apulaiskomentaja eversti Riku Suikkanen olivat tyytyväisiä siihen, mitä kevään aikana rannasta oli kuoriutunut. Hellepäivinä täältä kelpaa pulahtaa Pyhäjärveen ja maisemat ovat upeat.

Prikaatin kunnossapitoaliupseeri Petri Lehti, vapaa-aikapäällikkö Lauri Parviainen ja apulaiskomentaja eversti Riku Suikkanen olivat tyytyväisiä siihen, mitä kevään aikana rannasta oli kuoriutunut. Hellepäivinä täältä kelpaa pulahtaa Pyhäjärveen ja maisemat ovat upeat.

Pia Mattila-Lonka

image

Var­mas­ti yk­si Sä­ky­län kau­neim­mis­ta hiek­ka­ran­nois­ta avau­tui juu­ri ke­sää 2021 var­ten Py­hä­jär­ven ran­nal­la. Tiu­kas­ti so­ti­la­sa­lu­e­kyl­tein ja puo­mein vuo­si­kym­me­net sul­jet­tu­na ol­lut va­rus­kun­nan ran­ta Jää­kä­rin­tien pääs­sä on ni­mit­täin nyt täs­tä ke­säs­tä al­ka­en en­sim­mäi­sen ker­ran myös si­vii­li­vä­es­tön käy­tös­sä.

– Sä­ky­län kun­nan kans­sa kä­vim­me kes­kus­te­lu­ja, ja to­det­tiin yh­des­sä, et­tä tämä va­rus­kun­nan ran­ta-alue on pri­kaa­til­la har­voin enää har­joi­tus­käy­tös­sä. Nyt oli­si hyvä ai­ka ava­ta se yh­tei­seen käyt­töön, sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la kuin muut­kin va­rus­kun­nan ul­koi­lu­a­lu­eet ovat täl­lä het­kel­lä, Pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen sa­noo.

Han­ket­ta läh­det­tiin val­mis­te­le­maan kun­nan va­paa-ai­ka­pääl­li­kön Lau­ri Par­vi­sen kans­sa ja yh­tei­nen ta­voi­te oli, et­tä ke­säk­si oli­si ran­ta kun­nos­sa.

Suik­ka­nen muis­tut­taa, et­tä juu­ri täl­lä puo­lel­la Sä­ky­län kes­kus­taa ei ole paik­kaa, jos­ta pää­si­si näin Py­hä­jär­ven ran­taan. Mai­se­mat ovat sitä pait­si upe­at ja ui­ma­ran­ta avau­tuu loi­va­na ja ma­ta­la­na var­sin pit­käl­le.

Työt pa­has­ti vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa pu­si­koi­tu­neel­la ran­nal­la al­koi­vat huh­ti­kuun lo­pul­la, ja muu­tos on ol­lut ke­vään ai­ka­na mel­koi­nen.

Alu­eel­ta on kuo­rit­tu pin­ta­maa­ta pois, rai­vat­tu pa­ju­ja ja juu­ra­koi­ta ja tuo­tu myös mel­koi­ses­ti li­sää hie­noa hiek­kaa pin­nal­le.

– Tä­mä­hän oli toki ui­ma­ran­ta jo val­miik­si, ja hiek­kaa toki löy­tyy en­nes­tään­kin, kun­nos­sa­pi­to­a­liup­see­ri Pet­ri Leh­ti muis­tut­taa.

Ihan pie­nes­tä työs­tä ei sil­ti ol­lut kyse, vaan ran­taan up­po­si mel­koi­nen tun­ti­mää­rä pi­o­nee­ri­komp­pa­ni­an ko­ne­työ­ryh­mäl­tä sekä ura­koit­si­ja­na ol­leel­ta Jani Re­kol­ta.

Pien­tä vii­meis­te­lyä on ol­lut vie­lä al­ku­ke­sän päi­vi­nä­kin, kun tien­var­sia ja ojia on rai­vat­tu.

