10.9.2019 12.49
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Verkot vesille uusia ammattilaisia varten

Myös ravustuksella on iso vaikutus ammattikalastajien vuosiansioon.

Myös ravustuksella on iso vaikutus ammattikalastajien vuosiansioon.

image

Säkylä | Pyhäjärven eläköityvien ammat­ti­ka­las­tajien seuraajiksi kaivataan kipeästi uusia tulijoita. Koska ongelma ei korjaannu itsestään, on lääkkeeksi nyt suunnitteilla hanke.

To­teu­tu­es­saan Am­mat­ti­ka­las­ta­jak­si-han­kees­sa ny­kyi­set ka­las­ta­jat kou­lut­tai­si­vat uu­det tu­li­jat alal­le käy­tän­nön har­joit­te­lu­na. Han­ke on Sä­ky­län Py­hä­jär­ven hoi­to­yh­dis­tys ry:n alai­nen, ja sen on suun­ni­tel­tu al­ka­van tam­mi­kuus­sa.

En­nen sitä hoi­to­yh­dis­tyk­sel­lä on par­hail­laan me­nos­sa esi­sel­vi­tys, jos­sa kar­toi­te­taan ny­kyis­ten am­mat­ti­ka­las­ta­jien nä­ke­myk­siä. Pa­lau­te on pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anu Ju­van mu­kaan ol­lut myön­teis­tä, ja lä­hes kaik­ki ovat ol­leet ha­luk­kai­ta myös kou­lut­ta­jik­si. Hank­kees­ta ja alas­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat ot­taa yh­teyt­tä hoi­to­yh­dis­tyk­seen vaik­ka heti.

– Ne, jot­ka täs­tä hom­mas­ta tyk­kää­vät, ei­vät suos­tu vaih­ta­maan­kaan – tämä on niin va­paa hom­ma tul­la ja men­nä, yli 40 vuot­ta am­mat­ti­ka­las­ta­ja­na Py­hä­jär­vel­lä toi­mi­nut Mark­ku Leh­ti­nen ku­vai­lee.

Lue li­sää hank­kees­ta ja am­ma­tin mer­ki­tyk­ses­tä Py­hä­jär­vi­seu­dul­le ASK 10.9.