Prikaatin apulaiskomentaja Riku Suikkanen on tyytyväinen siitä, että suljettu ja vähällä käytöllä ollut alue voitiin nyt avata yleiseen käyttöön.

Prikaatin apulaiskomentaja Riku Suikkanen on tyytyväinen siitä, että suljettu ja vähällä käytöllä ollut alue voitiin nyt avata yleiseen käyttöön.

Pia Mattila-Lonka

Kunnan yleisten uimarantojen joukkoon

Va­rus­kun­nan te­ke­män val­ta­van työ­u­ra­kan jäl­keen ui­ma­ran­nan yl­lä­pi­to kuu­luu mui­den kun­nan ran­to­jen ta­voin Sä­ky­län kun­nan tek­ni­sel­le puo­lel­le, mut­ta va­paa-ai­ka­sek­to­ri on hoi­ta­nut uu­del­le ran­nal­le in­fo­tau­lun, pe­las­tus­ren­kaan ja pe­las­tau­tu­mi­soh­jeet. Pie­ni pu­ku­kop­pi­kin alu­eel­ta löy­tyy en­nes­tään.

Ai­van vii­me vai­hees­sa alu­eel­le pys­tyt­tiin Sä­ky­län kun­nan ja pri­kaa­tin lo­goil­la va­rus­te­tut opas­kyl­tit.

Va­rus­kun­nan ui­ma­ran­ta eli "Gar­ri­son be­ach" on toki edel­leen puo­lus­tus­voi­mien maa­ta.

– Jos pri­kaa­til­la on jo­tain har­joi­tus­toi­min­taa, voi­daan ui­ma­ran­nan käyt­töä ti­la­päi­ses­ti ra­joit­taa, sa­mal­la ta­val­la kuin Huo­vin­rin­teen ul­koi­lu­a­lu­ei­den osal­ta. Mah­dol­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta tie­do­te­taan sit­ten myös Sä­ky­län kun­nan si­vuil­ta, evers­ti Riku Suik­ka­nen sa­noo.

Va­paa-ai­ka­pääl­lik­kö Lau­ri Par­vi­ai­nen on syys­tä­kin tyy­ty­väi­nen kun­nan ja va­rus­kun­nan vii­mei­sim­mäs­tä yh­teis­hank­kees­ta.

– Tämä on hie­noa jat­ku­moa mei­dän yh­teis­työl­le va­paa-ai­ka­puo­lel­la. Vii­mek­si val­mis­tui­vat Huo­vin­rin­teel­le ur­hei­lu­kent­tä ja ul­ko­kun­toi­lu­puis­to, jot­ka ovat myös si­vii­li­vä­es­tön käy­tös­sä.

Jat­kos­sa­kin ran­nal­le voi­daan hel­le­päi­vi­nä tul­la myös va­rus­kun­nan suun­nas­ta ui­maan.

– Vii­me ke­sä­nä­kin maas­tos­sa ole­vat jou­kot kä­vi­vät tääl­lä vii­len­ty­mäs­sä, Pet­ri Leh­ti sa­noo.

Pit­kä ai­ka on kui­ten­kin edel­li­sis­tä isom­mis­ta ve­sis­tö­har­joi­tuk­sis­ta. Ta­ka­vuo­sien var­sin ylei­siä syök­sy­ve­ne­kou­lu­tuk­sia ei täl­lä ran­nal­la ole näh­ty sit­ten 90-lu­vun lo­pun vuo­sien.

Va­rus­kun­nan ran­nan löy­dät suun­taa­mal­la osoit­tee­seen Jää­kä­rin­tie 41.

Hiekkaa ja tilaa riittää Säkylän uusimmalla, yleisellä uimarannalla.

Hiekkaa ja tilaa riittää Säkylän uusimmalla, yleisellä uimarannalla.

Pia Mattila-Lonka